👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text - bokrecension

Skapad 2017-10-01 20:44 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska
Zick Zack är ett läromedel som kommer träna oss i att skriva olika sorters texttyper. I detta kapitel kommer vi träna på att skriva en argumenterande text.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

lära dig skriva en argumenterande text.

Detta kommer vi att göra genom att titta närmare på en bokrecensions uppbyggnad samt skriva recensioner gemensamt och enskilt.

Förmågorna vi tränar är att:

 • formulera sig och kommunicerai skrift
 • läsa och analysera skönlitteratur
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Så här ska vi arbeta...

Utifrån genrepedagogikens cirkelmodell: 

 • Bygga upp dina förkunskaper. 
 • Undervisas om texttypen.Vi använder oss av modelltexter för att se hur texten är uppbyggd, vilket är syftet och dess språkliga drag.
 • Vi skriver gemensamma texter.
 • Du skriver en egen text utifrån vad du har lärt dig.
 • Du får med stöd av checklista ge och få respons av din lärkompis.
 • Du får tillsammans med en vuxen bedöma din text.
 • Du kommer att arbeta i helklass, par och enskilt. (APE)

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • följer texttypens uppbyggnad.
 • återberättar det du läst i skrift.
 • använder ämnesspecifika ord.
 • använder stor bokstav och skiljetecken.
 • uttrycker dina åsikter - ger omdömen
 • bearbetar din text utifrån respons.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
Argumenterande text - Bokrecension

Bokrecension

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   3   Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3   Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Sv   3   Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3   I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3   Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3   Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
 • Sv   3   Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
Börjar
Utvecklar
Behärskar
Utvidgar
Struktur och organisering av texttyper.
Börjar använda en enkel struktur där rubriker finns med.
Texten börjar få en bestämd struktur där innehållet är enkelt.
Börjar utveckla en tydlig struktur där innehållet är uppdelat i stycken.
Skriver med tydlig medvetenhet om struktur för texttypen. Texten har en inledning och är uppdelad i stycken med gemensamt innehåll. Använder enkla sambandsord för tid och orsak/verkan.
Återge innehållet
Kan med stöd återge de viktigaste händelserna i enkla berättelser samt återge vad enkla sakprosatexter handlar om.
Börjar själv identifiera viktiga händelser i berättelser samt innehållet i sakprosatexter.
Identifierar och återger innehållet i berättelser och sakprosatexter. Tar med viktiga händelser och viktig information.
Identifierar och återger självständigt mer komplexa berättelser och sakprosatexter. Tar med viktiga personer, platser och händelser samt orsaker och sammanhang.
Meningsuppbyggnad och interpunktion
Använder enkel meningsstruktur. Skriver ibland stor bokstav i början och punkt i slutet av meningar.
Använder ibland sambandsord för att utvecklas meningar. Inleder flertalet meningar med stor bokstav och avslutar med punkt. Börjar använda frågetecken vid frågor.
Inleder meningar på några olika sätt. Använder stor bokstav i början och punkt eller frågetecken i slutet av meningar.
Inleder meningar på en rad olika sätt och visar medvetenhet om meningsstrukturer. Använder kommatecken vid upprepning och talstreck vid dialog.
Stavning
Stavar vanliga ord med ljudenlig stavning korrekt.
Stavar flertal ljudenliga ord korrekt.
Stavar även en del högfrekventa ord med ljudstridig stavning korrekt
Stavar de flesta ord korrekt. Känner till och kan använda några vanliga stavningsregler.
Ämnesspecifika ord
Texten är talspråkig snarare än skriftspråkig. Använder några ämnesspecifika ord.
Använder en vokabulär som passar ämnet, med inslag av ämnesspecifika ord.
Skriver med en vokabulär som är korrekt i förhållande till ämnet och som bidrar till tydlighet.
Gör tydliga och korrekta ordval för att uppnå effekt (göra texten intressant, tydliggöra eller övertyga).
Ge och ta respons
Kan med lärarens stöd använda enkla frågor eller checklistor för att ge kortfattade omdömen.
Kan tillsammans med en kamrat använda frågor eller checklistor för att bedöma texter.
Kan på egen hand bedöma egna och andras texter med hjälp av frågor och checklistor.
Ger utvecklande omdömen på egen hand.
Text bearbetning
Gör vissa förbättringar utifrån tydligt given respons, t.ex. lägger till information.
Gör förbättringar och förändringar utifrån respons, t.ex. lägger till information och/eller byter ut ord för att förtydliga.
Kan utifrån respons bearbeta sina texter t.ex. bygger ut meningar och gör ordval för att förtydliga.
Kan på egen hand bearbeta och förtydliga sina texter på ett effektivt sätt.
Argument
Åsikt och motivering om boken saknas.
Uttrycker egna åsikter men motivering saknas.
Uttrycker egen åsikt med motivering
Kan på ett tydligt sätt motivera sin åsikt