Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teamplan Björndammens förskola Skogen ht17

Skapad 2017-10-05 12:38 i Björndammens förskola Partille
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar, reflekterar och analysera utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
Det här är en mall att utgå ifrån när arbetslaget planerar, reflekterar, analysera och utvärderar er verksamhet.

Innehåll

Utveckling och lärande

MÅLFORMULERING: Varje barn i vår verksamhet ska få möjlighet att utveckla sin språkliga förmåga.

 

VAR ÄR VI? 

Vi kommer att fokusera på språkutveckling eftersom vi ser att det finns ett behov av det i gruppen. Barnen är intresserade av böcker, bokstäver och siffror.  

Vi är ett nytt arbetslag och vi har skolat in 9 stycken nya barn och vi kommer att få två nya barn i november.

För att få en trygg barngrupp kommer vi att dela in barnen i mindre grupper med närvarande pedagoger.

 

Hjälpfrågor:

 • Samlad beskrivning av nuläget. Till exempel utifrån den dokumentation som vi har.
 • Hur kan vårt förhållningssätt bidra till att skapa en verksamhet som utvecklar och stimulerar barns utveckling och lärande?
 • Vilka förutsättningar har vi?
 • Vilka situationer/aktiviteter fångar barnens intresse och motivation just nu?
 • Vad behöver vi utveckla?

 

VART SKA VI?

Utvecklar nyanserat talspråk, ordföråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord berätta, utrycka tankar ställa frågor argumentera och kommunicera med andra.

Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen.

Skogen ska sträva efter:

Att på ett lustfyllt sätt väcka barnens nyfikenhet på vårat språk och med hjälp av böcker,  sång, rim och ramsor och samlingar som fokuserar på olika begrepp som stor och liten och prepositioner som på, under, bredvid, framför och bakom.

Vi lär tillsammans och av varandra.

Hjälpfrågor:

Samlad beskrivning av nuläget. Till exempel utifrån den dokumentation som vi har.

Var befinner vi oss i förhållande till de nationella målen inom utvecklingsområdet?

 • Vilka av läroplanens strävansmål ska vi fokusera på?
 • Vad händer i verksamheten när vi arbetar mot ovan uppsatta strävansmål? Hur ser vi det?
 • Vad vill vi satt barnen ska upptäcka?
 • Vad vill vi att barnen ska uppleva?

 

HUR GÖR VI?

Genom samlingar och vardagliga aktiviteter samt dagligt samtal skapar vi ett arbete kring språket.

Detta kommer vi att erbjuda:

Sagor

Bokläsning

Olika material som vi har på avdelningen tex. en stor pärla och en liten pärla. Den lilla pärlan ligger på stolen och den stora pärlan ligger under stolen m.m.

Vi dokumenterar vid olika tillfällen under dagen/veckan då vi ser ett lärande

Dokumentation: Ta kort, skriva ner vad som hände.

 

 Hjälpfrågor:

 • Hur fortsätter vi utmana barnen i det dom tycker är mest intressant?
 • Med vilka frågor, vilket material, vilka "uppgifter"?
 • Arbetssätt och metoder?
 • Min roll som pedagog?
 • Hur utmanar vi barnens kunnande?
 • Metoder för dokumentation?
 • Vilka situationer ska dokumenteras?

 

HUR BLEV DET? 

Vi läser dagligen och ser att vi har väckt ett stort inntresse hos barnen för böcker,bokstäver och siffror.

Böckerna finns lätt tillgängligt i barnens nivå.Vi har även jobbat med prepositioner. Barnen har lärt sig mycket om stor/liten, framför/bakom , bredvid, på och under. Vi har använt olika material t.ex stor stol/liten stol,bildmemory m.m

Dokumenterat med kamera

Denna del besvaras efter terminens slut.

Hjälpfrågor:

 • Analys, denna ligger till grund för vidare/ny planering av verksamheten.
 • Vad ser vi?
 • Vad visar barnen intresse för? Hur vet vi det?
 • Vilka lärprocesser är barnen inne i?
 • Varför blev det som det blev? Kan vi göra något annat till nästa gång?
 • Vad ville vi att barnen skulle uppleva?
 • Vad ville vi att barnen skulle upptäcka?

 

Likabehandling

Vision - Björndammens förskola

På Björndammens förskola har alla lika värde, vi vill att barnen ska utveckla sin empati, känna omsorg och respekt för varandra.

 

MÅLFORMULERING: Varje barn i vår verksamhet ska känna sig stolta över sitt ursprung och sitt kulturella arv.

 

VAR ÄR VI? 

Den här terminen har vi en ny barngrupp och en ny personalgrupp. Vi tycker att det är viktigt att arbeta ihop gruppen så att de blir trygga.

Hjälpfrågor:

 • Samlad beskrivning av nuläget. Till exempel utifrån den dokumentation som vi har.
 • Hur kan vårt förhållningssätt bidra till att skapa en verksamhet som utvecklar och stimulerar barns utveckling och lärande?
 • Vilka förutsättningar har vi?
 • Vilka situationer/aktiviteter fångar barnens intresse och motivation just nu?
 • Vad behöver vi utveckla?

 

VART SKA VI?

Förskolan ska sträva efter att varje barn ska utveckla:

Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.

