👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Europa 6A 6C

Skapad 2017-09-19 15:36 i Stureskolan Hedemora
Världsdelen Europa. Vi studerar hur den är formad, dess gränser, bergskedjor, floder och hav. Vi lär oss om Europas länder, naturresurser, befolkning och levnadsförhållanden.
Grundskola 6 Geografi Svenska
Europa i fokus

Innehåll

Elevdel

Mål för arbetsområdet

Att du har kunskaper om världsdelen Europa, dess gränser, bergskedjor, större floder och hav.

Att du ska kunna tolka och använda olika sorters kartor.

Att ha kunskaper om Europas namngeografi och lägen och storleksrelationer mellan olika länder städer, floder och bergskedjor.

Att läsa om djur och växter i olika delar av Europa.

Att du ska kunna förstå begrepp som: naturresurser och levnadsförhållanden.

Att kunna beskriva samband mellan naturresurser och hur befolkningen är fördelad.

Att läsa om hur vi får energi till allting.

Att du ska lära dig att göra jämförelser mellan länderna i Europa och då titta på naturlandskap, naturresurser, befolkning och levnadsförhållanden.

Att du ska kunna resonera/berätta om orsaker till olika levnadsvillkor i Europa och vad det får för betydelse för människor.

Att ta reda på fakta och redovisa om ett land i Europa för klassen.

Bedömning

Din förmåga att använda nya begrepp (ord).

Din förmåga att förstå sambanden mellan  naturresurser och hur befolkningen i Europa är fördelad.

Din förmåga att undersöka Europa med hjälp av olika kartor.

Dina kunskaper om världsdelen Europa, Europas namngeografi, olika geografiska lägen.

Din förmåga att jämföra olika länder, muntligt eller skriftligt.

Din förmåga att muntligt eller skriftligt redogöra för människors olika levnadsvillkor i Europa.

Din förmåga att fördjupa dig i ett land och skriftligt och muntligt redovisa om ditt land.

Undervisning

Vi läser och arbetar med "Puls Geografi Europa" faktabok och arbetsbok

Vi använder oss av faktaböcker, kartböcker och vi söker fakta på nätet och ser på film.

Vi läser och tittar på film om jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av naturens egna processer och av människans påverkan. Vi studerar vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

Vi studerar världsdelen Europa och Europas olika länder. Vi läser om ländernas natur- och kulturlandskap och ländernas naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen.

Vi går igenom nya, eller/och svåra, ord och vad de betyder.

Vi arbetar i kartboken och studerar dess uppbyggnad med färger, symboler och skala och att det finns olika kartor; topografiska och tematiska kartor.

Vi tar reda på namn och läge på Europas länder och huvudstäder, samt viktigare öar, vatten och berg. Vi läser om fördelningen av Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och vad det kan ha för betydelse.

Vi fördjupar oss där vi tar reda på fakta om minst ett land i Europa. Vi studerar då levnadsvillkor, till exempel olika tillgång till naturresurser, hur länderna är formade, invånarantal, var de flesta bor och vad länderna producerar.

Vi redovisar både skriftligt och muntligt.

Lgr11

Syfte

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla en medvetenhet om de sammanhang där geografiska kunskaper är viktiga och användbara.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor. Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor. På så sätt ska eleverna ges möjlighet att se världen ur ett helhetsperspektiv.

Kunskapskrav

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Sv Ge
Geografi - Europa VT-14 5A 5B

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1