👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Tema Babblarna ht-17 vt-18

Skapad 2017-09-19 08:16 i Håvestens förskola Färgelanda
Mall att använda till planering av fokus-/dokumentationsområden.
Förskola
Babblarna kommer att följa oss under hela läsåret gällande våra fyra fokusmål.

Innehåll

Mål från styrdokument

Normer och värden & Barns inflytande

 •        Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö (Doddo)

 

Utveckling och lärande

Svenska:

 •    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama (Diddi)

Matematik:

 •      Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring (Bibbi)

Naturvetenskap och teknik:

 •    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar(Dadda)

 

Bakgrund till mål och eget formulerat verksamhetsmål

Vi har valt att arbeta med Tema Babblarna då vi upplever att det finns ett intresse i barngruppen kring Babblarna och att barnen är bekanta med figurerna. Vi upplever att detta tema gör att det blir tydligt för barnen vad vi har för tema och att barnen kan relatera till lärandet genom de olika figurerna. Då varje Babblare står för ett specifikt kunskapsområde har vi förhoppningen att vi kan återkoppla till den Babblare som är i fokus på ett sätt som gör att barnen får en tydligare förståelse för vad vi arbetar med.

 

Normer och värden

Utifrån observationer i barngruppen har vi observerat att verksamheten behöver erbjuda barngruppen möjlighet att utveckla empati och förståelse för andra människor, samt utveckla sin förmåga att lyssna på andra och kunna hantera konflikter. Målen är även valda då vi kommer ha flertal inskolningar under hösten/vintern som gör att vi upplever att vi har behov av att fokusera på att utveckla barnens förståelse och empati för medmänniskor i samhället. Vi pedagoger har även upplevt att det finns ett behov av att utveckla barnens förmåga att ta ansvar för sina handlingar på förskolan och utveckla förståelse för vad som händer i en viss situation.

·       Det egen formulerade målet är att utveckla barnens empatiska förmåga, alltså förståelse för andra människors situation. Samt att utveckla barnens förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och kunna hantera konflikter och olika situationer i vardagen.

 

Utveckling och lärande

Pedagogerna i verksamheten har observerat att verksamheten är i behov av att erbjuda flera olika kommunikationssätt vilket verksamheten kan erbjuda genom estetiska lärprocesser såsom bild och musik. Genom att ge barnen möjlighet att uttrycka sig genom skapande aktiviteter och till det använda musik för att visa på olika människors tolkningar och uttryckssätt.

·       Det egen formulerade verksamhetsmålet är att utveckla barnens självförtroende att våga uttrycka sig genom bild och musik, samt genom bild med hjälp av musik.

Utifrån olika observationer i verksamheten har vi pedagoger uppmärksammat att barngruppen behöver erbjudas kunskaper inom matematiskt språk, såsom begrepp, olika prepositioner samt antalsuppfattning.

·       Det egen formulerade målet är att barnen ska utveckla en förståelse för form, läge, antal samt talbegrepp.

Vi pedagoger upplever att barngruppen behöver ges möjlighet till att utveckla sin förståelse för hur teknik används och fungerar i vardagliga situationer, samt utmana barnen i deras tankar kring vad teknik är och varför vi människor använder oss av det. Vi kommer fokusera på olika tekniska verktyg som används i vardagen, samt skapa olika tekniska experiment för att tillsammans med barnen resonera kring olika situationer och dilemman.

·       Det egen formulerade verksamhetsmålet är att utveckla barnens förståelse för hur enkel teknik fungerar i vardagen, samt utveckla deras förmåga att fundera och diskutera kring olika resonemang gällande teknik i vardagen.

 

Målkriterier som gör målet utvärderingsbart

·       När barngruppen visar på en förståelse för varandra, visar hänsyn och hjälper varandra.

·       När barngruppen visar på förståelse att fungera enskilt och i grupp.

·       Tar hand om förskolans material på ett aktsamt sätt.

·       Utvecklar förmågor att ta ansvar för rättigheter och skyldigheter samt gemensamma regler.

·       När barnen visar på nyfikenhet vid olika aktiviteter.

·       När barnen samtalar och uttrycker sig på olika estetiska sätt, såsom bild, musik, kroppsspråk, mimik ochTAKK.

·       De mål som vi kommer att arbeta med under normer och värden kommer vi lägga stor vikt och arbete med under hela året.

