👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Affärsutveckling & ledarskap

Skapad 2017-09-26 10:27 i Campus Futura Gy Tanum
Gymnasieskola Handel
Handel finns i många olika branscher och former och är en länk mellan tillverkare och konsument. Handel bedrivs med både varor och tjänster – lokalt och globalt, fysiskt och digitalt. Ämnet handel omfattar handels- och tjänstesektorns roll och funktioner samt affärsutveckling, ledarskap och marknadsföring.

Innehåll

Mål - Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samt konkretiserade mål.

Kunskaper om affärsutveckling, organisation och ledarskap samt om entreprenörskap och eget företagande.
Förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter inom handel med varor och tjänster.
Förmåga att använda utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder inom området.
Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
Förmåga att utföra ekonomiska beräkningar, göra riskbedömningar och lösa problem.
Förmåga att arbeta ergonomiskt, säkert och miljöanpassat.
Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.
Förmåga att samverka med andra och kommunicera med kunder.

I undervisningen kommer vi behandla följande centrala innehåll:

 • Affärsutveckling, omvärldsanalys och marknadsundersökningar.
 • Affärsidé, koncept, försäljningskanaler och positionering.
 • Entreprenörskap och eget företagande.
 • Praktisk butiksdrift.
 • Säljmiljö, inredning och utrustning i butiker.
 • Ledarens roll och uppgifter i butiker, stormarknader och varuhus.
 • Arbetsledning samt organisations- och personalfrågor, till exempel projektledning, konflikthantering, samarbete, sociala normer och arbetsvillkor.
 • Lagar och andra bestämmelser, till exempel om arbetsrätt.
 • Olika tekniker och metoder för ekonomiska beräkningar samt riskbedömningar och nyckeltal.
 • Säkerhet och risker i handeln samt förebyggande arbete för god inre och yttre säkerhet.

 

Undervisning - Genomförande och tidsplan.

35 Ladda ner app, kolla kontot på ILT, kap 1, gå igenom planeringen.

36 Gå igenom kap 1, gör tillhörande övningar

37 Kap 2

38 Studiedag

39 Kap 3

40 Repetion kap 1-3

41 Muntlig redovisning kap 1-3

42 Kap 4

43 Kap 5

Höstlov

45 Kap 6

46 Kap 7

47 Inlämningsuppgift kap 4-7

48 Kap 8

49 Kap 9

50 Muntlig redovisning kap 8-9.

51 Summering och återkoppling.

3 Kap 10

4 Kap 11

5 Kap 12

 

Bedömning - Vad som ska bedömas och hur det går till.

Diskussioner i klassrummet.

Muntliga redovisningar.

Skriftlig inlämningsuppgift.

Projekt " Starta butik".

 

Uppgifter

 • Muntlig redovisning

 • Skriftlig inlämningsuppgift

 • Muntlig genomgång

 • Muntlig redovisning "Starta butik"

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Affärsutveckling, omvärldsanalys och marknadsundersökningar.
  Han  -
 • Affärsidé, koncept, försäljningskanaler och positionering.
  Han  -
 • Entreprenörskap och eget företagande.
  Han  -
 • Praktisk butiksdrift.
  Han  -
 • Säljmiljö, inredning och utrustning i butiker.
  Han  -
 • Ledarens roll och uppgifter i butiker, stormarknader och varuhus.
  Han  -
 • Arbetsledning samt organisations- och personalfrågor, till exempel projektledning, konflikthantering, samarbete, sociala normer och arbetsvillkor.
  Han  -
 • Lagar och andra bestämmelser, till exempel om arbetsrätt.
  Han  -
 • Olika tekniker och metoder för ekonomiska beräkningar samt riskbedömningar och nyckeltal.
  Han  -
 • Säkerhet och risker i handeln samt förebyggande arbete för god inre och yttre säkerhet.
  Han  -

Matriser

Han
Affärsutveckling och ledarskap

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Översiktlig beskrivning
Eleven beskriver översiktligt villkoren för samt olika sätt att utveckla, organisera och leda arbetet. Dessutom beskriver eleven någon aspekt på entreprenörskap och översiktligt villkoren för eget företagande.
Eleven beskriver utförligt villkoren för samt olika sätt att utveckla, organisera och leda arbetet. Dessutom beskriver eleven några aspekter på entreprenörskap och utförligt villkoren för eget företagande.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat villkoren för samt olika sätt att utveckla, organisera och leda arbetet. Dessutom beskriver eleven flera aspekter på entreprenörskap samt utförligt och nyanserat villkoren för eget företagande.
Arbetsredskap
Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare arbetsuppgifter inom affärsutveckling, ledarskap och butiksetablering. Eleven utför dem med tillfredsställande resultat. I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder.
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom affärsutveckling, ledarskap och butiksetablering. Eleven utför dem med tillfredsställande resultat. I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder.
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare arbetsuppgifter inom affärsutveckling, ledarskap och butiksetablering. Eleven utför dem med gott resultat. I arbetet använder eleven med säkerhet vanligt förekommande utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder.
Beräkningar och miljö
Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser. Under arbetets gång utför eleven med viss säkerhet ekonomiska beräkningar, gör grundläggande riskbedömningar och löser, i samråd med handledare, problem som uppkommer. Beräkningarna är riktigt utförda och eleven identifierar nyckeltal. Vidare arbetar eleven miljöanpassat samt ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra. Detta gör eleven i samråd med handledare.
Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser. Under arbetets gång utför eleven med viss säkerhet ekonomiska beräkningar, gör grundläggande riskbedömningar och löser, efter samråd med handledare, problem som uppkommer. Beräkningarna är riktigt utförda och eleven identifierar och förklarar nyckeltal. Vidare arbetar eleven miljöanpassat samt ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra. Detta gör eleven efter samråd med handledare.
Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser. Under arbetets gång utför eleven med säkerhet ekonomiska beräkningar, gör grundläggande riskbedömningar och löser, efter samråd med handledare, problem som uppkommer. Beräkningarna är riktigt utförda och eleven identifierar och förklarar nyckeltal. Vidare arbetar eleven miljöanpassat samt ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra. Detta gör eleven efter samråd med handledare.
Utvärdering
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet på ett kundanpassat sätt. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat mednyanserade omdömen. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet på ett kundanpassat sätt och med korrekt fackspråk. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med säkerhet på ett kundanpassat sätt och med korrekt fackspråk. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.