Att alla barnen ska känna sig trygga i gruppen.

Skogen ska sträva efter att alla barn och vuxna ska känna sig välkomna och att alla har ett lika värde.

Hjälpfrågor:

 • Vilka av läroplanens strävansmål ska vi fokusera på?
 • Vad händer i verksamheten när vi arbetar mot ovan uppsatta strävansmål? Hur ser vi det?
 • Vad vill vi satt barnen ska upptäcka?
 • Vad vill vi att barnen ska uppleva?

 

HUR GÖR VI?

Vi ska arbeta och läsa  kompisböckerna.

Genom samlingar och vardagliga situationer/aktiviteter skapar vi ett medvetet arbete kring hur vi är mot varandra/ förhållningsätt.

Rollspel: Hur ska man vara mot varandra, alla är vi olika men ska behandlas lika.

 Hjälpfrågor:

 • Hur fortsätter vi utmana barnen i det dom tycker är mest intressant?
 • Med vilka frågor, vilket material, vilka "uppgifter"?
 • Arbetssätt och metoder?
 • Min roll som pedagog?
 • Hur utmanar vi barnens kunnande?
 • Metoder för dokumentation?
 • Vilka situationer ska dokumenteras?

 

HUR BLEV DET?

Genom att vi jobbat mycket med kompisböckerna har vi märkt att barngruppen blivit trygg och harmonisk.

Alla i gruppen respekterar varandra oavsett olikheter. 

Denna del besvaras efter terminens slut.

Hjälpfrågor:

 • Analys, denna ligger till grund för vidare/ny planering av verksamheten.
 • Vad ser vi?
 • Vad visar barnen intresse för? Hur vet vi det?
 • Vilka lärprocesser är barnen inne i?
 • Varför blev det som det blev? Kan vi göra något annat till nästa gång?
 • Vad ville vi att barnen skulle uppleva?
 • Vad ville vi att barnen skulle upptäcka?

 

Barns delaktighet och inflytande

MÅLFORMULERING: Varje barn i vår verksamhet ska vara medvetet om att det har möjlighet till delaktighet och inflytande i vår verksamhet.

 

VAR ÄR VI? 

Vi utgår ifrån barnens intressen och ideer och utformar lärmiljöerna efter det.

Barnens intresse påverkar hur vi planerar vår verksamhet.

Vi har märkt att barnen pärlar mycket och då har de fått vara med och bestämma vilka pärlor vi ska köpa in.

Hjälpfrågor:

 • Samlad beskrivning av nuläget. Till exempel utifrån den dokumentation som vi har.
 • Hur kan vårt förhållningssätt bidra till att skapa en verksamhet som utvecklar och stimulerar barns utveckling och lärande?
 • Vilka förutsättningar har vi?
 • Vilka situationer/aktiviteter fångar barnens intresse och motivation just nu?
 • Vad behöver vi utveckla?

 

VART SKA VI?

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsiker och därmed få möjlighet påverka sin situation.

Skogen ska sträva efter att:

främja barnens lek, genom att ta tillvara på deras intressen, kreativitet och på så sätt bidra till ett lustfyllt lärande.

Hjälpfrågor:

 • Vilka av läroplanens strävansmål ska vi fokusera på?
 • Vad händer i verksamheten när vi arbetar mot ovan uppsatta strävansmål? Hur ser vi det?
 • Vad vill vi satt barnen ska upptäcka?
 • Vad vill vi att barnen ska uppleva?

 

HUR GÖR VI?

Genom samlingar och vardagliga situationer/aktiviteter  ska vi utgå från barnen intressen.

Detta kommer vi att arbeta med:

- Vara lyhörda på barnens intressen och skapa tillgänglighet i lärmiljöerna.

 

 Hjälpfrågor:

 • Hur fortsätter vi utmana barnen i det dom tycker är mest intressant?
 • Med vilka frågor, vilket material, vilka "uppgifter"?
 • Arbetssätt och metoder?
 • Min roll som pedagog?
 • Hur utmanar vi barnens kunnande?
 • Metoder för dokumentation?
 • Vilka situationer ska dokumenteras?

 

HUR BLEV DET? 

Genom att vi jobbat mycket med trygghet så märker vi att barnen vågar uttrycka sina tankar och ideer.

Barnen är med och påverkar sin dag på förskolan.

 

Denna del besvaras efter terminens slut.

Hjälpfrågor:

 • Analys, denna ligger till grund för vidare/ny planering av verksamheten.
 • Vad ser vi?
 • Vad visar barnen intresse för? Hur vet vi det?
 • Vilka lärprocesser är barnen inne i?
 • Varför blev det som det blev? Kan vi göra något annat till nästa gång?
 • Vad ville vi att barnen skulle uppleva?
 • Vad ville vi att barnen skulle upptäcka?

Kopplingar till läroplanen

 • verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att verksamheten i sin helhet, dvs. dess förutsättningar, organisation, struktur, inne­ håll, aktiviteter och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att dokumentation, uppföljning och analys omfattar hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att utvärderingsmetoder, hur dokumentation och utvärderingar används och påverkar verksamhetens innehåll och arbetssätt samt barns möjligheter att utvecklas och lära inom samtliga målområden kritiskt granskas, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla
  Lpfö98 Rev. 2016
 • barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: