👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

UF - Starta (ENTENR0)

Skapad 2017-10-06 10:00 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Entreprenörskap
Alla företag skriver en affärsplan där de planerar för hur verksamheten ska se ut under den kommande perioden. Vad planerar man att göra, vad vet man om de som man tänker sälja sin produkt eller tjänst till? Hur ser marknaden ut, vilka konkurrenter finns t.ex.? Vad ska man har för pris? Hur ska man marknadsföra? I Affärsplanen samlas all denna information och används som ett dokument för att presentera företaget för intressenter, investerare och rådgivare.

Innehåll

Alla grupper ska skriva en affärsplan och lämna in senast 10 november. Syftet med affärsplanen är att visa att man har tänkt igenom vad företaget ska göra, hur produkten/tjänsten ska säljas, marknadsföras, produceras och värderas. Detta är ett dokument som alla företag skriver i uppstarten och används ofta för att visa upp för potentiella investerare eller andra som kan tänka sig att gå in och sponsra eller stötta företaget på något sätt. 

 Mallen till affärsplanen hittar du i undervisningsmaterialet på SharePoint.

Logga också in på Ung Företagsamhets hemsida (www.ungforetagsamhet.se) och titta under "Dokumentarkiv" där du hittar många exempel på hur affärsplaner kan se ut. 

 OBS! Du/ni kan också tävla med din/er affärsplan! Skicka in den i PDF-format till UF-kontoret. Mer information om tävlingskriterier och deadline hittar du här:

http://ungforetagsamhet.se/gymnasium/halland/jag-driver-uf-foretag-i-halland/tavlingar-tavlingskriterier

 

Uppgifter

  • Affärsplan

  • Utvärdering av STARTA

  • Företagspresentation

  • Ekonomiutbildning Smart Företagande

Matriser

Ent
UF-Starta (ENTENR)

Förtydligande av PÅVERKAN

I affärsplanen beskriver du, främst under rubriken "Hållbart företagande", vilka värden som företaget skapar och dess påverkan på individer och samhälle.
E
C
A
Kunskapsmål PÅVERKAN
Eleven redogör, med hjälp av några exempel, för vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen. Eleven diskuterar sambandet mellan entreprenörskap och samhällsutveckling
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat

Förtydligande av PROJEKTPLAN

Du arbetar, i samarbete med övriga gruppmedlemmar, fram en affärsplan som motiverar er affärsidé och hur denna ska förverkligas. En affärsplan med hög kvalitet innehåller fakta och undersökningar som styrker resonemangen i affärsplanen. "Efter samråd av handledare" innebär en högre grad av självständighet än vad som krävs för "I samråd med handledare".
E
C
A
Kunskapsmål PROJEKTPLAN
Eleven upprättar en projektplan.
I samråd med handledare Enkel
Efter samråd med handledare Enkel
Efter samråd med handledare Genomarbetad Reviderar vid behov planen under arbetets gång

Förtydligande av GENOMFÖRA

Kunskapen visas genom att arbeta flitigt och ta ansvar. Genom att göra saker inom deadline och genom att göra vad du lovat. Du identifierar när problem uppstår och finner lösningar på dessa. Läraren är handledare och ska användas som resurs för att komma framåt i företagandet. E-nivå innebär att läraren har en stödjande roll, medan C- och A-nivån innebär att läraren har en coachande roll. Diskutera och kommunicera flitigt med läraren samt använd den feedback som ges, för att komma framåt i ditt företagande.
E
C
A
Kunskapsmål GENOMFÖRA
Eleven tar ansvar för och genomför arbetet enligt planen. Eleven identifierar och löser problem som uppstår i projektet
På ett tillfredsställande sätt I samråd med läraren Eleven bearbetar feedback, med viss säkerhet, för att komma framåt i sitt företagande och sin utveckling
På ett tillfredsställande sätt Efter samråd med läraren Eleven bearbetar feedback, med viss säkerhet, för att komma framåt i sitt företagande och sin utveckling
På ett gott sätt Efter samråd med läraren Eleven bearbetar feedback, med säkerhet, för att komma framåt i sitt företagande och sin utveckling

