👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fågelsång/Rödhaken Jag och omvärlden av TSS fsk Pedagogisk planering 17/18

Skapad 2017-09-19 11:01 i Fågelsångs förskola Lunds för- och grundskolor
TSS fsk mall för pedagogiska planeringar 2017 (förskola)
Förskola
Vision Förskolorna i Södra Sandby har varje barns framtid I sin HAND för en likvärdig utbildning! Värdeorden beskriver vilka värden som uppskattas i kommunen. De fungerar som inspiration för hur vi ska behålla och utveckla det vi ser som värdefullt. Värdeorden, med sina förklaringar, är vägledande för hur arbetet ska utföras, hur olika situationer hanteras i vardagen och för att nå uppsatta mål. I HAND Inkludering alla är värdefulla och mångfald är en tillgång Hållbarhet varaktigt lärande i en organisation som skapar förutsättningar för utveckling och kvalitet Ansvar ett eget ansvar som sträcker sig lite längre Nyfikenhet utmana barnen genom produktiva frågor som utgår från barnens erfarenheter Delaktighet kollegiala lärandet, barn-barn, barn – vuxna, vuxna-vuxna

Innehåll

 

 

1.Prioriterade läroplansmål (Kunskapsområde)

Välj ett läroplans mål från vardera område Normer och värden, Utvecklings och lärande och Barns inflytande. Läroplansmålen väljer ni längst ner på sidan. Nulägesbeskrivning utifrån utvärderingar där vi är. 

Vi har valt att arbeta med just detta därför att: 

Efter att lagt fokus på värdegrund och samarbetsövningar såg vi ett intresse på våra utepromenader att barnen ville visa var de bor. Då vi har ett flerspråkighetsprojekt upplevde vi även ett naturligt intresse för att ta reda på mer om inte bara vår närmiljö utan även vår omvärld och hur den ser ut, avstånd och riktningar.

Barnen har tidigare visat stort intresse för hinderbanor, göra problemlösningar i gemensamma uppdrag, labyrinter och utforskanden i olika experiment. 

Vi vill utmana barnens matematiska förmågor och intresse för rumsuppfattningar, läge och riktningar och gemensamma beslutsfattande.

 

2. Förväntade effekter (Vart ska vi?)

Bevis på att utveckling pågår/tecken på att målet är uppnått. Utifrån nedslag i gruppen ser vi tecken på att utveckling pågår i rätt riktning. 

Detta är exempel på vad som sker när barnen har fått ett nytt kunnande och nyvunnet lärande kring valt kunskapsområde:

När barnen stärker och förnyar sina förståelse inte bara för olika matematiska begrepp i den dagliga verksamheten och dess olika aktiviteter.

När barnen visar en ökad trygghet i att ta plats, fatta beslut och bli nyfiken på sin och andras identiteter. 

 

3. Planerade insatser (Hur gör vi?)

Aktiviteter kopplade till de prioriterade läroplansmålen.

Dessa metoder och arbetssätt vill vi använda oss av: 

Kartbilder

Flaggor

Pilar, föra/följa

Blue bots, programmering

Uppdrag, hinderbanor, skattjakter

QR-koder

Utflykter i barnens närmiljö, även deras hem

Flerspråkighetsprojektet kopplas samman med olika aktiviteter som knyts samman till vårt övergripande fokusområde.

Rörelse, musik, rytmik, musik från olika världsdelar/länder, genre

Skapande

 

4. Metodval för att följa upp effekter

Hur ska ni få syn på de förändrade lärandet/kunnandet (dvs de förväntade effekter ni skrev in) hos barngruppen? Tex. genom observationer och film från olika situationer. 

Så här följer vi upp:  Genom observationer och synliggörande av olika dokumentationer. Flerspråkighetsprojektet kommer synliggöras i form av en språkvägg med bl.a. rim och ramsor, sagor och kartor. Vi kommer att vara lyhörda för barnens ökade förståelser, tankar och åsikter/kommentarer och användande av tex matematiska begrepp och detta gör vi genom att föra fälltanteckningar. 

 

 

Utdrag ur styrdokument kring förskolans uppdrag.

"Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för barns förmågor eller kunskaper. Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, utan utgör underlag för planering av den fortsatta verksamheten med barnen." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.19

" Målen anger en riktning att sträva mot i förskolans pedagogiska verksamhet och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Målen är därför inte utformade som mål att uppnå eller krav på jämförelser mellan enskilda barn." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.6

"Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan." (Lpfö98/16 s.8)

Kopplingar till läroplanen

  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
    Lpfö98 Rev. 2016