👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri v. 38-43

Skapad 2017-10-05 12:50 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Matematik
Vi kommer under några veckor att arbeta med geometri.

Innehåll

Varför ska jag lära mig detta?

Det är viktigt att ha en förståelse för geometri då geometriska figurer är något som återkommer i din vardag. Till exempel är det viktigt att ha koll på sin geometri om man ska bygga något, om man ska beställa målarfärg eller om man bara ska packa in hela familjens packning i bilen på bästa sätt. 

Vad ska jag lära mig?

Åk 7 arbetar med fokus på vinklar, omkrets, area, volym, enheter samt skala i stort.

Åk 8 arbetar med fokus på utveckling av kunskap om area, skala samt symmetri.

Åk 9 arbetar med fokus på volym, volymskala, area för begränsningsytor, mer om enheter, likformighet samt rymdgeometriska kroppar.

 

Den övergripande progressionen i mötet med geometriska begrepp och objekt utgår från de konkreta formerna, deras egenskaper och relationer för att successivt övergå till olika objekts egenskaper och relationer i matematiska sammanhang, till exempel vid beräkningar av omkrets, area och volym.

Hur ska jag lära mig?

 

- Genomgångar i stor och liten grupp.

- Individuella uppgifter i lärobok samt specialuppgifter i mindre grupp.

- Samt diskussioner.

Hur ska jag visa mina kunskaper?

 

Genom genomförda uppgifter, muntlig redovisning, aktivitet i diskussioner samt prov.

Förmågor 

I det här projektet kommer du ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

- Att använda samt analysera matematiska begrepp.

Beskriva objekt med hjälp av till exempel begreppen längd, bredd och höjd samt utveckla kunskaper om både begreppen och objekten - endimensionellt blir två- samt tredimensionellt. Utgå ifrån sträcka till yta och vidare mot volym.

Utveckla kunskaper om geometriska objekt genom konstruktion av geometriska objekt samt skala vid enkel förstoring och förminskning.

 

- Kunskaper om mätning och hur man använder olika mätredskap.

Här handlar det om att eleverna ska utveckla förståelse för mätandets idé, det vill säga att ett och samma mätredskap, till exempel en penna, en pinne eller ett papper, kan användas upprepade gånger för att därigenom skapa en uppfattning av värdet på en storhet. Utveckla metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Viktiga ord och begrepp

ÅK 7

Blå kurs: Vinkelben, vinkelsumma, rät vinkel, spetsig vinkel, trubbig vinkel, rak vinkel, rätvinklig triangel, triangel, likbent triangel, liksidig triangel, kvadrat, rektangel, parallellogram, romb, diagonal, omkrets, cirkel, medelpunkt, radie, diameter, skala, förminskning, förstoring, naturlig storlek

Röd kurs: vertikalvinkel, sidovinkel, yttervinkel, polygon, månghörning, regelbunden månghörning

 

ÅK 8

Blå kurs: area, yta, kvadratkilometer, kvadratmeter, kvadratcentimeter, kvadratmillimeter, rektangel, bas, höjd, parallellogram, triangel, cirkel, radie, hektar, skala, symmetri, symmetrilinje, spegling, rotation

Röd kurs: begränsningsyta, spetsvinklig triangel, trubbvinklig triangel, cirkelbåge, medelpunktsvinkel, cirkelsektor, parallelltrapets, befolkningstäthet

 

ÅK 9

Blå kurs: platonsk kropp, rymdgeometrisk kropp, basyta, sidoyta, prisma, rätblock, kub, cylinder, kon, pyramid, klot, hörn, sida, kubikmeter, liter, månghörning, begränsningsyta, mantelyta, längdskala, areaskala, volymskala, likformighet

 

Röd kurs: motsvarande sidor, sfär, rymddiagonal

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
4-9 Mall pedagogisk planering vecka

Matematik- geometri

Bedömningsunderlag saknas
Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Använda matematiska begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Välja och använda matematiska metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri med mycket gott resultat.
Beskriva med matematiska uttrycksformer
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Uttrycksformer & begreppens relation
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.