👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyckeln till skatten

Skapad 2017-10-04 08:47 i Brattåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 3 Svenska
Vi får följa eleverna Asta, Bea och Cesar som letar efter en hemlig skatt. Vi får följa deras spännande äventyr tillsammans i vår läsebok och sedan arbeta med texterna i vår arbetsbok. Dessutom kommer vi att arbeta med andra sorters texter och träna oss i läsförståelse och språklära med Språknycklarna.

Innehåll

Tid

Under läsåret 2017/2018.

Syfte - vilka förmågor ska tränas?

Du ska utveckla dina kunskaper i svenska. Vi ska träna förmågorna:

 • att kommunicera i tal och skrift
 • att läsa och analysera olika sorters texter
 • att anpassa språket
 • att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • att söka information och värdera informationen

Konkretiserade mål- vad ska du kunna?

 • Kunna förstå muntliga och skriftliga instruktioner.
 • Kunna förstå innehållet i det du läser och kunna återberätta det.
 • Kunna läsa med flyt.
 • Kunna använda dig av stor bokstav, punkt och frågetecken när du skriver meningar.
 • Kunna stava vanligt förekommande ord.
 • Kunna skriva läsligt för hand.
 • Kunna skriva berättande texter med tydlig inledning, handling och slut.
 • Kunna utveckla dina texter utifrån egna omdömen och ge enklare respons på andras texter.
 • Kunna läsa och förstå enkla faktatexter.
 • Kunna skriva enkla faktatexter.
 • Kunna återberätta något du varit med om på ett tydligt sätt.
 • Kunna delta i diskussioner genom att säga vad du tycker och ställa frågor och ge kommentarer.

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att:

 • Läsa texten tillsammans och gemensamt diskutera och analysera textens innehåll.
 • Läsa texten hemma och samtala om innehållet.
 • Arbeta med läseboken Nyckeln till Skatten med tillhörande arbetsbok.
 • Arbeta med läs- och skrivläxor som hör till boken.
 • Föra samtal om textinnehållet tillsammans.
 • Läsa och svara på frågor som hör till texten i skolan.
 • Arbeta med olika sorters texter som exempelvis faktatext och berättande text
 • Träna på att skriva artiklar, tankekartor, brev.
 • Öva på några ordklasser, verb, substantiv och adjektiv.
 • Öva på vokalerna och skilja på hårda och mjuka.
 • Ha gemensamma diskussioner som handlar om det vi arbetar med.
 • Träna stavningsregler, bland annat i arbetsboken Språknycklar.
 • Skriva olika sorters texter både för hand och på dator.
 • Utföra olika sorters uppgifter i vår arbetsbok.
 • Läsa igenom våra egna texter, själva och tillsammans med lärare, för att upptäcka vad som kan förbättras i texten.

Du visar att du kan:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Läsa nära texter med flyt och förstå det jag läst.
 • Läsa och förstå enkla faktatexter.
 • Skriva olika sorters texter och förstå hur de är skrivna.
 • Använda stor bokstav, punkt och frågetecken i olika texter.
 • Skriva en berättelse med tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Kunna stava de vanligaste orden som du själv ofta använder och som är vanliga i texter du läser.
 • Skriva med tydlig handstil.
 • Förstå innehållet i det du läser och kunna återberätta det.
 • Delta i diskussioner genom att säga vad du tycker och ställa frågor och ge kommentarer.
 • Kunna diskutera texten och relatera den till egna erfarenheter.
 • Förstå muntliga och skriftliga instruktioner.

Utvärdering:

Vi utvärderar arbetet muntligt under arbetets gång.

 

 

 

Uppgifter

 • Frågor på läsläxan kapitel 10: Viktig information!

 • Frågor till läsläxan kapitel 14: Jag tänker sluta!

 • Frågor på läsläxan kapitel 11: Stöldligan

 • Frågor på läsläxan kapitel 12: Asta tjuvlyssnar

 • Frågor på läsläxan kapitel 13: Skattjakten, del 2

 • Frågor på läsläxan kapitel 15: Den nedgrävda dörren.

 • Frågor på läsläxan kapitel 16: Blåljus och sirener.

 • Frågor på läsläxan kapitel 17: Tjuvarnas modus operandi

 • Frågor på läsläxan kapitel 18: Övernattning

 • Frågor till läsläxan kapitel 19: Testa med tandborste och tvål

 • Frågor till läsläxan kapitel 20: En dag av törst

 • Frågor till läsläxan kapitel 21: Dikten

 • Skrivläxa: Asta, Cesar och Bea

 • Skrivläxa: Personbeskrivning

 • Skrivläxa: Miljöbeskrivning

 • Frågor till läsläxan kapitel 22: Skatten på sin rätta plats

 • Frågor till läsläxan kapitel 23: Kanske datorer och en massa spel?

 • Frågor till läsläxan kapitel 24: Den riktiga skatten

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3