Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fågelsång/Blåmesen TSS fsk Pedagogisk planering 18/19

Skapad 2017-09-19 11:10 i Fågelsångs förskola Lunds för- och grundskolor
TSS fsk mall för pedagogiska planeringar 2017 (förskola)
Förskola
Vision Förskolorna i Södra Sandby har varje barns framtid I sin HAND för en likvärdig utbildning! Värdeorden beskriver vilka värden som uppskattas i kommunen. De fungerar som inspiration för hur vi ska behålla och utveckla det vi ser som värdefullt. Värdeorden, med sina förklaringar, är vägledande för hur arbetet ska utföras, hur olika situationer hanteras i vardagen och för att nå uppsatta mål. I HAND Inkludering alla är värdefulla och mångfald är en tillgång Hållbarhet varaktigt lärande i en organisation som skapar förutsättningar för utveckling och kvalitet Ansvar ett eget ansvar som sträcker sig lite längre Nyfikenhet utmana barnen genom produktiva frågor som utgår från barnens erfarenheter Delaktighet kollegiala lärandet, barn-barn, barn – vuxna, vuxna-vuxna

Innehåll

 

1.Prioriterade läroplansmål (Kunskapsområde)

Välj ett läroplans mål från vardera område Normer och värden, Utvecklings och lärande och Barns inflytande. Läroplansmålen väljer ni längst ner på sidan. Nulägesbeskrivning utifrån utvärderingar där vi är. 

 

Normer & värden:

Empati och respekt -

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar känsla och respekt för andra kulturer

Vi har valt att arbeta med just detta för att barnen i gruppen Blåmesen ska lära sig att visa empati och respekt för varandra och att alla ska få vara med i leken och visa hänsyn till varandra. 

 

Utveckling och lärande:

Språk och kommunikation samt matematik -

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring

Vi har valt att arbeta med just detta för att barnen ska få ökad språkmedvetenhet. Barn ska kommunicera med varandra i lek och planerad verksamhet samt öka ordförrådet för att kunna vara delaktiga i vardagssituationer och kunna uttrycka sina känslor. Barn ska kunna känna igen mönster, antal, geometriska former och siffror.

 

Barns inflytande:

Barns åsikter och tankar -

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

Vi hat valt att arbeta med just detta för att barnen ska utveckla sin självständighet, sitt självförtroende och våga uttrycka sina åsikter och tankar.

 

Förskolans nyfikenhetsfråga -

Hur synliggör vi barns lärande - för dem själva, för barngruppen/för varandra?

Vi vill se om barnen kan se sitt eget och gruppens lärande - bli nyfiken på att lära sig vidare (vad de har för nytta av att lära sig - vidareutveckla sig)

2. Förväntade effekter (Vart ska vi?)

Bevis på att utveckling pågår/tecken på att målet är uppnått.

Utifrån nedslag i gruppen ser vi tecken på att utveckling pågår i rätt riktning. 

Detta är exempel på vad som sker när barnen har fått ett nytt kunnande och nyvunnet lärande kring valt kunskapsområde:

Vi vill att att barnen lyssnar på varandra/andra,, och hjälper varandra (oavsett ålder på den man hjälper i olika situationer samt visar hänsyn till varandras kulturer.

Barnen ska få syn på sin egen utveckling . vad de har lärt sig.

Barnen ska få ett rikt utvecklat språkinnehåll

Få en grundläggande förståelse för vad matematik kan innehålla

 

3. Planerade insatser (Hur gör vi?)

Aktiviteter kopplade till de prioriterade läroplansmålen.

*  Samarbetsövningar

*  Sagor

*  Rim och ramsor

*  Experiment

* Matematiska övningar/utmaningar

 

 

Dessa metoder och arbetssätt vill vi använda oss av:
* Vi använder oss bl a av Borgholmsmodellen, sagor, ramsor, veckans sång och månadens ramsa. Högläsning ur kapitelbok
* Samlingar: dela upp barnen i grupper - bl a en grupp som består av lite färre barn som behöver mer stöd med språket, och en annan grupp med fler barn. Om det finns tillräckligt med personal delar vi upp den stora/hela barngruppen i fler mindre grupper

* Kompisböckerna (Normer & Värden)

* Lekgrupper - sociogram (Normer & Värden)

* Stöd med hjälp av bilder (Språk)

* TAKK (Språk)

* Pedagogiska dokumentationen tillsammans med barnen

 

 

4. Metodval för att följa upp effekterna

Hur ska ni få syn på de förändrade lärandet/kunnandet (dvs de förväntade effekter ni skrev in) hos barngruppen? Tex. genom observationer och film från olika situationer. 

Så här följer vi upp:
* Genom dokumentation på Unikum och på avdelningen samt observationer.

* Diskussioner med barnen - vad kan vi nu (vad har vi lärt oss), och vad vill vi lära oss mer om? Pedagogerna ska lyssna aktivt på barnens tankar och funderingar för att barnen ska kunna påverka verksamheten.

* Upprepningar - för att se om alla har fått kunskaper om området. Upprepningar med liten grupp, och ibland med enskilt barn.

 

Utdrag ur styrdokument kring förskolans uppdrag.

"Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för barns förmågor eller kunskaper. Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, utan utgör underlag för planering av den fortsatta verksamheten med barnen." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.19

" Målen anger en riktning att sträva mot i förskolans pedagogiska verksamhet och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Målen är därför inte utformade som mål att uppnå eller krav på jämförelser mellan enskilda barn." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.6

"Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan." (Lpfö98/16 s.8)

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: