👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atom- och kärnfysik

Skapad 2017-10-03 13:07 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Kemi Teknik Fysik
I atomfysiken studerar man hur atomerna är uppbyggda och i kärnfysik studerar man bland annat radioaktivitet. Mycket kommer ni känna igen från kemin och ni kommer se en tydlig koppling mellan dessa ämnen.

Innehåll

Atom- och kärnfysik

Följande ska du ha kunskap om när vi är klara med avsnittet.

 • Förstå hur materien är uppbyggd.
 • Förstå hur atomen är uppbyggd av mindre partiklar
 • Veta vad som är gemensamt och skiljer ett ämnes isotoper
 • Veta vad radioaktivitet är
 • Kunna de olika typerna av joniserande strålning
 • Kunna ge exempel på praktisk nytta av radioaktivitet
 • Kunna beskriva varningstecknet för radioaktivitet
 • Förstå problemet med radonhus
 • Veta hur vi får energi i våra kärnkraftverk
 • Veta vilka säkerhetssystem vi har i en kärnreaktor
 • Veta hur kärnbränsle och avfall hanteras
 • Veta hur många kärnreaktorer vi har i Sverige och var de finns
 • Veta vad som hände i Hiroshima och Nagasaki
 • Veta något om militär användning av kärnenergi
 • Veta hur olika typer av spektrum bildas
 • Veta vad som är typiskt för synligt ljus, infrarödstrålning och andra former av ljus.
 • Veta något om upptäckten av radioaktivitet
 • Veta vad halveringstid är och hur kunskap om denna kan användas
 • Förstå hur olika radioaktiva ämnen bildas i en sönderfallsserie
 • Veta hur olika typer av joniserande strålning stoppas
 • Veta något om hur vi upptäcker och mäter radioaktivitet
 • Veta något om följderna av Tjernobylolyckan
 • Veta något om de grundläggande krafterna och materiens allra minsta byggstenar

 

Filmer kopplade till området.

Hur uppstår ljus? : https://www.youtube.com/watch?v=wnRt6Vjgng0&t=3s

Radioaktivt sönderfall: https://www.youtube.com/watch?v=6gQmzaJWmhs

 

 

Uppgifter

 • Upptäckten av radioaktivitet.

 • Komplettering till provet

 • Komplettering till provet.

 • NO - Prov - Atom och kärnfysik

 • NO - Prov - Atom och kärnfysik

 • Upptäckten av radioaktivitet.

 • NO - Prov - Atom och kärnfysik

 • NO - Prov - Atom och kärnfysik

 • Komplettering till provet

 • NO - Svara på frågorna i fysikboken till kapitlet Atomfysik

 • NO - Uppgifter i fysikboken till kapitlet Atomfysik

 • NO - Uppgifter i fysikboken till kapitlet Atomfysik

 • NO - Svara på frågorna i fysikboken till kapitlet Atomfysik

 • Komplettering till provet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9