👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - förpackningar

Skapad 2017-09-19 09:13 i Långåsskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 4 – 5 Teknik
Hur har förpackningar utvecklats genom historien? Vilka fördelar och nackdelar finns det med olika förpackningar och hur ska de återvinnas? Hur tror du att en mjölkförpackning ser ut om 100 år, vilka nya funktioner kan den tänkas ha utifrån människans olika behov?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla din förmåga att 
-analysera olika förpackningar utifrån funktion och hållbar utveckling
-identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och komma med egna förslag till lösningar. 

Du ska få kunskap om hur förpackningar har utvecklats genom historien. 

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna 
-resonera om hur tekniken och förpackningar har utvecklats genom historien, fördelar och nackdelar med utvecklingen. Resonera om tekniska system som återvinning och hur delarna i systemet samverkar. 
-undersöka hur olika förpackningar är uppbyggda och fungerar och komma med förslag på hur de kan förbättras. 
-göra enkla skisser ur tre vyer och bygga modeller.
-pröva och ompröva dina idéer och driva ditt arbete framåt. 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer jobba på följande sätt för att utveckla dina förmågor och kunskaper: 
-Genomgångar med Keynotepresentationer för att se hur tekniken förändrats genom historien
-Diskussioner och resonemang i lärgrupper
-Olika arbetssätt för att skapa muntlig elevaktivitet och bygga upp begreppsförståelse, t ex "vilken ska bort", "beskriv en bild" och "EPA" (ensam, par, alla)
-Skissteknik ur tre vyer
-Praktiskt arbete med byggande av modeller
-Besök på återvinningsstation. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
  Tk  A 6