👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enheter och geometri

Skapad 2017-10-06 14:09 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 – 8 Matematik
Enheter och plangeometri

Innehåll

PP plangeometri 1 för åk 7

 

Syfte

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

 

Centralt innehåll

  • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Skala vid förminskning och förstoring.

 

Konkreta delmål (inom området behöver du behärska följande moment)

 

Vinklar

Mäta, rita, uppskatta och beskriva olika typer av vinklar (spetsig, rät, trubbig)

Känna till triangelns vinkelsumma

Med viss information given (ex. triangelns vinkelsumma) kunna räkna övriga vinklar i en figur

 

Skala

förstå och ha en metod för hur man kan beräkna en förminskning respektive förstorning

 

Enheter och enhetsomvandlingar

Ha en metod för att omvandla mellan olika enheter angående sträcka, vikt och volym (vardagsenheter)

 

Känna till namn och storlek hos vanliga prefix (kilo, hekto, deci, centi, milli)

 

Plangeometriska figurer

Definiera de typer av trianglar som finns.

Med utgångspunkt i triangeln kunna ta reda på vinklar i månghörningar. 

Liksidig, likbent, rätvinklig, spetsvinklig och trubbvinklig och vad som gäller i dessa avseende vinklar och sidor.

Kunna rita, beskriva och namnge plangeometriska figurer.

 

Bedömning

 

E - Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.

 

E - Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

 

E - Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri med ett tillfredsställande resultat.

 

C - Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god an­passning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.

 

C - Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att an­vända dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

 

C - Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri med gott resultat.

 

A - Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i samman­hanget.

 

A - Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

 

A - Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri  med mycket gott resultat.