👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsmaterial - Pojken i randig pyjamas

Skapad 2017-10-03 08:25 i Martin Koch-gymnasiet Hedemora
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer tillsammans läsa Pojken i randig pyjamas av John Boyne för att träna läsförståelse, använda lässtrategier och kamratrespons.

Innehåll

 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

 

Mål - Detta ska du lära dig

Du ska läsa ett skönlitterärt verk, förstå och tolka dess innehåll, sätta det i sitt sammanhang, kunna reflektera och argumentera kring det lästa både muntligt och skriftligt. Du ska också kunna dra slutsatser kring din läsning och kunna skriva olika slags texter med anknytning till boken samt kunna ge och ta emot kamratrespons.

 

Undervisning - Så här ska vi arbeta

Vi kommer läsa Pojken i randig pyjamas, både under och utanför lektionstid. Under läsningen kommer vi träna läsförståelse och prova olika lässtrategier. Vi kommer använda kamratrespons och matriser vid läsning av varandras texter samt vid gruppdiskussioner för att öka förståelsen för kunskapskraven och måluppfyllelse.

Parallellt kommer vi att arbeta i boken Kontakt 1 med arbetsområdet "Pojken i randig pyjamas". Du har också Studi.se till din hjälp och som stöd i din läsning.

 

Prestation - Så här visar vad du har lärt dig

Genom att kontinuerligt läsa och diskutera bokens innehåll, både muntligt och skriftligt, visar du vilka kunskaper som du har tillägnat dig enskilt och i grupp på och utanför lektionstid. Du ska också delta i olika former av kamratrespons för att i slutändan förbättra dina egna och andras texter och muntliga diskussioner.

 

Bedömning - detta kommer att bedömas

Läraren kommer att bedöma kvaliteten på dina texter, dina argument och dina reflektioner kring det vi läser. Lärarens bedömning utgår från kunskapskraven i svenska och/eller svenska som andraspråk.

 

 

Läsning:

 

v. 41 - s. 7-29

v. 42 - s. 30-57

v. 43 - s. 58-86

v. 44 - s. 87-109

v. 45 - s. 110-141

v. 46 - s. 141-173

Uppgifter

 • Frågor till boken

 • Diskussion

 • Skrivuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Sv  A 9
 • Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  C 9