Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ellära

Skapad 2017-09-23 08:44 i Laröds skola Helsingborg
Du kommer att få lära dig grunderna inom ellära, elsäkerhet och energi.
Grundskola 7 – 9 Fysik
Titta på bilden till vänster. Du vet redan att du inte ska göra som farbrorn, men du behöver veta mycket mycket mer för att på ett säkert sätt handskas med elektrisk ström i vardagen, skolan eller i ditt framtida yrke. Därför ska du lära dig elektriska symboler, koppla enkla elektriska kretsar, kunna läsa och rita elektriska kretsar, veta vad elektrisk ström är, spänning - och resistans mm. Du ska även komma med förslag hur du kan spara på energi.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att


• använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
• genomföra systematiska undersökningar i fysik och teknik
• använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll i undervisningen

• Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
• Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
• Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
• Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
• Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

Konkretiserade mål

Efter detta område ska du kunna:


-  namnen på atomens delar och förstå hur elektrisk laddning bildas
-  förklara hur åska uppkommer

-  förklara begreppen ström, spänning, motstånd och känna till vetenskapsmännen bakom upptäckterna
-  koppla och rita, med symboler, olika elektriska kretsar
-  förklara skillnaden mellan seriekoppling och parallellkoppling
-  ge exempel på hur vi skyddar oss mot de faror som elektrisk ström kan medföra

-  Kunna använda Ohms lag

-  Kunna avläsa en motstånds resistans

-  Veta något om superledning

 

Redovisningsformer

Skriftligt:  • Läxor, Prov fredag den 6/10-17

Praktiskt: • Laborationer

Muntligt: • Diskussioner i klassrummet

Detta ska bedömas

• Din förmåga att förstå och använda nya begrepp skriftligt och muntligt
• Din förmåga att arbeta praktiskt, enskild och i grupp
• Se mattris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
FY

Generell bedömningsmatris i Fysik år 7-9
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Muntlig kommunikation
Du ger förslag på svar Följer diskussioner
Du motiverar hur du kommer fram till ditt förslag Deltar i diskussioner
Du motiverar för varför du kommer fram till slutsatser. Deltar i diskussioner samt fördjupar och bredda dem
Skriftlig kommunikation
Tar del av information. Skapar enkla texter som svarar på givna frågor
Skapar texter som förklarar ”hur” samt tänker på syfte och målgrupp
Du bearbetar informationen som man får så den passar i nya situationer. Skapar välutvecklade texter som förklarar varför samt anpassar den till syfte och målgrupp
Granska och ta ställning
Du tar ställning med enkel motivering För enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
Du tar ställning med utvecklad motivering För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
Du tar ställning med välutvecklad motivering För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
Laboration
Planering
Du genomför planerade undersökningar Du följer givna frågeställningar Du använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt Eleven: Formulerar en förutsägelse utan förklaring Ger förslag på hur undersökningen kan utformas men endast i stora drag (Eleven använder färdig instruktion)
Du genomför planerade undersökningar Du använder utrustning på ett säkert och i huvudsak ändamålsenligt sätt Formulerar en förutsägelse förklarad utifrån egna erfarenheter Ger förslag på hur undersökningen kan utformas, men kräver viss justering (Eleven får justering och använder egen planering)
Du genomför planerade undersökningar Du använder utrustning på ett säkert , ändamålsenligt och effektivt sätt Formulerar en hypotes som är naturvetenskapligt underbyggd Planerar undersökning med bestämda variabler, ordning på momenten och materiel (Eleven använder egen planering)
Genomförande
Genomför undersökningen med viss systematik.
Genomför undersökningen med relativt god systematik.
Genomför undersökningen med god systematik
Bearbetning av laboration
Du har en enkel laborationsrapport som svarar på vad som händer Drar en enkel slutsats Ger förslag till generell förbättring Gör en enkel dokumentation
Du formulerar egna frågeställningar inom det givna Du har en utvecklad laborationsrapport som förklarar hur saker fungerar Drar en utvecklad slutsats Ger förslag till specifik förbättring Gör en utvecklad dokumentation
Du formulerar egna frågeställningar och kan sätta de i nya sammanhang Du har en välutvecklad laborationsrapport som förklarar hur och varför samt drar resultaten till nya situationer. Drar välutvecklad slutsats Ger förslag på specifik förbättring med förklaring Gör en välutvecklad dokumentation
Begrepp
Du har Grundläggande kunskaper som du visar genom att ge exempel och beskriva dessa. Du kan beskriva begrepp, modeller och teorier. Du beskriver enkla samband inom det specifika ämnesområdet
Goda kunskaper som du visar genom att förklara hur och visa på samband inom dessa Du förklarar hur och kan använda dig av begrepp, modeller och teorier. Förklara mera ingående och komplexa samband inom det specifika ämnesområde
Du har Mycket goda kunskaper som du visar genom att förklara hur och varför och visa på samband inom dessa och kan sätta de i andra sammanhang Du förklarar hur och varför och kan använda dig av begrepp, modeller och teorier. Du förklarar komplexa samband och koppla ihop dessa med andra ämnesområden.
Samhällskoppling av begrepp
Du ger exempel på och beskriver några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för vårt levnadsvillkor. Du beskriver frågeställningar kring miljö och hållbar utveckling
Du förklarar hur och visar på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för vårt levnadsvillkor. Du kan förklara hur gällande frågeställningar kring miljö och hållbar utveckling fungerar Du förklarar hur och visar på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för vårt levnadsvillkor. Du kan förklara hur gällande frågeställningar kring miljö och hållbar utveckling fungerar
Du förklarar hur och varför kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för vårt levnadsvillkor och kan sätta dem i nya sammanhang. Du kan förklara varför gällande frågeställningar kring miljö och hållbar utveckling fungerar och hänger ihop
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: