👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djuren i naturbruket

Skapad 2017-10-04 13:11 i Campus Futura Gy Tanum
Gymnasieskola Djur
Under kursen kommer du lära dig om olika djurslag. Du skall utveckla din förmåga att sköta djur, anläggningar och redskap enligt dagliga rutiner. I undervisningen ingår flera områden som har betydelse för både djuren och människorna som sköter dem.

Innehåll

Mål - Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samt konkretiserade mål

Syfte: Undervisningen i ämnet djur ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:

 1. Kunskaper om djurarter och artgrupper, om djurens betydelse i ekosystemen samt om djurens betydelse för människan och i olika verksamheter.
 2. Kunskaper om näringsfysiologi, utfodring och foderhantering.
 3. Förmåga att sköta och hantera djur på ett etiskt och säkert sätt samt utifrån djurens behov och verksamhetens krav.
 4. Förmåga att sköta och hantera utrustning och anläggningar på ett säkert sätt.
 5. Förmåga att arbeta ergonomiskt och med hänsyn till miljön.
 6. Kunskaper om hygien och smittskydd samt förmåga att följa hygienrutiner och förebygga ohälsa hos djuren.
 7. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som rör djurhållning.

 

Kursens innehåll kommer vara följande:

 • Djurslag inom naturbruket, olika djurslags ursprung samt domesticering av djur.
 • Djurens betydelse i naturbruket och i ekosystemen samt för den biologiska mångfalden.
 • Djurens användningsområden för produktion, inom sport samt för miljö och livskvalitet.
 • Produkter och tjänster från djur.
 • Djurens ekonomiska betydelse inom naturbruket.
 • Fodrets näringsinnehåll och kvalitet.

Arbetsuppgifter

 • Hantering av naturbrukets djur med utgångspunkt i djurens behov och i etiska ställningstaganden.
 • Utfodring och foderhantering med adekvat teknisk utrustning.
 • Hantering av strömedel och gödsel med adekvat teknisk utrustning och med utgångspunkt från djurens behov och miljölagstiftning.

Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor samt lagar och andra bestämmelser

 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i samband med arbete med djur.
 • Djurskyddslagstiftning som rör djuren i naturbruket.
 • Miljölagstiftning i samband med djurhållning och gödselhantering.
 • Livsmedelslagstiftning som reglerar produktion av livsmedel.

 

Undervisning - Genomförande och tidsplan.

Kursen pågår under HT -17 och VT -18

Undervisningen består till stor del av att eleven deltar i de dagliga rutinerna på praktikplatsen. Eleven skall lära sig att utveckla sin förmåga till att arbeta effektivt och långsiktigt. Tonvikt läggs på ergonomi och ett stort säkerhetstänk både med hänsyn till människa och djur. 

Eleven får tydliga instruktioner om hur förekommande maskiner och redskap skall användas på praktikplatsen.

Vi går igenom samtliga punkter i kursens innehåll (se ovan) och eleven ges möjlighet att studera djurslag som inte finns på praktikplatsen genom studiebesök.

Eleven deltar i flera aktiviteter inom sport och miljö/livskvalité, exempelvis publik på EM i hästsport och delaktig i Grön Arena-verksamhet på praktikplatsen.

Eleven får lära sig vilken lagstiftning som finns gällande djuren i naturbruket, närliggande områden och arbetsmiljö. Eleven skall också lära sig att söka information om regler och lagstiftning eftersom den ständigt förändras. 

Bedömning - Vad som ska bedömas och hur det går till.

Det dagliga arbetet bedöms genom att vi studerar och följer elevens utveckling och kunskapsnivå. 

Kunskaper bedöms även genom att eleven ges möjlighet att redogöra muntligt för kursens olika moment, vi för ett resonemang och ställer relevanta frågor till eleven för att kunna bedöma kunskapsnivån.

 .

 

Matriser

Dju
Djuren i naturbruket

Nivå 1
Betyg E
Nivå 2
Betyg C
Nivå 3
Betyg A
Ny aspekt
Eleven redogör översiktligt för olika djurslag inom naturbruket, djurens betydelse i naturbruket och i ekosystemen samt för djurens betydelse för den biologiska mångfalden.
Eleven redogör utförligt för olika djurslag inom naturbruket, djurens betydelse i naturbruket och i ekosystemen samt för djurens betydelse för den biologiska mångfalden.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika djurslag inom naturbruket, djurens betydelse i naturbruket och i ekosystemen samt för djurens betydelse för den biologiska mångfalden.
Aspekt 1
Eleven redogör översiktligt för utfodring och foderhantering samt för fodrets näringsinnehåll och kvalitet.
Eleven redogör utförligt för utfodring och foderhantering samt för fodrets näringsinnehåll och kvalitet.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för utfodring och foderhantering samt för fodrets näringsinnehåll och kvalitet.
Ny aspekt
Eleven följer arbetsinstruktioner och sköter och hanterar i samråd med handledare djur på ett etiskt och säkert sätt samt utifrån djurens behov och verksamhetens krav. Dessutom sköter och hanterar eleven i samråd med handledare utrustning och anläggningar på ett säkert sätt. Resultatet av arbetet är tillfredsställande. I arbetet löser eleven i samråd med handledare de problem som uppstår. Eleven arbetar ergonomiskt och tar hänsyn till miljön. I arbetet följer eleven aktuella hygienrutiner och förebygger ohälsa hos djuren. Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör djurhållning.
Eleven följer arbetsinstruktioner och sköter och hanterar efter samråd med handledare djur på ett etiskt och säkert sätt samt utifrån djurens behov och verksamhetens krav. Dessutom sköter och hanterar eleven efter samråd med handledare utrustning och anläggningar på ett säkert sätt. Resultatet av arbetet är tillfredsställande. I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår. Eleven arbetar ergonomiskt och tar hänsyn till miljön. I arbetet följer eleven aktuella hygienrutiner och förebygger ohälsa hos djuren. Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör djurhållning.
Eleven följer arbetsinstruktioner och sköter och hanterar efter samråd med handledare djur på ett etiskt och säkert sätt samt utifrån djurens behov och verksamhetens krav. Dessutom sköter och hanterar eleven efter samråd med handledare utrustning och anläggningar på ett säkert sätt. Resultatet av arbetet är gott. I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår. Eleven arbetar ergonomiskt och tar hänsyn till miljön. I arbetet följer eleven aktuella hygienrutiner och förebygger ohälsa hos djuren. Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör djurhållning.
Ny aspekt
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.