Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad hittar vi i naturen?

Skapad 2017-10-04 08:32 i Salladsgatans förskola Helsingborg
Förskola
Vårt gemensamma tema i förskoleområdet är BARNS SPRÅKANDE. Varje avdelning bryter ner temat till projekt utifrån barngruppens intressen och erfarenheter. Använd stödfrågorna som hjälp när ni gör er planering.

Innehåll

Projekt

Varför valde ni detta projekt?

I slutet av sommaren när barnen började på förskolan såg vi att barnen utforskade utemiljön och det som fanns omkring dem, pinnar, djur och insekter.

 

Hur tar ni tillvara på barnens intressen och erfarenheter? 

För att ta tillvara på barnens intressen och erfarenheter kommer vi att utgå från det barnen uttrycker och kommunicerar på olika sätt och bygga vidare på det i projektet. Vi dokumenterar genom observationer, filmning, fotografering, reflektionsprotokoll för att sedan se hur vi kan gå vidare med det som vi sett. Vi kommer att gå ut i närområdet och vistas och samla material som vi tar med till förskolan för att ytterligare utforska på olika sätt.

För att ta tillvara på barnens erfarenheter kommer vi att lyssna på deras tankar de har om olika fenomen och vad de uttrycker när de utforskar olika material.

 

Hur synliggör ni projektet i lärmiljön? 

För att synliggöra projektet i lärmiljön har vi gjort ett naturrum tillsammans med barnen där de kan utforska själva, med varandra och tillsammans med oss pedagoger. Tanken är att rummet byggs på efterhand tillsammans. Vi satte in grenar för att få en naturkänsla och färgsatt med gröna lakan. Barnens skapande kommer att synas där och på avdelningen och det kommer att finnas böcker, bilder, fysiska djur och barnen kommer att kunna uppleva naturen digitalt genom att vi projicerar, natur, djur och naturljud  i lärmiljön. 

 

 Vilka metoder, arbetssätt och strategier tänker ni använda er av?

Genom att låta barnens uttryck och intressen påverka det som händer i verksamheten.

Genom att ge valmöjligheter och att låta barnen delta utifrån deras förutsättningar.

Genom att arbeta varierat så barnen får möjlighet att uttrycka sig på flera olika sätt och på så sätt få med alla på något sätt, genom skapande, sång, bilder, rörelser, och drama m.m

Genom att barnen får utforska materialet själva, med varandra och tillsammans och med oss pedagoger i verksamheten.

Att vi pedagoger aktivt och medvetet sätter ord och begrepp på det som sker och barnen gör.

Genom att dokumentera vad barnen gör och uttrycker så vi vet hur vi ska gå vidare.

 

Hur tänker ni utmana barnens språkliga och kommunikativa förmåga (samtliga uttrycksformer)? 

För att utmana barnens språkliga och kommunikativa förmåga kommer vi att arbeta med flera olika uttryck. Sagor i olika former (böcker, flano, digitala sagor), drama, skapande, rörelse, bild. rim och ramsor och genom att använda oss av tecken som stöd (TAKK) i projektet. Vi tänker även utmana genom att medvetet lägga in nya begrepp som breddar barnens begreppsvärld när vi pratar med barnen och sätta ord på det som händer i verksamheten och i vardagen när barnen utforskar. Det kan vara begrepp som, lätt, tung, hård, mjuk, hög, låg. vinge näbb m.m.

 

Hur tänker ni utmana barnens matematiska och naturvetenskapliga förmågor?

För att utmana barnens naturvetenskapliga förmågor kommer vi att ta in material och tillsammans med barnen utforska olika material och fenomen som t.ex.pinnar, löv, is, snö  och på det sättet kan barnen få en början att förstå olika fenomen och kretslopp. Här kan de börja bekanta sig med olika naturvetenskapliga begrepp och termer som smälta, avdunsta och när vi pratar om djur kan det vara att fågelns delar som näbb, vinge och olika läten som fåglarna har.

För att utmana barnen matematiska förmågor kommer vi att medvetet sätta in material som främjar barnens matematiska tänkande t.ex. bilder på djur som barnen kan para ihop med varandra och där vi pedagoger kan utmana barnens tankar t.ex. lika, olika. Vi kommer även sätta ord på det som händer när barnen utforskar material och fenomen för att de ska få bekanta sig med matematiska begrepp. Det kan vara begrepp som lätt, tung, hög, låg, halv och hel m.m.

 

Hur tänker ni arbeta med barnens delaktighet och inflytande?

Genom att låta barnens uttryck och intressen påverka det som händer i verksamheten.

Genom att ge valmöjligheter och att låta barnen delta utifrån deras intresse, förutsättningar och villkor.

(Finnas en förståelse av att alla barn inte är intresserade, men att ha tillgång till något annat som tar upp deras intresse).

 

Hur gör ni arbetet med likabehandlingsplanen levande i vardagen?

För att hålla likabehandlingsplanen levande i vardagen för vi en dialog med varandra om hur vi kan synliggöra likabehandlingsplanen för barnen på ett sätt som är gripbart för dom. Genom att vara förebild i vardagen och visa och läsa böcker och prata om allas lika värde och om hur vi är mot varandra. 

Uppmuntra barnen till att fråga varandra.

Genom att låta allas tankar och åsikter finnas. Alla är lika viktiga.

Genom att uppmuntra barnen att hjälpa varandra vid olika vardagssituationer. 

 

Hur tänker ni göra föräldrarna delaktiga?

Föräldrarna kommer att vara delaktiga genom att de kan följa projektet i unikum och i barnens portfolio. Föräldrarna erbjuds att delta och bidra till att utveckla projektet genom frågor och att de erbjuds lämna förslag. Målet är att föräldrarna ska kunna påverka. Föräldrarna informeras vid hämtning och lämning vad vi gör på förskolan, genom samtalet kan nya tankar och funderingar uppstå som kan leda till nya ideer till projektet. 

 

Hur tänker ni följa upp och utvärdera ert arbete?

Gemensamt i arbetslaget.

Genom att sammanställa och analysera reflektionsprotokoll,bilder,filmer mm för att ha som underlag för vidare arbete.

Hur arbetar vi vidare efter det vi sett nu?

Glöm inte ange nedan vilka mål ni strävar mot.

 

Kopplingar till läroplanen

 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: