Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i förskoleklass

Skapad 2017-09-27 08:05 i Fågelskolan F-3 Lunds för- och grundskolor
Vi arbetar matematiskt på ett undersökande och lekfullt sätt, där vi använder gruppen och den enskilda eleven som tillgång. Vi uppmuntrar också samtal eleverna emellan för att öka förståelsen för olika tankesätt, och insikten att det finns alternativa sätt att lösa gemensamma frågeställningar/uppgifter på.
Grundskola F Matematik
Vi ... ...bedömer rimlighet. ..använder matematiska begrepp i vardagliga situationer. ...avbildar enkla geometriska objekt. ...skapar enkla tabeller och diagram. ...gör enkla mätningar. ...använder matematik för att undersöka, reflektera över och prova olika lösningar med hjälp av olika strategier. ...gör enkla beräkningar muntligt och skriftligt.

Innehåll

Tankar om Temat

Vi har valt att arbeta mot målen i matematik genom praktiska övningar både inomhus och utomhus.

Arbetssättet bidrar genom sin lekfullhet till lättare inlärning för eleverna och skapar ett fortsatt intresse för matematik.

Det ställs inga prestationskrav och förväntningar på det enskilda barnet som kan skapa rädsla för att misslyckas eller för att delta i de olika aktiviteterna.

Vi förmedlar till eleverna att det är viktigt att låta alla komma till tals när man samarbetar, och har gemensamma utvärderingsstunder om hur de tyckte att samarbetet fungerade.

Hur ska jag arbeta?

Uppskattningsövningar under aktiviteter/lekar, fruktstunder, samlingar, samt gemensam undersökning av resultat.

Utmana eleverna till matematiskt tänkande, och benämna resultat med matematiska begrepp ( ex fler/färre, hälften/dubbelt ).

Leta efter och avbilda de geometriska formerna i närmiljön. Benämna dessa.

Göra enkla undersökningar tillsammans med barnen ( t.ex. antal familjemedlemmar, tappade tänder, frukters populäritet ) och skapa enkla tabeller och diagram av detta. Studera/jämföra/samtala om resultat och skillnader.

Eleverna Barnen mäter varandra och saker i miljön på olika sätt, och dokumenterar resultatet. Använda "meterhjul", mäta nederbörd (volym).

Samarbeta kring hur många sätt man kan dela upp ett bestämt antal barn/leksaksbilar på e t c. På vilka olika sätt kan t.ex. de 5 bilarna fördelas mellan 2 garage? Barnen dokumenterar sina resultat.

Sortera genom att dela in t ex olika matematikmaterial, leksaker och barngruppen i grupper med samhörighet.

Problematisera och diskutera genom specifika uppdrag som sedan muntligt och skriftligt förklaras. Obs! Eleverna dokumenterar på sitt eget sätt, efter förmåga. T.ex. " Hur många räcker äpplena till om alla får ett halvt äpple var"?

Lära oss enkel addition och subtraktion genom att rita matematiksagor och göra praktiska mattelekar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: