👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation

Skapad 2017-09-27 14:32 i Pysslingen Förskolor Vårängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Utifrån barnens överenskommelser ser vi ett behov att utveckla och utmana barnens språkliga och kommunikativa förmågor, teknik - bygg och konstruktion, möjligheter att pröva och utforska i olika skapande metoder, naturvetenskap

Innehåll

Strävansmål:

VAD ska utvecklas/utmanas?

Vi vill utveckla och skapa en lärande miljö där barnen får möjlighet till att upptäcka och utforska sin språkliga och kommunikativa förmåga och lyckas utifrån sina egna förutsättningar och förmågor.  Vi vill utmana och utveckla/utöka deras språkförståelse och ordförråd i den dagliga verksamheten.

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Gruppen består av 20 barn i åldern 2,5-5 år med övervägande pojkar. I möten barn-barn och barn-pedagoger vill vi möjliggöra för att språklig och kommunikativ utveckling sker med ett utmanande och reflekterande pedagogiskt synsätt. Återkoppling med barnet för att få tå ta dela av deras egna tankar, ideér och funderingar samt hjälpa de som behöver för att sätta ord på sitt görande.

Hur: Vi jobbar dagligen med ord och språklig förståelse med koppling till vårt tema djur med hjälp av sånger, rim och ramsor, rörelsesånger, lekar ,drama, barnlitteratur, IT, skapande och experiment.  

Förberedelser:

Barnen delas in i både statiska och valbara grupper efter behov och intressen, för att på så sätt utmana dem inom deras proximala utvecklingszon.

Aktiviteter:

Vår lärmiljö genomsyras utifrån vårt val av Tema Djur, där vi i olika miljöer och rum erbjuder material för att på ett  inspirerande och utforskande  sätt . Materialet är tillgängligt och föränderligt och på det sättet fungerar vår miljö som den fjärde pedagogen. Pedagogerna organiserar för att mindre grupper bildas. Och vi deltar, leder och stödjer i olika aktiviteter så att alla barn får möjlighet att delta. I alla aktiviter finns möjlighet att utmanas i matematik, språk och kommunikation, teknik och naturvetenskap, lek och skapande.

Efterarbete:

 Vi reflekterar och analyserar aktiviteterna/vardagsrutiner/spontana händelser/möten/lekar barn- pedagoger och pedagoger-pedagoger för att kunna sätta ord på deras förändrade kunnande. Vi dokumenterar/lärloggar och vi tar vara på barnens berättelser för att informera föräldrarna om dagen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016