Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering av kärnverksamhet mattisborgen vid Storgårdens och Vitklövergatans förskola ht17/ vt18

Skapad 2017-09-25 17:21 i Storgårdens förskola Ale
Planering och uppföljning av kärnverksamhet samt prioriterade utvecklingsområden vid Storgården och Vitklövergatans förskolor.
Förskola
Utifrån Lpfö98 rev 2016 arbetar avdelningen på följande sätt när det gäller barnsyn, kunskapssyn, organisation och lärmiljö inom nedanstående områden.

Innehåll

 Tänk på att det är nuläge, analys och slutsats vi beskriver.

Normer och värden

Beskriv ert arbete: 

Använd er av Läroplanens skrivning, kap Normer och Värden 
och beskriv kort hur ni kommer arbeta med att stödja barnens utveckling


Nyckelord: Öppenhet, respekt, solidaritet, ansvar, hänsyn, demokrati, samspel, lika värde

HT-17

Grupper 
Vi har delat in gruppen i två grupper efter trygghet. Alla ska får vara delaktiga. Att vara en trevlig kamrat emot alla. Att leka med olika kompisar Att lyssna på varandra. Att visa respekt.

Kompis-böckerna
Under terminen har vi arbetat med "hur man är en bra kompis" då vi uppmärksammat att det förekommit en del våld och hårda ord bland barnen. Vi utgått från "kompis-böckerna" som har olika teman. Vi har haft boksamtal kring böckerna och barnen har fått möjlighet att koppla  innehållet i böckerna till sin vardag på förskolan. Vi upplever att barnen har blivit mer medvetna, även om det inte är alla som kan följa det de lärt sig i alla situationer. Här tänker vi att vi arbetar med alla nyckelorden under normer och världen.

Öppenhet kring ursprung och språk
Vi har tema världen på avdelningen. I och med detta har vi uppmärksammat barnen ursprung blivit uppmärksammat på ett lättsamt sätt. Vi har barn som talar olika språk på avdelningen, detta är ett populärt samtalsämne bland barnen. Barnen berättar gärna vad olika saker heter på deras språk och pedagoger i gruppen har berättat om sina modersmål. Då vi fick ett nytt barn till avdelningen som inte behärskade svenska alls lärde sig barnen med glädje vad några ord hette på detta barnets språk. Detta tänker vi handlar om att det finns en öppenhet i gruppen.

 

VT-18

Grupper

Vi har förändrat arbetet med att dela barnen i grupper sedan vårterminen. Detta för att vi sett att barngruppen förändrats och utvecklats. Dels har vi sett ett behov av att sära på vissa barn och ett behov av att låta samma barn vara tillsammans ibland. Vi såg även ett missnöje hos barnen då vi hade fasta grupper som de alltid var i. Under vårterminen har vi därför gjort två grupper varje morgon utifrån de barn som är där under dagen. Vi upplever att barnen är mer nöjda och att vi kan tillgodose barnens behov bättre när vi kan reglera grupperna från dag till dag. Exempelvis barn som lätt kommer i konflikt med varandra men ändå vill leka med varandra kan få en paus från varandra en dag för att nästa dag vara i samma grupp. Vi har även sett att vissa barn i gruppen dominerar andra barn och att de då har svårt att leka med andra barn. När vi kan reglera grupperna från dag till dag har vi kunna variera vilka barn vi har i vilken grupp. Vi tolkar att barnen har nöjda med det då de får möjlighet att leka med flera olika barn.

 

Konflikthantering

Under vårterminen har vi arbetat mycket med konflikthantering då ett antal barn i gruppen ofta har tagit till våld och hårda ord samt haft stora känsloutbrott. Utifrån stöd och råd av specialpedagog har vi lagt upp strategier för hur vi gör i dessa situationer. Det har dels handlat om lågaffektivt bemötande och att ge barnen tid och utrymme för att lugna sig då de har starka känslor. Vi har när barnet ifråga kommit ner i varv samtalat med barnet om vad som hände för att lösa situationen och prata om hur man kan göra nästa gång liknande saker sker. Vi upplever att detta arbete har gett positiva resultat på det sättet att situationerna är mer lätthanterliga för oss som personal samt mer strukturerade för barnen. I vissa fall kan enskilda barn efteråt referera till det vi har pratat om och även implementera det i kommande situationer. Däremot har arbetet inte bidragit till det blivit någon avsevärd minskning av våld och hårda ord i barngruppen i stort.

