👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Närmiljö vår lärmiljö Lillberget avdelning 1 17/18

Skapad 2017-10-04 10:00 i Lillbergets förskola Söderhamn
Förskola
Vi kommer att använda vår närmiljö och barnens nyfikenhet och intresse, för att utveckla barnens lärande.

Innehåll

Nuläge

 

Vi är en syskongrupp med barn mellan 1-6 år. Vi lyssnar och dokumenterar vad barnen är intresserade av och utgår från det i vårt arbete. Vi strävar efter att ha arbetsro och att barnen ska få talutrymme och upptäcka i sin egen takt.

Mål

 

Vi vill:

 •  att barnen utvecklar sin förmåga att ta hänsyn till varandra och utveckla sin vilja att hjälpa varandra.
 •  att barnen ska utveckla respekt för allt levande visa omsorg om sin närmiljö.
 • att barnen ska lära sig vad demokrati är och få uppleva det i sin vardag.
 •  ha ett bra samarbete med föräldrar.
 • att barnen ska utveckla sin nyfikenhet och lust att lära.
 • att barnen utvecklar sitt språk, ordförråd och begrepp, uttrycka tankar, ställa frågor och kommunicera med andra.
 • att barnen utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler.
 • att barnen ska få grundläggande kunskaper om mängd, antal, lägesbegrepp, mätning och tid.
 • att barnen utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och naturen.
 • att barnen utvecklar sin förmåga att bygga och skapa med hjälp av olika tekniker och material.

 

Syfte

 

 

På avdelningen vill vi att det ska finnas arbetsro och att barnen hjälper varandra och att de kan kompromissa och bearbeta konflikter. Vi vill ge barnen möjlighet att upptäcka och utforska sin närmiljö, då skapar vi möjlighet för barnen att få respekt för allt levande och sin närmiljö och få uppleva demokrati. I vårt arbete med detta projekt utvecklar barnen sin förståelse för språk och  grundläggande matematiska begrepp  Genom att dokumentera det vi gör på förskolan kan barnen och vårdnadshavarna ta del av det som händer i barnens vardag och reflektera och ta del av barnens lärande.

Genomförande

 

 

Vi delar upp barnen i mindre grupper för att få arbetsro, där en pedagog har ansvar för varje grupp. Vi har fasta dagar för gruppaktiviteten men projektet ska genomsyra hela verksamheten under hela dagen.

Vi kommer att använda både vår innemiljö och utemiljö och vara lyhörda för barnens intressen och fokusera på våra mål.

Vi kommer att arbeta med detta både under hösten-17 och våren-18, med uppehåll för jultraditioner.

Dokumentation under lärprocessen

 

Vi dokumenterar barnens intressen, lärande och utveckling med hjälp av lärplattan och barnens arbeten. Alla pedagoger dokumenterar med sin lärplatta både i gruppen och i det dagliga arbetet. Pedagogerna reflekterar med hjälp av sina "reflektionsmallar" på planeringsmåndagarna.

Ansvar

 

Alla pedagoger ansvarar för att arbetet i "sin" grupp och i det dagliga arbetet blir genomfört och dokumenterat. Genom reflektioner i arbetslaget driver vi arbetet vidare.

Uppföljning

 

Vi gör en terminsreflektion vid årsskiftet och i juni gör vi en utvärdering av hela arbetsåret.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016