👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tallegren och Hjärnsson Gpp ht 17

Skapad 2017-09-28 19:22 i Wekalyckans förskola Halmstad
Haverdals förskolor är certifierade "skola för hållbar utveckling" och detta vill vi ska genomsyra all verksamhet.
Förskola
Vår pedagogiska idé tar avstamp i frågan "vem får man lov att bli på vår förskola?" Genom demokratisk anda, goda vanor och ett fokus på bemötande - varje möte räknas - så skapar vi lärmiljöer för att förverkliga detta. Vårt förhållningssätt ska vara tillåtande med närvarande, aktiva och nyfikna pedagoger!

Innehåll

BAKGRUND

Varför?

Vi mår bra av att arbeta med tio goda vanor, och det är lättare att arbeta med det när vi bakar in dem i något konkret i projektet. Vanorna ger oss stora möjligheter inom många områden. Barnen får lära känna varandra genom vanorna.  Vi kommer att lägga tyngdpunkten på vanorna fysisk aktivitet och vila. Detta har vi också märkt i kartläggningen av verksamheten.

Genom prajming och lärmiljöer som bidrar till möten i barnens dag vill vi styra in barnen på de goda vanornas bana. Ett medvetet fokus på språket, också för att arbeta vidare med ett vänligt språk som berikar barnen.  

Det vi fått lära oss om epigenitik vill vi ska prägla vårt sätt att bemöta barnen. Vi tar med oss David Edfelts bok och föreläsning genom årets projekt.

 

Vi Syfte

 Hur påverkas barnens välbefinnande och lärande av arbetet med de 10 Goda Vanor?

MÅL

Förmågor:

* nyfikenhet på sina kompisar och sin omvärld

* tillit till sin egen förmåga, vara modig

* kroppsuppfattning och utlopp för ett eget uttryck genom rörelse

* kommunikativ i lek och skapande

Förståelser:

* vikten av sitt välbefinnande genom de tio goda vanorna.

 

METOD OCH GENOMFÖRANDE

Ta tillvara på vardagens alla möten genom:

Ett medvetet språk som bygger Bemötande, identitet & tillhörighet

Tydlig och planerad undervisning som grundar sig i barns inflytande och nyfikna frågor.

Hjärnsson som konkret och nyfiken budbärare i det som vi vill att barnen ska få uppleva.

* Vilka pedagogaktioner och förutsättningar bidrar till måluppfyllelsen?

Genom en tydlig och planerad undervisning. Mindre grupper som Hemliga läseklubben och Magiska mattan. En tydlig struktur över dagen och veckan där barnen känner igen sig. Med hjälp av förberedelse och bildstöd försöker vi få med alla barn.

* Hur väljer vi att arbeta med våra lärmiljöer?

Genom att prajma miljön utifrån det vi vill att barnen ska uppleva och fokusera på. Happenings. Det ska finnas material att använda och för att förändra leken. Medvetet välja material med genustänkande.

* Hur gör vi barnen delaktiga, med reellt inflytande?

Lyssna och iaktta barnen och ta med det i verksamhetens dag.

* Vilka förutsättningar ger vi föräldrarna att engagera sig?

Genom Hjärnsson ge uppdrag och insyn i projektet och vardagen.

* Blir de förmågor/färdigheter vi valt synliga i genomförandet?

JA

 

DOKUMENTATION OCH REFLEKTION

 

Reflektion i arbetslaget och med barnen, barnens samtal mellan varandra. Genom deras teckningar. Genom bilder och film.

 • Hur kan vi se barnens förändrade kunnande utifrån de utmaningar vi iscensätter?

 •  På vilket sätt kan vi knyta tillbaka till vårt syfte?

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016