👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från alkoholer och kemikalier i vår vardag till livsmedel !

Skapad 2017-09-20 10:25 i Förslövs skola F-9 Båstad
Allt omkring dig – och även du själv – är skapat av en samling kemiska ämnen. Kemi är läran om hur dessa kemiska ämnen har blandats för att skapa allt detta. Men kemi är också läran om hur man kan skilja ämnen åt eller sätta samman dem så att helt nya ämnen bildas.
Grundskola 7 – 9 Kemi
Allt från olika alkoholer och kemikalier i vår vardag till de livsmedel som vi äter.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 1. Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Detta innebär att du efter avslutat arbetsområde ska:

 

 • Ha lärt dig att arbeta på ett enkelt, naturvetenskapligt sätt
 • Ha en förståelse för och följa de skyddsregler som gäller vid laborationer samt förstå varningssymbolerna
 • kunna se hur vatten fungerar som lösningsmedel
 • förstå vad pH är 
 • kunna förklara hur en kemisk reaktion går till.
 • kunna ange några grundämnen och dess kemiska beteckningar
 • kunna förklara hur kolatomer fungerar som byggsten i allt levand.
 • kunna förklara och förstå några olika kretslopp och kemiska processer i marken
 • kunna vanliga kemikalier och hur de påverka hälsa och miljö

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

 • Din förmåga att använda olika kemiska begrepp när du beskriver och förklarar undersökningar och olika kemiska företeelser t ex kretslopp, fasövergångar
 • Din förmåga att genomföra experiment utifrån givna instruktioner och även det sätt du formulerar egna frågeställningar och planeringar av systematiska undersökningar.
 • Din förmåga att genomföra en undersökning på ett ändamålsenligt, effektivt och säkert sätt samt på vilket sätt du relaterar och jämför ditt resultat med frågeställning och de slutsatser du drar utifrån detta.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 • Vi kommer under detta arbetsområde att arbeta väldigt praktiskt men vi kommer också att ha genomgångar där vi diskuterar olika begrepp och deras innebörd/betydelse.
 • Vi kommer att genomföra olika systematiska undersökningar/laborationer för att undersöka olika ämnens egenskaper men också för att lättare förstå olika begrepp.
 • Efter varje genomförd undersökning/laboration använder vi resultaten för att skriva en rapport där vi beskriver vår slutsats.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Ke  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Ke  E 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Ke  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
  Ke  E 9
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  E 9

Matriser

Ke
Från alkoholer till vardagskemikaler!

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genomförande av undersökningar
Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar
Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Laborationssäkerhet
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Du kan använda utrustningen på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du kan använda utrustningen på ett säkert sätt som fungerar mycket bra.
Slutsatser
Du kan jämföra frågor med resultat i en undersökning. Du drar enkla slutsaser som hänger ihop med modeller och teorier i kemin på ett ganska bra sätt.
Du kan jämföra frågor med resultat i en undersökning. Du drar utvecklade slutsaser som hänger ihop med modeller och teorier i kemin på ett bra sätt.
Du kan jämföra frågor med resultat i en undersökning. Du drar välutvecklade slutsaser som hänger ihop med modeller och teorier i kemin på ett mycket bra sätt.
Utveckling av undersökningen
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om dina resultat är rimliga. Du hjälper till att ge förslag kan göra undersökningen bättre.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om dina resultat är rimliga. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om dina resultat är rimliga. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre.
Struktur på undersökningen
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningar med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningar med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningar med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
Begrepp, modeller och teorier
Du har baskunskaper om materia. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i materien. Du använder kemins begrepp, modeller och teorier på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om materia. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i materien på ett utvecklat sätt. Du använder kemins begrepp, modeller och teorier på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om materia. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i materien på ett välutvecklat sätt. Du använder kemins begrepp, modeller och teorier på ett mycket bra sätt.
Kemiska samband
Du kan diskutera på ett enkelt sätt kemiska processer i mark, luft, vatten och levande organismer. Du ger exempel på hur kemiska saker hänger ihop på ett enkelt sätt i naturen.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt kemiska processer i mark, luft, vatten och levande organismer. Du ger exempel på hur kemiska saker hänger ihop på ett utvecklat sätt i naturen.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt kemiska processer i mark, luft, vatten och levande organismer. Du ger exempel på hur kemiska saker hänger ihop på ett välutvecklat sätt i naturen.