👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4 Happy

Skapad 2017-09-18 20:01 i Aspen Montessori Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Engelska
Engelska I engelskan kommer vi att arbeta med att utveckla dina olika förmågor när det gäller att kommunicera på engelska, både genom att tala, skriva, lyssna och läsa. Du kommer att få använda engelska i olika situationer för att utveckla din säkerhet när du kommunicerar med andra. Vi kommer att arbeta utifrån läroboken Happy. Du kommer att få öva dig på att lyssna och förstå tydlig talad engelska och träna dialoger tillsammans med klasskamrater. Vi kommer också att läsa och översätta texter tillsammans. Vi kommer att utgå från ämnesområden som är välbekanta för eleven. Syftet är att du ska utveckla kunskaper i engelska språket samt få en tilltro till din förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften

Innehåll

 

Mål

I arbetet får du möjlighet att utveckla:

 • din förmåga att förstå tydligt talad engelska.

 • din förmåga att använda engelska för att kommunicera i tal och skrift .

 • din förmåga att läsa olika slags texter för upplevelser, information och kunskap.

 • din förmåga att uttrycka sig varierat och säkert i skrift för att berätta och beskriva.

Undervisning - hur & vad?

 

 • arbeta med de olika delarna i arbetsboken, med ämnesområden som är välbekanta för eleven

 • lyssna på engelskt tal
 • skriva enkla ord och fraser 

 • tala engelska så mycket som möjligt under lektionerna i större eller mindre grupper

 • läsa olika texter (t.ex. skönlitterära, faktatexter, texter från läroboken, andra elevers texter…)

 • utöka sitt ordförråd genom att träna in ord och uttryck, läsa och skriva texter

 • träna på hur språket är uppbyggt (t.ex. ordföljd, grammatiska regler...)

 • Få enkla instruktioner och beskrivningar på engelska.

 • Sjunga, leka och spela spel.

 

 

Kunskapskrav för åk 6

Kunskapskrav gäller för betyget E.

Bedömning

Se matris nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
ENGELSKA Lgr11 bedömningsmatris

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
FÖRSTÅ VAD NÅGON SÄGER (förstå och tolka)
Lyssna samt visar förståelse genom att t.ex. reflektera, återge och samtala kring t.ex. presentation, berättelse, beskrivningar, meddelanden, instruktioner,
 • En
Jag förstår vad någon säger om de använder ett enkelt språk och talar sakta och tydligt. T.ex hälsningsfraser och enkla meningar: "Sit down." "My name is.."
Jag förstår helheten i t.ex. en enkel dialog, instruktion eller berättelse om det handlar om saker som är välbekanta och om den som talar använder ett tydligt uttal och anpassar hastigheten/taltempot.
Jag förstår när någon berättar om t.ex. familj och fritidsintressen eller återberättar en händelse. Förstår främst huvudinnehållet och enkla detaljer.
Jag förstår huvudinnehållet om välbekanta områden som man regelbundet stöter på i skolan och på fritiden. Jag förstår i stora drag aktuella frågor eller ämnen av personligt intresse, om språket talas relativt långsamt och tydligt.
UTTRYCKER SIG SÅ ANDRA FÖRSTÅR (kommunicera, formulera)
t.ex. presentation, berättelse, beskrivningar, meddelanden, instruktioner,
 • En
Jag kan uttrycka mig kortfattat så andra förstår. Jag använder ett enkelt språk t.ex. välbekanta och inövade ord och fraser. T.ex: ”My name is… I like to..."
Jag kan uttrycka mig så att andra förstår. Jag använder kända ord, fraser och meningar för att t.ex. berätta eller presentera något. T.ex: ”I like cats. I have a black cat. Her name is X. She likes fish but not milk.”
Jag kan uttrycka mig så att andra förstår. Jag använder mitt ordförråd inom kända ämnesområden för att t.ex berätta, presentera eller beskriva. Jag utvecklar innehållet genom att även beskriva med mer detaljer.
Jag kan uttrycka mig på ett tydligt och säkert sätt och jag gör det med flyt. Jag utvecklar innehållet i budskapet genom att t.ex. beskriva och förklara, samt varierar språket.
SAMTALA (kommunicera, formulera)
För en dialog med andra i tal/skrift.
 • En
 • En
Jag deltar i samtal genom att besvara enkla frågor inom välbekanta ämnesområden. Jag använder inövade ord och fraser. T.ex:. ”What is your name? My name is Tom."
Jag deltar i samtal på ett enkelt sätt om välbekanta ämnen. Ställer och besvarar enkla frågor. Använder främst inövade ord och fraser.
Jag deltar i samtal kring bekanta ämnen eller vardagssituationer. Inleder samtal, samt ställer och besvarar frågor för att föra samtalet vidare.
Jag inleder och deltar i samtal av olika slag. Jag bidrar till att hålla samtalet igång genom att svara, ställa frågor och följdfrågor inom ämnet. Jag bidrar med egna reflektioner samt bemöter t.ex. andras åsikter.
LÄSA OCH FÖRSTÅ (förstå och tolka)
Läsa samt visa förståelse genom att t.ex. reflektera, återge och samtala kring innehållet i olika slags texter t.ex. presentation, berättelse, beskrivningar, meddelanden, instruktioner,
 • En
Jag kan läsa och förstå enkla ord och meningar till bilder. T.ex. "It is a cat." Jag kan läsa korta och enkla texter och dialoger, ev. med stöd av bilder.
Jag kan läsa och förstå enkla texter om det handlar om något välbekant ämne, t.ex.om familj och fritidsintressen.
Jag kan läsa och förstå texter av olika slag som handlar om kända situationer och ämnen.
Jag kan läsa och förstå olika typer av texter som meddelanden, beskrivningar, berättelser m.m Jag förstår innehåll och detaljer i längre samman-hängande texter som handlar om främst kända ämnesområden.
SKRIVA SÅ ANDRA FÖRSTÅR (kommunicera, formulera)
t.ex. presentation, berättelse, beskrivningar, meddelanden, instruktioner,
 • En
Jag kan skriva kända ord och/eller meningar till bilder, t.ex. ”It is a cat.” Jag använder ett enkelt språk så att andra förstår.
Jag kan skriva t.ex. enkla dialoger, meddelanden. Jag använder kända ord, fraser och meningar inom välbekanta ämnesområden,
Jag skriver tydliga och samman-hängande texter t.ex. brev, instruktioner, och korta berättelser. Jag använder mitt ordförråd när jag skriver och jag skriver främst inom (för mig) kända ämnesområden.
Jag skriver olika slags texter om vardagliga situationer och ämnesområden.Jag utvecklar innehållet genom att t.ex. beskriva och förklara, samt jag använder ett varierat språk.
LÖSA PROBLEM (språkliga strategier)
Använda språkliga strategier, tillvägagångssätt, för att förstå och göra sig förstådda t.ex. gissar av sammanhanget, ordbok, kroppsspråk, omformulerar sig, ställer frågor, följdfrågor…
 • En
Jag känner till olika strategier för att förbättra och utveckla språket och förståelsen. Jag behöver ibland stöd i val av lämplig strategi för att kunna kommunicera eller förstå budskapet.
Jag använder någon form av strategi för att förstå och bli förstådd. Jag använder inte alltid den lämpligaste strategin utifrån situationen.
Jag använder olika strategier för att förstå och bli förstådd. Jag anpassar dem utifrån situationen och utifrån behovet.
Jag använder, genom medvetna val, lämpliga strategier utifrån situationen för att förstå och bli förstådd.
ANPASSA SPRÅKET
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • En
Jag anpassar språket efter mottagare, syfte och sammanhang utifrån tydliga instruktioner.
Jag anpassar språket efter mottagare, syfte och situation för att förbättra och utveckla språket.
Jag anpassar språket utifrån mottagare, syfte och situation. Jag gör medvetna val och anpassar språket på ett lämpligt sätt för att förbättra och utveckla det.
...
REFLEKTERA
...kring livet i andra delar av världen där engelska används t.ex. vardagslivet, levnadssätt, lekar, fritidsaktiviteter, musik, sociala relationer
 • En
Jag reflekterar kring hur det är att leva i andra engelsktalande länder genom att kortfattat berätta, samt ge enkla kommentarer till det jag läst/sett/hört/upplevt. Gör enkla jämförelser utifrån egna erfarenheter.
Jag reflekterar kring hur det är att leva i andra engelsktalande länder genom att berätta, samt ge enkla komm-entarer till det jag läst, sett, hört och upplevt. Jag gör enkla jämförelser med hur det är i Sverige.
Jag reflekterar kring hur det är att leva i andra engelsktalande länder genom att göra enkla jämförelser utifrån kunskaper, erfarenheter och egna åsikter. Jag kan kortfattat beskriva likheter och skillnader.
Jag reflekterar kring hur det är att leva i andra engelsktalande länder genom att b la beskriva likheter och skillnader. Jag gör jämförelser även med andra situationer och bygger resonemanget på fakta, erfarenheter samt mina åsikter.