👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnesöverg antiken Grekland och Romarriket v 37-43

Skapad 2017-09-19 13:42 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
Ett större ämnesövergripande område för svenska och historia.
Grundskola 7 Svenska Historia
Myter, Gudar, krig och uppror.

Välkommen till det Antika Grekland och Rom.

Ett tematiskt arbete i svenska och historia.

Innehåll

Nedan ser ni kopplingarna till antiken i sv och so. Under de kommande veckorna kommer vi arbeta med svenskan, ni arbetar med Mesopotamien i historia och kommer sedan gå vidare med grekiska och romerska antiken. Planeringen för svenskan finner ni i iTunesU-kursen Grekiska antiken:litteratur. 

-----------

 

Syfte

Vi arbetar med följande syften från ämnena svenska och historia

Centralt innehåll för ämnet svenska

Ur det centrala innehållet för ämnet svenska:

Centralt innehåll för ämnet historia

Ur det centrala innehållet för ämnet historia:

Arbetsområdet

Vi skall under veckorna 48-51 arbeta tematiskt i ämnena svenska och historia.Detta för att ni skall få en röd tråd i er lärandeprocess. Arbetsområdet kommer att behandla levnadsförhållandena i det Antika Grekland och Rom. Vi kommer att möta dramer, myter och gudar men också krig och uppror. Vi berör också människans förutsättningar då och deras påverkan på dagens infrastruktur. 

Att arbeta tematiskt innebär att du har större friheter att jobba mer fritt med uppgifterna på både svenska- och SO-lektionerna men tänk på att det kräver en större planering och organisation (använd din kalender med delmål så att du har stenkoll på hur du ligger till). Nu är det du som skall ta ansvar över dina studier och lärarna är handledarna som hjälper dig på rätt väg.

Se de separata iTunesU kurserna för svensk- och historiaämnet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9

Matriser

Hi Sv
Ämnesövergripande: Antikens Grekland och Rom

Svenska

Följande kommer vi att bedöma i ämnet svenska:
På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
Läsa de utvalda grekiska myterna
Du behöver träna på att läsa med bättre flyt så att du förstår det du läser.
Du kan läsa med flyt och förstå det du läser.
Du kan läsa med gott flyt och förstå det du läser.
Du kan läsa effektivt och med mycket gott flyt samt förstå det du läser.
Läsa och förstå
När du har läst de utvalda grekiska myterna skall du kunna göra sammanfattande analyser.
Du behöver träna på att förstå innehållet av texten du har läst samt kunna förmedla det du har läst genom att enkelt sammanfatta och analysera.
Du kan sammanfatta och analysera på ett enkelt sätt med vissa hänvisningar till texten. Du kan också tolka texten som du har läst och återge det huvudsakliga budskapet.
Du kan sammanfatta och analysera på ett bra sätt med utvecklade hänvisningar till texten. Du kan också tolka texten som du har läst och återge det huvudsakliga budskapet samt det som går att utläsa mellan raderna.
Du kan göra välutvecklade sammanfattningar och analysera på ett mycket bra sätt med tydliga och välutvecklade hänvisningar till texten. Du kan också tolka texten som du har läst och återge det huvudsakliga budskapet, det som går att utläsa mellan raderna och de underliggande budskap som kan finnas i texten.
Skriva
Du skall kunna använda dig av de skrivregler som finns samt kunna ha en röd tråd i det du skriver. Du skall också kunna göra ett personporträtt av en fiktiv person utifrån det du lär dig på historialektionerna.
Du behöver träna på att variera ditt språk och kunna skriva en sammanhängande text. Du behöver träna vidare på skrivreglerna samt kunna beskriva en karaktär så att läsaren förstår.
Du skriver med viss språklig variation och har en enkel röd tråd i din text. Du följer skrivreglerna relativt väl och gör enkla personporträtt.
Du skriver med god språklig variation och har en tydlig röd tråd i din text. Du följer skrivreglerna väl och gör tydliga personporträtt.
Du skriver med mycket god språklig variation och har en mycket tydlig röd tråd i din text och kan på ett fungerande sätt använda dig av sidospår. Du följer skrivreglerna mycket väl och gör tydliga och utvecklade personporträtt.
Tala
Du skall göra en muntlig redovisning med en grupp kamrater i iMovie
Du behöver träna på att använda tiden väl till att göra förberedelser till din muntliga redovisning. Du behöver kunna följa din plan för att få en röd tråd i din redovisning.
Du skall efter god förberedelse kunna göra en muntlig redovisning. Redovisningen följer en enkel röd tråd och är i huvudsak anpassad till mottagare och sammanhang.
Du skall efter god förberedelse kunna göra en utvecklad muntlig redovisning. Redovisningen följer en tydlig röd tråd och är anpassad till mottagare och sammanhang.
Du skall efter god förberedelse kunna göra en välutvecklad och intresseväckande muntlig redovisning. Redovisningen följer en mycket tydlig röd tråd och är väl anpassad till mottagare och sammanhang.

Historia

Följande kommer vi att bedöma i ämnet historia:
På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Faktakunskaper 1
Du redovisar dina faktakunskaper om Antikens Grekland i en berättelse om en fiktiv person
Du behöver träna på att inhämta kunskap och redovisa den
Du har grundläggande faktakunskaper
Du har goda faktakunskaper
Du har mycket goda faktakunskaper
Resonemang 1
Du kan föra ett resonemang om orsaker till att din huvudperson i din berättelse lever som den gör.
Du behöver träna på att föra ett resonemang om det du har lärt dig
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang som bygger på din faktakunskap
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang som bygger på din faktakunskap
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang som bygger på din faktakunskap
Faktakunskaper 2
Du skall med hjälp av god studieteknik ta till dig fakta om krigen och vissa politiska beslut som fattades under Antikens Grekland. Dina kunskaper testas av i en essä-uppgift.
Du behöver träna på att inhämta kunskap och redovisa den
Du har grundläggande faktakunskaper
Du har goda faktakunskaper
Du har mycket goda faktakunskaper
Resonemang 2
Du kommer att testas i dina kunskaper i en enskild essä-uppgift, förutom faktakunskaper skall du också kunna resonera kring det du har lärt dig.
Du behöver träna på att föra ett resonemang om det du har lärt dig
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang som bygger på din faktakunskap.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang som bygger på din faktakunskap
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang som bygger på din faktakunskap
Faktakunskaper 3
Du skall i programmet Educreation berätta om Romarriket till valda bilder
Du behöver träna på att inhämta kunskap och redovisa den
Du har grundläggande faktakunskaper
Du har goda faktakunskaper
Du har mycket goda faktakunskaper
Resonemang 3
Du skall samtidigt som du återberättar fakta i din educreation föra ett resonemang kring det du lärt dig
Du behöver träna på att föra ett resonemang om det du har lärt dig
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang som bygger på din faktakunskap
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang som bygger på din faktakunskap
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang som bygger på din faktakunskap
Källkritik
I din educration är det viktigt att du är källkritisk samt återger vilka källor du har använt och varför du har använt dem
Du behöver kunna berätta om varför du har valt att använda de källor du har i din redovisning Du måste komma ihåg att skriva ner de källor du använder
Du kan på ett enkelt och till viss del underbyggt sätt berätta vad som gör en källa mer eller mindre trovärdig. Du kan på ett korrekt sätt återge vilka källor du har använt
Du kan på utvecklat och relativt väl underbyggt sätt berätta vad som gör en källa mer eller mindre trovärdig. Du kan på ett korrekt sätt återge vilka källor du har använt
Du kan på välutvecklat och väl underbyggt sätt berätta vad som gör en källa mer eller mindre trovärdig. Du kan på ett korrekt sätt återge vilka källor du har använt