👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska i årskurs 3

Skapad 2017-10-04 11:01 i Stadsskogenskolan Alingsås
Planering i svenska 2015-2016, kopplad till boken Nyckeln till skatten.
Grundskola 3 Svenska

Innehåll

Läsa och skriva

Att läsa är både lärorikt och roligt! Varje dag har vi en lässtund då vi antingen läser tyst själva eller högt för varandra. Målet är att man skall läsa lagom svåra texter med flyt och god läsförståelse. Vi arbetar med lässtrategierna. För att läsupplevelsen skall vara rolig är det viktigt att man själv får välja vilken bok man vill läsa. Vi läser också gemensamt Nyckeln till skatten, samt högläsningsböcker. Vi läser faktatexter  i böcker och  på webbsidor. Vi kommer också att diskutera hur pålitlig information är i böcker och på nätet.

Vi skriver olika typer av texter: berättande och beskrivande texter, instruktioner och dikter. Vi tränar på att skriva berättande texter med tydlig inledning, handling och slut.  Det är viktigt att budskapet i det man skriver når fram och därför tränar vi på att skriva med läslig handstil (eller på dator), stava vanliga ord rätt och använda oss av stor bokstav och punkt.

 

Tala, lyssna och samtala

Att tala och uttrycka sig är väldigt viktigt och det arbetar vi med på många olika sätt och vid många olika tillfällen under dagen:

 • Vi läser upp egna sagor och berättelser som vi skrivit och ger varandra respons på texten.
 • Klassråd - Alla deltar genom att begära ordet och vi turas om att vara ordförande och sekreterare under året.
 • Tystläsningsboken/högläsningsboken  - Vi diskuterar innehållet i texten. Samt vilka strategier vi använder när vi läser/tolkar texter.
 • Föredrag - Vi redovisar det vi forskat om.
 • Genom samtal tar vi reda på vad som står mellan raderna i texten.

Att lyssna på varandra är en av våra viktigaste regler och den är vi noga med att följa. Lyssnande sker när någon berättar, redovisar eller läser saga, men också hela tiden i lek och samvaro.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3