👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Fjärilen - Hösttema

Skapad 2017-09-27 14:10 i Pysslingen Förskolor Vårängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
SYFTE: Utifrån barnens överenskommelser har vi valt att använda oss utav teman för varje årstid. Där vi kan reflektera och diskutera, till exempel hösttema; diskutera om löven som faller, kottar, svampar osv. Med våra temaarbeten ska vi utveckla barnens språkförmågor, kommunikationsförmågor samt förmåga till samspel. Här får även barnen möjlighet till att upptäcka och utforska naturen och allt det som hör till.

Innehåll

Strävansmål:

 • Att alla barn får utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen liksom sitt kunnande om växter och djur, samt berika barns ordförråd kopplade till vårt tema. 

VAD ska undervisningen utmana.

Vi ska öka barnens förståelse för naturen och årstiderna genom att skapa förutsättningar som ökar deras nyfikenhet för att undersöka och forska. Vi tillämpar nya ord genom sång och skapande (färg, naturmaterial).

 

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Alla barn samt pedagoger ska få tillgång till våra aktiviteter/tema, men i 3 grupper där varje grupp får en varsin dag i veckan.

Grupp 1 arbetar med detta på Tisdagar
Grupp 2 arbetar med detta på Onsdagar
Grupp 3 arbetar med detta på Torsdagar 

Förberedelser:

Vi ska använda oss av sånger och ramsor som är kopplade till hösten, samla löv, kottar, pinnar, ekollon, kastanjer m.m.
Vi förbereder även färger (brun, röd, orange och gul) för att sedan skapa/måla.
Vi tänkte även använda oss av lekar med dem material vi har funnit ute i naturen.

Aktiviteter:

Vi kommer att använda oss utav sånger och ramsor som är kopplade till hösten.
Vi tar med oss material in i verksamheten och använder det till både styrda och öppna aktiviteter, som ger möjlighet att prata om färger, material, djur m.m.
Vi pratar om vilka kläder vi behöver ha nu när det är kallare och blött.
Vi besöker vår naturruta i skogen regelbundet under terminen.
Vi kommer att skapa med färger och naturens material utifrån vårt tema.
Vi pratar om vad vi har sett och hittade i skogen bl.a. kastanjer, snäckor, maskar, svampar, ekollon, löv m.m.
Vi kommer även att arbeta med sensor låda, där vi skapar utifrån temat/med material vi har hittat i skogen.

 

Efterarbete:

Vi har reflekterat kring vår hösttema och kommit fram till att barnen har varit delaktiga i skapande, dem tyckte det var kul att gå till skogen och har lärt sig nya ord och begrepp såsom kotte, svamp, löv. Vi ser att det har fungerat utmärkt att jobba i mindre grupper och kommer att fortsätta med det.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta till vara varje barns förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar för sig själv och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten.
  Lpfö98 Rev. 2016