👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världskrigen

Skapad 2017-10-04 11:57 i Björndammens skola F-6 Partille
Här är Björndammens skolans mall
Grundskola 9 Historia Svenska
Vi arbetar med världskrigen.

Innehåll

 Läroplanens mål:

KKan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på 

kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt

personliga erfarenheter.

 

Respekterar andra människors egenvärde.

 

Tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt

medverkar till att hjälpa andra människor.

 

Kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att

handla också med deras bästa för ögonen.

 

Kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga,

humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och

vardagsliv.

 

Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.

 

Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och

känna tillit till sin egen förmåga.

 

Kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter

grundade på kunskaper och etiska överväganden.

 

Har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia.

 

Kan samspela I möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter I livsvillkor, kultur, språk, religion och historia.

 

Har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar I skolan och samhället.

 

Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation,

skapande och lärande.

 

Har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta I demokratiska former.

 

Förankring i kursplanens syfte

 

    Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder,

händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

 

Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.

 

Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och

utifrån olika perspektiv.

 

Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas

och används.

 

 

   Centralt innehåll:

 

  

Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar

av världen.

 

De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och

folkmord. Förintelsen och Gulag.

 

Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors

upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär

diktatur och motstånd mot detta.

 

Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till

exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män.

Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.

 

Framväxten av det svenska välfärdssamhället.

 

Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka

och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar,

bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.

 

Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar

övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.

 

Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.

 

Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever I påverkar deras villkor och värderingar.

 

Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet

betyder och hur de används i historiska sammanhang.

 

Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och

kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

 

Konkretisering av mål/Arbetssätt:

 EEleven ska:

 

    Förstå hur de nya demokratierna i Europa utmanas av olika typer av diktaturer, t ex i Sovjetunionen, Tyskland, Italien och Spanien.

 

    Lära sig Sveriges utveckling mot demokrati och välfärd.

 

    Förstå orsaker till att Andra världskriget bryter ut och vilka följder kriget för med sig.

 

    Ha kunskaper om och respektera de mänskliga rättigheterna och förstå vikten av demokratiska principer och värderingar.

 

    Kunna ta aktiv ställning mot diktatur och förtryck av de mänskliga rättigheterna.

   

 Undervisningen bedrivs med genomgångar, filmer, presentationer, arbete i läroböcker, arbetsblad, diskussioner, fältstudier och fördjupningsarbeten

 

 Bedömning:

 

Lektionsarbetet bedöms genom att värdera elevens aktivitet och självständighet i det enskilda arbetet samt innehållet i diskussioner med andra. Muntliga och skriftliga redovisningsformer.

 

Dokumentation

 

    Elevernas kunskapsutveckling dokumenteras genom resultat och omdömen skriftligt eller muntligt.

 

AArbetsområdet utvärderas genom reflektion och/eller enkät.