 

Öppenhet för andra språk och kulturer

Som beskrivit i texten från föregående termin har vi arbetat med tema världen, vilket vi fortsatt med under hela läsåret. Vi upplever att teamarbetet om världen har bidragit till att många barn på avdelningen har utvecklat ännu större nyfikenhet kring olika länder, kulturer och språk än vad de hade tidigare. Intresset tycks alltså inte svalna utan istället utvecklas hos barnen. Till skillnad från förra terminen pratar barnen på avdelningen nu mycket om länder, språk och kulturer i vardagliga situationer under dagen. Förra terminen kunde vi se ett intresse i de styrda aktiviteter vi hade, medan barnen nu själva utforskar och frågar i olika sammanhang under dagen. Exempelvis frågar barnen ofta vikarier vilket land de kommer ifrån och om de kan något mer språk. De vikarier som har ursprung från ett annat land än Sverige och kan ett annat språk vill barnen då gärna att de ska dela med sig och exempelvis lära dem olika ord på det språket. Utifrån detta tolkar vi att barnen har en ännu större öppenhet för olika språk och kulturer samt att de värdesätter att människor har olika ursprung och ser möjligheter till att lära sig mer.

Utveckling och lärande

Beskriv ert arbete:

Använd er av Läroplanens skrivning, kap Utveckling och Lärande
och beskriv kort hur ni kommer arbeta med att stödja barnens utveckling


Nyckelord: Öppen, innehållsrik och inbjudande miljö, kreativitet och lustfyllt lärande, utforskande, nyfikenhet, intresse, erfarenheter, behov och åsikter 

HT-17

Barnens intresse tas till vara på .Vi har läst fakta om djur och har handockor. har har använda insektluppar . Använda jordglob och visa var länder ligger. Riktig älg vid förskolan, det väckte nyfikenhet och vi läste och målade älgen .

 

VT-18

Inledningsvis under läsåret valde vi ett temaarbete utifrån barnens intressen i gruppen. Vi utgick då ifrån ett intresse som vi såg kunde finnas hos majoriteten av barnen i gruppen. Detta har varit en grund för arbetet med ett flertal av målen i läroplanen även under vårterminen. Vi valde att fortsätta med temaarbetet då vi såg att det fortfarande fanns intresse för det i barngruppen. Under förra terminen valde vi pedagoger ut faktaböcker utifrån temaarbetet. Vi tycker oss den här terminen se ett större intresse för faktaböcker hos barnen och att de gärna väljer just faktaböcker på biblioteket.

 

Vid behov har vi även haft separata projekt med barnen för att inkludera andra delar av läroplanens mål. Vi har även haft enskilda aktiviteter sett till enskilda barns behov, antingen med gruppen i stort eller i mindre grupp. Detta för att inte peka ut enskilda barns särskilda behov. Detta kan exempelvis handla om språkfrämjande aktiviteter eller aktiviteter för att öva samspel.

 

Tyvärr har temaarbetet inte varit lika tydligt i verksamheten under vårterminen som under höstterminen då delar av den ordinarie personalen varit sjukskriven. Däremot har den röda tråden funnits kvar även om teamarbetet inte varit lika omfattande då plantid inte alltid har gått att ta ut samt att vikarier inte kunnat ta samma pedagogiska ansvar.

Barns inflytande

Beskriv ert arbete:

Använd er av Läroplanens skrivning, kap Barns Inflytande
och beskriv kort hur ni kommer arbeta med att stödja barnens utveckling


Nyckelord: Uttrycka tankar och åsikter, ansvar, demokratiska principer, reellt inflytande, rättigheter och skyldigheter

 

HT-17

Tema utifrån barnens intresse
Vi har utgått ifrån barnens intresse av djur och andra länder, och därför har vi valt tema världens djur. Vi har alltså utgått från ett barnperspektiv då vi pedagoger tolkar vad barnens intressen är genom oservation och samtal med barnen.  

Barnintervjuer kring leksaksdagar

Vi har utgått från barnens perspektiv då vi har gjort barnintervjuer kring vad barnen tycke om leksaksdagar. Vi har intervjuat barnen enskilt och de har fått ge förslag på hur man skulle kunna utveckla leksaksdagen. Exempelvis kom de på saker de ville visa och berätta om i gruppen som inte var leksaker. Exempelvis husdjur och resor.

 

Ansvar kring egna saker

Vi har pratat med barnen kring att ta ansvar för egna saker. Exempelvis att barnen själva kan bedöma när de vill ta hem något de gjort på förskolan eller om de vill lägga det i sin låda för att fortsätta med det vid ett annat tillfälle. De får alltså ansvar för saker vi bedömer att de klarar av för sin ålder och utveckling.

 

VT-18

Grupper

Dels ser vi att vi utifrån förra terminen har ändrat de grupper vi delat in barnen i. Förra terminen hade vi fasta grupper, barnen visade missnöje över detta vilket gjorde att vi förändrade grupperna och började med att dela in gruppen i två grupper utefter vilka barn som var där den dagen samt variera grupperna något från gång till gång. Vi uppfattar att barnen varit mer nöjda den här terminen. Vi tänker då att barnen fått ha inflytande och att förändringarna har baserats på deras önskemål och behov. Detta upplever vi har bidragit till en mer positiv miljö på avdelningen.

