👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Kurragömman HT 2017

Skapad 2017-09-19 10:57 i Stinsens förskola Lunds för- och grundskolor
TSS fsk mall för pedagogiska planeringar 2017 (förskola)
Förskola
Vision Förskolorna i Södra Sandby har varje barns framtid I sin HAND för en likvärdig utbildning! Värdeorden beskriver vilka värden som uppskattas i kommunen. De fungerar som inspiration för hur vi ska behålla och utveckla det vi ser som värdefullt. Värdeorden, med sina förklaringar, är vägledande för hur arbetet ska utföras, hur olika situationer hanteras i vardagen och för att nå uppsatta mål. I HAND Inkludering alla är värdefulla och mångfald är en tillgång Hållbarhet varaktigt lärande i en organisation som skapar förutsättningar för utveckling och kvalitet Ansvar ett eget ansvar som sträcker sig lite längre Nyfikenhet utmana barnen genom produktiva frågor som utgår från barnens erfarenheter Delaktighet kollegiala lärandet, barn-barn, barn – vuxna, vuxna-vuxna

Innehåll

 1.Prioriterade läroplansmål (Kunskapsområde)

Vi har valt att arbeta med just detta därför att:

Vi har observerat att barnen visar intresse för tid, antal, storlek och andra matematiska begrepp. Framförallt tid har varit ett återkommande ämne på Kurragömman, diskussioner om födelsedagar, hur länge är det tills mellanmålet?, vem är äldst?, vem fyller år nästa gång? Detta är frågor som återkommande diskuteras. Utifrån detta fick vi idén att skapa ett årshjul med bland annat årstider,månader, födelsedagar.

Detta har varit vår grund i vår matematik planering. När vi förberedde oss inför att skriva planeringen diskutera vi kring matematik och la märke till att vi har uppmärksammat att vi har observerat att barnen har visat stort intresse för matematik. För att nämna några exempel så i byggaktiviteter räknar man delar man har och jämför med andra byggen. I rollekar delar man in sig i en familj med olika åldrar där någon är äldre och någon är yngre. När vi spelar spel så räknar vi bland annat  på tärningen och räknar par i memory.  

 

 

Vårt syfte är således:

Att ge barn tillfälle att möta matematik i ett för dem naturligt problemlösande sammanhang som lek, fantasi och skapande verksamhet. Vi vill introducera matematiska begrepp, stimulera till eget kreativt och logiskt tänkande.

 

 

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

 

2. Förväntade effekter (Vart ska vi?)  

Detta är exempel på vad som sker när barnen har fått ett nytt kunnande och nyvunnet lärande kring valt kunskapsområde:

 Vi vill fortsätta utmana och hålla igång det visade intresset för matematik. Uppmärksamma och belysa matematiksituationer för att skapa en förståelse vad matematik är och hur/när/var man kan använda det.

När vi ser att barnen själva har en förståelse om att det är matematik dom använder sig av i en situation ser vi att vi är på rätt väg.

Att barnen kan spela ett spel tillsammans och visa hänsyn och vilja hjälpa varandra och kunna hantera turtagning och använda sig av problemlösning för att använda sig av spelreglerna. 

 

 

3. Planerade insatser (Hur gör vi?)

Dessa metoder och arbetssätt vill vi använda oss av:

Skapa ett årshjul med årstider, barnens födelsedagar/ålder. Barnen har visat stort intresse för hur gamla vi på Kurragömman är och när vi fyller år. Tanken med årshjulet är att skapa en förståelse för var vi är nu i tiden och se när varje barn fyller år och hur gamla vi är.

 

Vännerna i Kungaskogen har matematikmaterial som vi tänkt använda oss av. Vänner i Kungaskogen är ett material som vi har arbetar med i vårt värdegrundsarbete och har varit väldigt uppskattat. Det finns en igenkänningsfaktor i det materialet som vi har tänkt använda oss av för att skapa ett lustfyllt lärande inom även matematik.

 

Mattesamlingar

Där vi diskuterar bland annat matematik och vad vill vill jobba med och vad för aktiviteter vi ska göra, för att träna på att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.  

 

Mattestenciler

Med varierande svårighetsgrader så man kan följa sin utveckling och prova på olika lösningar för problemlösning.

 

Spela spel

 För att öva turtagning, följa spelregler, visa hänsyn och hjälpa varandra och lära av varandra.

 

Experiment

 Experiment är ett bra sätt att inspirera och skapa ett lustfyllt lärande. Att få själva prova på och testa sig fram upplever vi skapar en djupare förståelse.

Att ställa hypoteser innan man utför experimentet för att utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter. För att sedan reflektera och analysera om vad som hände och varför. Att resultatet inte alltid är självklart bidrar även till att man vågar uttrycka sina tankar och hjälper att förstå att det inte är farligt att ha "fel". 

 

Uteaktiviteter med fokus på matematik

Uppdrag i grupp där man får en uppgift att lösa. Man tränar då bland annat på samarbete genom att hjälpa andra och leva sig in i deras situation, problemlösning genom att prova sig fram och använda sig av matematik för att lösa problem. 

 

Matte i vardagen:

I vardagen finns det många situationer som man kan ta tillvara på att använda våra matematik kunskaper några exempel är:

Samlingar/aktiviteter, dukning/matsituationer och gruppindelning(aktiviteter, lek),

 

4. Metodval för att följa upp effekterna

Hur ska ni få syn på de förändrade lärandet/kunnandet (dvs de förväntade effekter ni skrev in) hos barngruppen? Tex. genom observationer och film från olika situationer. 

Så här följer vi upp:

 Genom att aktivt dokumentera vår verksamhet skapar vi ett underlag att använda oss av att kunna reflektera och analysera. 

Dokumentationen gör vi genom att anteckna det vi ser, ta bilder och spela in filmer med hjälp av ipad, barnintervjuer, diskussioner med barnen och även pedagoger emellan om effekter och upplevelser av det vi gör.

 

 

 

 

Utdrag ur styrdokument kring förskolans uppdrag.

"Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för barns förmågor eller kunskaper. Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, utan utgör underlag för planering av den fortsatta verksamheten med barnen." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.19

" Målen anger en riktning att sträva mot i förskolans pedagogiska verksamhet och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Målen är därför inte utformade som mål att uppnå eller krav på jämförelser mellan enskilda barn." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.6

"Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan." (Lpfö98/16 s.8)

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016