Förtydligande av RUTINER

I starta-skedet av UF-året så är det viktigt att företaget nu börjar använda och finslipa de rutiner som ni tidigare bestämt ska gälla. Dokumentera allt som sker i företaget, säkerställ så att informationsflödet och kommunikationen fungerar. Kom ihåg att det är vars och ens ansvar att följa de rutiner som beslutats i gruppen.
E
C
A
Kunskapsmål RUTINER
Eleven följer rutiner för företagets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten.
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Med säkerhet

Förtydligande av NÄTVERK

Bestäm möte med er rådgivare och få feedback på affärsplanen. Fortsätt nätverka med människor utanför skolan för att stärka företagets möjligheter. I affärsplanen beskriver du ditt nätverk (t ex rådgivaren) och vilken betydelse det har för företaget.
E
C
A
Kunskapsmål NÄTVERK
Eleven redogör för vilken betydelse nätverk har inom olika projekt
Redogör översiktligt
Redogör utförligt Identifierar nätverk för projektet
Redogör utförligt Identifierar nätverk för projektet Skapar nätverk och samverkar i dessa

Förtydligande av LAGAR

För att ditt företagande ska vara hållbart på lång sikt så måste lagar och andra bestämmelser följas. Regler kring varumärkesskydd, patent, designskydd och upphovsrätt måste kontrolleras och efterföljas. Du redovisar detta i affärsplanen, under rubriken "Hållbart företagande".
E
C
A
Kunskapsmål LAGAR
Eleven beskriver hur idéer och produkter skyddas genom lagar och andra bestämmelser.
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat

Förtydligande av UTVÄRDERA

Under läsåret kommer du och ditt företag att befinna er i en ständig förändringsprocess. Hur slutresultatet blir är beroende av din förmåga att utvärdera ditt eget och gruppens arbete och lära av erfarenheten, för att på så sätt kunna förbättra resultatet framöver.
E
C
A
Kunskapsmål UTVÄRDERA
Eleven utvärderar gruppens eller sin egen arbetsprocess. Eleven för resonemang om hur en grupprocess fungerar, vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess och hur konflikter kan lösas.
Utvärderar med enkla omdömen. Enkla resonemang
Utvärderar med nyanserade omdömen. Välgrundade resonemang
Utvärderar med nyanserade omdömen OCH ger förslag på hur arbetsprocessen kan förbättras. Välgrundade och nyanserade resonemang

Förtydligande av MARKNADSFÖRA

Affärsplanen är ett dokument som används i affärsmässiga sammanhang för att övertyga t ex långivare om trovärdigheten i det företaget säger. Försök därmed utforma affärsplanen så säljande och övertygande som möjligt. Tänk även på layout och bilder. En muntlig presentation av affärsplanen avslutar detta arbetsområde.
E
C
A
Kunskapsmål MARKNADSFÖRA
Eleven marknadsför och presenterar sitt projekt och anpassar marknadsföringen och presentationen till syfte, mottagare och situation.
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Med säkerhet

Förtydligande EKONOMI

I affärsplanen gör du ekonomiska planer (budget) över företagets inkomster/utgifter/resultat samt över företagets betalningsförmåga (likviditet). För att få tillräckliga kunskaper om ekonomi så gör du UFs interaktiva kurs "Smart Företagande" som ligger på hemsidan. För att klara detta kunskapsmål på E-nivå så behöver du genomföra samtliga delkurser med godkänt resultat. Du visar också att ditt företag har ordning på alla kvitton och underlag som rör pengar. Kanske hinner du också att komma igång med bokföringen av företagets affärshändelser.
E
C
A
Kunskapsmål EKONOMI
Eleven upprättar ekonomiska planer samt genomför enkla beräkningar och enkla ekonomiska uppföljningar.
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet Strukturerat
Med säkerhet Strukturerat Värderar de ekonomiska resultaten med nyanserade omdömen