 

Berättardag

Utifrån de intervjuer vi höll med barnen förra terminen om leksaksdagar utvecklade vi istället en ny dag - berättartagen. Pedagogerna och barnens åsikter gick isär vad gäller huruvida avdelningen skulle ha en så kallad leksaksdag där alla fick ta med en leksak hemifrån en viss dag. Efter intervjuer med barnen framkom att det viktigaste tycktes vara att få visa upp något från sin hemmiljö - vilket visade sig inte heller behövde vara en leksak utan kunde vara ett husdjur,  en familjemedlem eller en upplevelse de varit med om. Baren fick då tillsammans med sina föräldrar fotografera något hemma som de sedan mejlade till oss pedagoger. Bilderna fick barnen visa och berätta om  i samling. Bilderna sparades sedan i en pärm så barnen skulle få möjlighet att titta på dem fler gånger. Barnen var positiva till berättardagen och har inte efterfrågat någon leksaksdag efter det.

 

Förskola och hem

Beskriv ert arbete:

Använd er av Läroplanens skrivning, kap Förskola och Hem
och beskriv kort hur ni kommer arbeta 


Nyckelord: nära förtroendefullt samarbete, möjligheter att påverka, delaktighet

 

HT-17

Vi har haft föräldramöte där föräldrar får fråga frågor och disskuterade om leksaksdagar fördelar och nackdelar.

 

VT-18

Bloggen

Varje fredag publicerar pedagogerna på Mattisborgen ett blogginlägg. Där finns lite bilder från veckan som varit med kort information om vad barnen har gjort samt eventuell information som vårdnadshavarna behöver ta del av. Efter samtal med vårdnadshavare vid exempelvis utvecklingssamtal under våren framkom att föräldrarna med hjälp av bloggen hade en insyn och förståelse för vad som hände under dagarna på förskolan. Flera vårdnadshavare uttryckte även att de kände sig delaktiga i förskolan med hjälp av bloggen. Vi pedagoger har även upplevt att det varit ett bra verktyg för att länka samman förskola och hem. Vi planerar därför att fortsätta med bloggen precis som tidigare. En negativ aspekt med bloggen vi kan se är däremot om ordinarie personal inte är närvarande. Vid de tillfällena har bloggen uteblivit.

 

Prioriterade områden

Beskriv ert arbete med årets utvecklingsområden.

Nyckelord: Utvärdering/Pedagogiskt Bokslut, kartläggning av grupp och Likabehandlingsplan

 

VT-18

GR-enkät och självskattning

Utefter resultatet av GR-enkäten var tanken att varje avdelning skulle välja områden att utveckla utefter svaren i enkäten. Då det endast varit två ordinarie personal under läsåret på Mattisborgen och båda var sjuka vid det tillfälle som enkäten behandlades bidrog det tyvärr till att avdelningen aldrig valde några områden att utveckla.

 

Självskattningen genomsyras av att vi pedagogerna på avdelningen varit nyutbildade förskollärare och känt ett behov av mer erfarenhet. Detta har vi löst genom att rådfråga personal på andra avdelningar och helt enkelt prova oss fram. Nu i slutet av terminen kan vi ändå se att vi lyckats genomföra exempelvis utvecklingssamtal på ett bra sätt då vi fått mycket positiv kritik från vårdnadshavare vad gälle det. Hade vi gjort om självskattningen nu hade den förmodligen sett lite annorlunda ut då vi nu fått prova oss fram och nu sett vad vi kan som pedagoger. Det vi tyckte att vi klarade bäst var kontakten med vårdnadshavare, vi nu även kan stå fast vid då vi fått mycket positiv kritik för vårt förhållningssätt och vårt arbetssätt från vårdnadshavarna. Det vi fortfarande kan se att vi borde göra mer av är exempelvis naturvetenskap och teknik. Många delar av läroplanen har vi fått med under hela terminen, medan vissa delar inte har synliggjorts alls lika mycket. Som vi ser det beror det på tidsbrist, högarbetsbelastning och att avdelningen haft mycket vikarier.

 

Flerspråkighet

Ett område som blivit särskilt prioriterat är flerspråkighet. Detta dels eftersom det varit lätt att väva in i temaarbetet om världen som barnen haft ett intresse för samt dels för att vissa av pedagogerna haft kunskap i området tack vare vald inriktning på förskollärarutbildningen samt att delar av personalen haft ursprung från andra länder och därigenom kunnat bidra med egna erfarenheter och kunskaper. Vi upplever att detta arbete bidragit till ett stort intresse kring olika språk i barngruppen samt att det bidragit till att barnen visar en öppenhet för andra kulturer och språk. Vi ser nu att barnen samtalar mer om dessa områden samt att de visar intresse och ser flerspråkighet som en tillgång. Tidigare kunde barnen exempelvi namnge olika länder nu ser vi istället att de har samtal och reflekterar kring språk och kultur. Vårt syfte och vår förhoppnings är att detta ska bidra till det livslånga lärandet och vara något barnen tar med sig för livet.

  

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: