👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa år 4-6, 17/18

Skapad 2017-09-19 22:01 i Ljungskileskolan 4-6 Uddevalla
Här får får ni reda på vad vi gör i idrott och hälsa samt vilket sätt det är förankrat i kursplanen.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Lpp för olika arbetsområden i Idrott och hälsa.

Innehåll

LPP Idrott och hälsa år 4-6 

Rörelse

Förankring i kursplanens syfte:

 • Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva.
 • Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter.
 • Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter.
 • Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.
 • Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

 

Innehåll (ur Centralt innehåll):

 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Simning i mag- och ryggläge.

Konkretisering av mål:

Rörelse är et övergripande mål i ämnet som följer eleverna kring de olika aktiviteterna på lektionerna. Eleverna får utöva olika aktiviteter under hela läsåret och får därmed visa sin rörelseförmåga i olika sammanhang.

Arbetssätt:

Vi arbetar utifrån kursplanen vilket innebär att eleverna får aktiveras kring olika momenten. Detta innebär att de får pröva, öva och visa sina rörelseförmågor i olika fysiska sammanhang.

Bedömning:

Vi bedömer eleverna utifrån hur aktiva de är på lektionstid samt deras motoriska förmåga vid varje aktivitet.

 Dokumentation:

Varje lektion dokumenteras och redovisas i unikum. Dialog med eleven, mentor och föräldrar sker kontinuerligt.

 


Friidrott

Förankring i kursplanens syfte:

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Att kunna röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.

Innehåll (ur Centralt innehåll):

 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap eller andra redskap.
 • Olika lekar, spel och idrotter inomhus och utomhus

Konkretisering av mål:

Eleven ska delta aktivt på lektionstid och lära sig de olika momenten inom friidrott.

Arbetssätt:

Vi arbetar med två grenar per lektionstillfälle, eleverna utvecklar sina förmågor genom att testa på och träna teknik i de olika grenarna som vi pedagoger instruerar eleverna i. Detta gör vi både utomhus och inomhus där de bästa förutsättningarna finns för respektive gren. Vi kommer även att avsluta området genom en friidrottstävling på Rimnersvallen.

Bedömning:

Vi tittar på elevens fysiska aktivitet, motorik och vilja till att lära sig.

Dokumentation:

Alla lektioner dokumenteras skriftligt. Omdömen ges via unikum och i samråd med deras mentorer.

 


 
Orientering

Förankring i kursplanens syfte:

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv.

Innehåll (ur Centralt innehåll):

 • Att orientera sig i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor.
 • Kartors uppbyggnad och symboler.

Konkretisering av mål:

 • Kunna passa karta efter verkligheten.
 • Kunna läsa en karta.
 • Kunna orientera sig utifrån kartan.

Arbetssätt:

Vi kommer i början av första lektionen har repetition av kartkunskap då vi går igenom hur man passar en karta efter verkligheten samt tumgreppet. Vi kommer att ha satt upp banor som eleverna kommer att få springa samt att under lektion nummer två kommer eleverna att jobba två och två en sätter upp en kontroll och visar sin kompis på kartan var den är och kompisen ska sen hämta in lappen osv.

Bedömning:

Vi tittar på elevens fysiska aktivitet, förmågan att kunna passa kartan och använda sig av olika metoder.

Dokumentation:

Alla lektioner dokumenteras skriftligt. Omdömen ges via unikum och i samråd med deras mentorer.

 


Dans

Förankring i kursplanens syfte:

 • Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse.
 • Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter.
 • Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i olika rörelseaktiviteter..
 • Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.
 • Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

                     

Innehåll (ur Centralt innehåll):

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Konkretisering av mål:

Eleverna skall kunna följa takt och rytm samt kunna ha kontroll på sina rörelser.

Arbetssätt:

Vi kommer att använda oss bland annat av "Just dance"  där eleverna härmar rörelserna de ser. Sexorna kommer att få en uppgift som innebär att de ska redovisa dansen för klassen. Under våren kommer vi även lägga in traditionella danser som vals, foxtrot och bugg.

Bedömning:

Vi bedömer eleverna utifrån hur aktiva de är på lektionstid samt deras takt och korrdination.

Dokumentation:

Varje lektion dokumenteras skriftligt och redovisas i unikum. Dialog med eleven, mentor och föräldrar sker kontinuerligt.

 

 

Simning/livräddning

Förankring i kursplanens syfte:

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklas kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer på land och i vatten.

Innehåll (ur Centralt innehåll):

 • Simning i mage- och ryggläge.
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

Konkretisering av mål:

Öva på att kunna simma så att man senast i år 6 kan nå målet.  (150 meter magläge och 50 meter ryggläge)

Arbetssätt:

År 5 och 6 åker till Walkesborgsbadet vid olika tillfällen. Där ska eleven visa prov på simkunnighet, lära sig livrädda med boj, kunna bogsera kompis i boj, testa på att bogsera kompis utan boj, dyka efter ringar, träna på att trampa vatten och att flyta.

