👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fri lek

Skapad 2017-10-06 14:48 i Diamanten Dibber Sverige AB
Hos oss är den fria leken en huvudingrediens i en lyckad dag. Syftet med den fria leken presenteras nedan:
Förskola
Hos oss är den fria leken en huvudingrediens i en lyckad dag.

Innehåll

MÅL

Vi pedagoger ser den fria leken som en viktig aktivitet. Under den fria leken ryms många av läroplanens mål, barnen utvecklas och lär sig nya saker. Exempel på saker barnen får med sig från den fria leken är: inlevelse, ansvar, motorik, hänsyn, kreativitet, vänskap, trygghet, kroppsuppfattning, språk och problemlösning.

Under den fria leken får barnen inflytande över sin vardag hos oss och får själva bestämma vad de vill göra, vilket stärker deras självkänsla. I den fria leken får barnen möjlighet till att träna sin fantasi och fråga sig själva vad de tycker om, vad de är för slags personer och lär sig förstå sin omgivning. I leken får barnen även träna på konflikthantering och samspel med kompisarna.

Pedagogerna är närvarande och leker tillsammans med barnen, vi strävar då efter att simulera barnens språkutvecklingen och för att tillämpa ett demokratiskt tankestätt genom leken. Ibland håller vi pedagoger oss även i bakgrunden för att inte störa barnens pågående lek.

 

GENOMFÖRANDE

Varje dag erbjuder vi barnen fri lek. De får då själva och tillsammans med andra fundera över vad de vill göra och med vem/vilka. Vi pedagoger är närvarande och stöttar de som behöver hjälp att komma in leken.

Exempel på lek där vi pedagoger kan vara med och "hjälpleka"  är lek i hemvrån. Där kan vi prata matematik genom att handla saker av barnen samt fråga om mängder och antal. Vi kan stimulera barnens språkutveckling genom att prata om allt vi gör samt öva konflikthantering och samspel genom att vara en aktiv och närvarande pedagog som hjälper barnen på traven att leka med varandra och lösa konflikter.

Vi förändrar och förnyar våra pedagogiska rum regelbundet efter barnens intressen för att bidra till en så tillfredställande miljö som möjligt.

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar och reflekterar kring den fria leken tillsammans med barnen och i arbetslaget. På så sätt kan vi utveckla vår miljö och arbetssätt så att det tillfredsställer alla barns intressen och behov.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016