·       Skapa en förståelse för hur bild och musik erbjuder möjligheter att kommunicera på flera olika sätt samt förståelse för att bild och musik utvecklar kroppens alla språk såsom kroppspråk, mimik, verbalt, konstnärligt mm.

·       Skapar en förståelse för att material och saker kan ha olika former, att saker har olika läge, skapa en förståelse för antal och olika begrepp som används inom matematikens värld.

·       Skapa en förståelse för och fördjupad kunskap om olika vardaglig tekniska verktyg/hjälpmedel.

 

Insatser för att nå målet

Arbetssätt och metoder.

·       Erbjuda estetiska aktiviteter.

·       Erbjuda stor och liten gruppsamling.

·       Erbjuda material utifrån barnens intresse.

·       Erbjuda olika experiment för att skapa en förståelse för hur olika verktyg/hjälpmedel kan underlätta vardagen.

·       Medforskande pedagoger.

Under normer och värden målen samt svenska målet som vi pedagoger har valt att tolka snarlikt normer och värdemålet så kommer vi arbeta mycket med att stärka självkänsla  samt gruppstärkande lekar. Vi kommer erbjuda spel, lekar, aktiviteter och litteratur utifrån barnen.

 

Litteratur/forskningsanknytning

Vi behöver använda oss estetiska aktiviteter i vår verksamhet för att främja barnens språkutveckling och lärande. Skoglund (1998) beskriver att barn lär sig mycket genom att härma och att en förutsättning för att utveckla sitt eget språk måste man prova, studera, undersöka, betrakta och iaktta omvärlden, materialen och den inre världen. Sterner (NCM 2006) belyser även pedagogernas förhållningssätt i arbetsprocessen med att våga visa på/föra dialog angående nya begrepp tillsammans med barnen utifrån barnens erfarenhetsvärld. Vi pedagoger ska sträva efter att ha intressanta och lärorika diskussioner tillsammans med barnen på ett respektfullt sätt som främjar och stärker barnens kunskaper och identitet. Vi pedagoger kommer sträva efter att erbjuda flera olika möjligheter att erövra nya begrepp inom svenska, matematik och naturvetenskap samt sociala situationer för att barnen ska skapa meningsfullhet och sammanhang som sedan kan främja lusten att lära, vilket även Doverborg och Pramling Samuelsson (1999, NCM 2006)) belyser. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) belyser även vikten av att förskolan ska ta vara på vardagliga situationer och erbjuda lek för att barnen ska få möjlighet att fördjupa och befästa sina kunskaper och lära av varandra (Lpfö 98, rev 16).

·         Lärandets grogund (1999)

·         Små barns matematik (NCM, 2006)

·         Lusten att skapa (1998)

·         Läroplanen för förskolan Lpfö 98, rev 16

 

Barnens delaktighet genom hela processen

Barnen kommer att vara delaktiga genom dagliga samtal, reflektioner och diskussioner mellan barn och pedagog, samt pedagogisk dokumentation.

 

Vårdnadshavares delaktighet

Vårdnadshavare kommer att vara delaktiga genom dokumentation som visas på anslagstavlan i hallen och i dokumentationspärmen. De kommer även vara delaktiga genom att kunna följa vårt arbete via Unikum, samt dagliga samtal i verksamheten.

 

Förutsättningar för att insatserna ska bli av

·       Vara aktivt medvetna pedagoger och vara medvetna om vårt förhållningssätt gentemot normer och värde, samt barns inflytande och lärande.

·       Kritiskt granska vårt arbete för att kunna utveckla arbetet.

·       Arbeta i både små och stora grupper med barnen, individanpassat.

 

Utvärdering

Utifrån observationer och barnens intresse kommer vi väva in olika aktiviteter som främjar verksamheten och barngruppen att utveckla och fördjupa sina kunskaper utifrån de olika Babblarnas karaktärer och situationer.

Utvärdering ska ske för att vi pedagoger ska kunna kritiskt granska vårt genomförda arbete och kunna utvärdera hur vi arbetat och vad vi skulle vilja utveckla framöver. Vi kommer att göra avstämningar ca två gånger per termin för att säkerställa att vi arbetar efter våra mål på ett lustfyllt och utvecklande arbetssätt för verksamheten.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016