Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt, Babblarna på Snigeln

Skapad 2017-10-06 14:29 i Förskoleområde 9 Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
SYFTE: Babblarna är ett färdigt utveckla språkverktyg, för att utveckla och främja barnens kommunikativa språkutveckling. utifrån vårens tema kommer vi nu att jobba med babblarn och jobba med babblarna och deras unika egenskaper. Vi kommer även att jobba med stödtecken (TAKK) Vi kommer att stimulera och utmana barnens förmåga till ett socialt samspel och utmana deras språkliga utveckling efter intresse. vi kommer se till att dessa strävansmål finns med i temat utifrån barnens utveclingsfokus: språk, värdegrund, matematik, skapande, bygg och konstruktion, naturvetenskap, motorik, musik och rörelse, rollspel.

Innehåll

Strävansmål:

Att ge varje barn  chans att utvecklas i sin proximala utvecklingszon.

Kommunikation:

Utöka barnens ordförråd muntligt och genom stödtecken.

Samspel:

social kompetens och värdegrund

Objekt.

Babblarmaterialet: sagor, spel, pussel, musik, fingerdockor, dockor m.m

 

 

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Snigeln= 11 barn och 3 pedagoger

Vi kommer att jobba i halvgrupper 1-2 gånger i veckan och i samlingen varje dag. Materialet kommer att genomsyra hela vår verksamhet under hela dagen. Materialet  kommer att vara tillgängligt för barnen. Vi kommer göra en grov/fin planering under våra check Points, där vi även beslutar vilka barn och pedagoger, som ingår i vilken grupp.

 

Förberedelser:

Läsa på om materialet

Förbereda materialet inför varje aktivitet

Tydlig undervisning ihop med barnen, och veta vad vi vill lära ut vid varje tillfälle

Göra eget material

Förbereda samlingen veckovis

 

Aktiviteter:

IKT

Ljusbord

Introducera materialet, en babbel i taget

Koppla varje figur till ett mål i läroplanen

Babba: Språk

Doddo: Värdegrund, socialt samspel, rollspel

Bibbi: Matematik

Bobbo: Musik och rörelse

Dadda: Naturvetenskap, teknik, bugg och konstruktion

Diddi: Skapande

 

Efterarbete:

Checka av var vi står på våra check Points och ALM-möten

Lärloggar

Blogg

Nyhetsbrev

Dokumentation

Ge barnen tillfällen att minnas och reflektera vad de lärt sig

Göra alla vårdnadshavare delaktiga i temat och kunna följa vårt arbete, för att kunna tala med sina barn om detta

Efterarbete kan komma att behöva planeras beroende på aktivitet. Barnen skall bli mer delaktiga i verksamheten genom att delta i t.ex pedagogiska dokumentationer där vi tillsammans med barnen tittar på vad vi gjort och därigenom kan vi pedagoger lyssna in och anteckna deras tankar och ord.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • dokumentera, följa upp och analysera
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: