👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och musik i norden

Skapad 2017-09-29 10:59 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Modersmål
I modersmålsundervisning ska eleverna utveckla sina förmågor i att: 1. Formulera sig och kommunicera i tal 2. Formulera sig och kommunicera i skrift 3. Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande 4. Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang 5. Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer 6. Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften 7. Reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Innehåll

 

 Ur skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål i Lgr11

På modersmålslektioner ska du förstärka och utveckla ditt modersmål samtidigt som du ska utveckla och förstärka din kultur och identitet som individ och som världsmedborgare så att du kan samspela med andra människor utifrån ett kontrastivt perspektiv. Du ska ha möjlighet att inhämta kunskaper, använda dem i olika sammanhang och utveckla ditt kritiska tänkande. Du ska arbeta på egen hand och tillsammans med lärare med uppgifter av olika slag som kan inkludera användningen av modern teknik och problemlösning på ett kreativt sätt. 

 

Tidsplan: Höst 17 

Tema: Läsa 

 v/ 36-44

Kapitel - Språk i Norden

  • Skriva och utforma en faktatext om språk.
  • Översätta en kort svensk text till norska.
  • Presentera faktatexten muntligt. Vi spelar in ljuden så eleven kan utvärdera sig själv.
  • Grammatik - Og / Å regel

 

 

 v/45-50

 

Kulturtema - musik

Utforska norsk populärmusik och samtidsmusik. Välja en sångtext att analysera.

Grammatik: Du kommer arbeta med "språkverksted" i Salto øverom 7, där vi fokuserar på verb och adverb.

 

 

 

 

Förmågor, innehåll, arbetssätt och bedömning

  

Förmåga

Central innehåll

Hur vi ska arbeta

 

Läraren ska bedöma

 

LÄSA

 

 

 

 

 

• Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

 

 

 

 

- högläsa olika typer av skönlitterära texter

-läsa med kontrollfrågor

 

 

 

Läraren ska kunna redogöra om de läst texterna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÄSA

 

 

 

 

• Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska  språkliga drag samt deras ord och begrepp.

 

 

 

 

LÄSA

 

 

 

 

• Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

 

 

 

 

 

 

SKRIVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -diskutera om texternas uppbyggnad och språk

- skriva olika typer av texter utifrån bestämda parameter (om uppbyggnaden och språk)

- bearbeta texterna utifrån kamrat- och lärarrespons

- träna att använda ordböcker, översättningsverktyg samt stavningskontroll

 

 

 

 

 

Du ska kunna skriva beskrivande, förklarande och instruerande texter, använda ett specialiserad ordförråd som är anpassad till mottagare och syftet,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKRIVA

 

 

• Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

 

 

 

 

SKRIVA

 

 

 

• Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.

 

 

 

 

SKRIVA

 

 

 

• Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

 

 

 

 

SPRÅK-

JÄMFÖRELSE

 

 

 

 

 

 

 

 

• Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan.Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.

 

 

 

 

 

 

 

 

- översätta ord, begrepp och fraser från svenska till modersmål och tvärtom 

-jämföra de översatta orden, begreppen och fraser

-diskutera likheter och skillnader i strukturen av båda språken

 

 

 

Du ska kunna tillämpa genomgången grammatik, skriv- och stavningsregler i texterna du skriver

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRÅK-

JÄMFÖRELSE

 

 

• Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.

 

 

 

 

SPRÅK-

JÄMFÖRELSE

 

 

 

• Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.

 

 

 

 

- analysera språkliga drag i korta texter

-grammatik genomgångar och övningar

 

 

använda ett specialiserad ordförråd om det arbetade området både i tal och i skrift

 

 

 

 

TALA

 

 

 

 

 

• Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

 

 

 

 

 

- göra muntliga uppgifter

- muntligt redogöra innehållet av de lästa texterna

-muntligt kommentera visade filmer

 

 

muntlig redovisa på modersmålet om det angivna temat, använda ett specialiserad ordförråd, prata med flytt och rätt intonation

 

 

 

 

 

TALA

 

 

 

• Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.

 

 

 

 

TALA

 

 

 

• Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

 

 

 

 

KULTUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.

 

 

 

 

 

 

 

 

- samtala om texter, filmer, sånger, konst som behandlar aktuella samhällsfrågor

- jämföra hur olika aktuella samhällsfrågor uttrycker sig i Sverige och i länder där modersmålet talas 

 

 

 

 

 

KULTUR

 

• Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.

 

- samtala om texter, filmer, sånger, konst som behandlar olika kulturella uttrycksformer 

- du ska kunna muntlig eller/och skriftligt redovisa om olika kulturella uttrycksformer från länderna där modersmål talas

 

 

Uppgifter

  • Faktatext

  • Lyrikanalys

  • Temabeskrivning - Musik

Matriser

Ml
Matris 7-9

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Ej bearbetad område
LÄSA
Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa olika texter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa olika texter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
LÄSA
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
LÄSA
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
SKRIVA
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
SKRIVA
Texterna kännetecknas av enkla beskrivningar och enkel berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och utvecklad berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av välutvecklade beskrivningar och välutvecklad berättarstruktur.
SKRIVA
Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett utvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar relativt väl i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar väl i de situationer som skrivandet avser.
SPRÅKJÄMFÖRELSE
Eleven kan att på ett i huvudsak fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska
Eleven kan att på ett relativt väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska
Eleven kan att på ett väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska
SPRÅKJÄMFÖRELSE
Genom översättning kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom översättning kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom översättning kan eleven eleven föra välutvecklat och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
TALA
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt
TALA
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
TALA
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning
TALA
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
KULTUR
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan föra utvecklade och underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
KULTUR
Eleven gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige. Eleven drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Eleven gör då utvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige. Eleven drar utvecklade och underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Eleven gör då välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige. Eleven drar välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.