Bedömning:

Elevens simkunnighet och livräddning.

Dokumentation:

Alla lektioner dokumenteras skriftligt. Omdömen ges via unikum och i samråd med deras mentorer.

 

Hälsa och livsstil

Förankring i kursplanens syfte:

 • Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet.
 • Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.
 • Eleverna ska genom undervisningen också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil.
 • Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.
 • Genom undervisningen ska få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv.

 

Innehåll (ur Centralt innehåll):

 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

 

Konkretisering av mål:

Att eleverna får lära sig begreppet hälsa och livsstil. Ta del av de olika bitarna som påverkar vår hälsa på ett positivt sätt. Hur de själva kan påverka sin hälsa och livsstil samt ta egen ställning kring den. Eleverna får egen lära sig vad ohälsa är samt hur det påverkar oss negativt.

Arbetssätt:

Det kommer teoretiska lektioner där hälsa och livsstil redovisas samt diskuteras. Efter dessa lektioner kommer hälsa och livsstil praktiskt komma in i lektionerna.

Bedömning:

I slutet av läsåret kommer ett skriftligt prov komma där eleverna får visa sina kunskaper.

Dokumentation:

Efter provet dokumenteras elevernas resultat och det kommer sedan redovisas i unikum.

 

  

Redskapsgymnastik

Förankring i kursplanens syfte:

 • Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva.
 • Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.
 • Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra

Innehåll (ur Centralt innehåll):

 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

Konkretisering av mål:

 • Eleverna ska kunna följa instruktioner och jobba med dessa på eget ansvar.
 • Visa sina grovmotoriska förmågor.
 • Eleven ska delta aktiv samt visa sina förmågor inom de olika momenten inom redskapsgymnastik.

Arbetssätt:

Vi kommer att testa på och lära oss olika färdigheter inom de olika redskapen. Eleverna kommer här att ha ett ganska stort eget ansvar där de jobbar efter angivna instruktioner.

Bedömning:

Vi tittar på elevens fysiska aktivitet samt de grundmotoriska rörelserna.

Dokumentation:

Alla lektioner dokumenteras skriftligt. Omdömen ges via unikum och i samråd med deras mentorer.


 

 

Bollsporter

Förankring i kursplanens syfte:

 • Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva.
 • Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.
 • Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

Innehåll (ur Centralt innehåll):

 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus.

Konkretisering av mål:

 • Eleven ska kunna samarbeta och respektera sina kompisar.
 • Visa på ett fair play och få sina kompisar delaktiga.
 • Kunna regler och spelförståelse i de olika sporterna.
 • Eleverna ska delta aktivt på lektionerna.

Arbetssätt:

Vi kommer att gå igenom olika bollsporter där eleverna kommer att få lära sig regler och tekniker.

Bedömning:

Vi tittar på elevens fysiska aktivitet samt att eleven ska kunna: - samarbeta - spela fair play och att kunna regler i de olika bollsporterna.

Dokumentation:

Alla lektioner dokumenteras skriftligt. Omdömen ges via unikum och i samråd med deras mentorer.

 

 

Matriser

Idh
LPP Idrott och hälsa år 4-6, 16/17

E
C
A
Aspekt 1
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Du kan röra dig och dansa så att det passar ganska bra till musiken
Du kan röra dig och dansa så att det passar bra till musiken.
Du kan röra dig och dansa så att det passar mycket bra till musiken.
Ny aspekt
 • Idh  4-6
Du kan simma 200 meter, varav 50 meter på rygg.
Du kan simma 200 meter, varav 50 meter på rygg.
Du kan simma 200 meter, varav 50 meter på rygg.
Ny aspekt
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Du kan prata om fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga.
Du kan prata om fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga.
Du kan prata om fysiska aktiviteter du varit med om. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur det hänger ihop med hälsa och fysisk förmåga.
Ny aspekt
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett ganska bra sätt till väder och plats och till allemansrätten.
Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett bra sätt till väder och plats och till allemansrätten.
Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett mycket bra sätt till väder och plats och allemansrätten.
Ny aspekt
 • Idh  4-6
Du kan orientera ganska bra i kända miljöer med hjälp av kartor.
Du kan orientera bra i kända miljöer med hjälp av kartor
Du kan orientera mycket bra i kända miljöer med hjälp av kartor.
Ny aspekt
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Du kan beskriva på ett enkelt sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar.
Du kan beskriva på ett utvecklat sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar
Du kan beskriva på ett välutvecklat sätt hur man förebygger skador som man kan få när man leker, spelar eller idrottar
Ny aspekt
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Du kan hjälpa någon i en nödsituation vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Du kan hjälpa någon i en nödsituation vid vatten med hjälpredskap under olika årstider
Du kan hjälpa någon i en nödsituation vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Ny aspekt
Du kan vara med i enkla lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett ganska bra sätt till aktiviteten
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett bra sätt till aktiviteten.
Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer. Du anpassar dina rörelser på ett mycket bra sätt till aktiviteten.
Ny aspekt