👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år F-3 Mitt i Prick

Skapad 2017-10-08 03:51 i Annerstaskolan Huddinge
En pedagogisk planering i matematik år F-3, läromedel Mitt i Prick.
Grundskola F – 3 Matematik
I Mitt i prick får eleverna under 4 läsår öva alla 5 förmågor i matematik, från Lgr 11. I lärarwebben visas grundbokens alla sidor för genomgång och uppföljning. Du får på ett roligt och stimulerande sätt möta talen från 1-100, 0-1 000 samt 0-10 000. Du kommer att få arbeta laborativt och ibland tillsammans med dina kamrater.

Innehåll

De här förmågorna ska vi träna på (från syftesdelen):

Du ska utveckla följande förmågor

Det här centrala innehållet ska vi jobba med:

Arbetsområdet handlar om

Matematiska resonemang och uttrycksformer

 

Algebra

Bedömning/konkretisering av kunskapskraven:

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du

 • väljer och använder strategi med anpassning till problemets karaktär.
 • kan beskriva begreppets egenskaper med hjälp av symboler och konkret material.
 • kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
 • kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten.

Undervisning/arbetsmetoder:

Du kommer att få arbeta med

 • konkret material
 • matematikboken
 • whiteboard
 • iPad
 • smartboard
 • spela matematikspel
 • matematiklekar

Så här använder vi IKT i arbetet:

 • På matematiklektionerna använder vi iPads att träna på.
 • Vid genomgångar, vid en del uppgifter, vid vissa övningar använder vi lärarwebb och smartboard. 

Så här jobbar vi språkutvecklade:

Vi samlar och tränar på olika begrepp kontinuerligt. Vart femte kapitel i boken har fokus på matematiska begrepp, problemlösning och kommunikation. Här finns utrymme för elevens egna tankar och lösningar.

Redovisning av kunskaper:

Du visar vad du lärt dig genom att

 • aktivt delta i matematiska diskussioner
 • göra egna räknesagor med addition, subtraktion, multiplikation och division
 • göra diagnoserna i Mitt i Prick
 • göra Skolverkets bedömning i matematik

Hur ska vi lära oss detta?

·         Kooperativt lärande

·         APE

 

·         EPA

 

Mitt i Prick årskurs Förskoleklass

 • Taluppfattning 0–10
 • Talsymboler
 • Addition och subtraktion 0-5
 • Likhetstecknets betydelse
 • Räknehändelser
 • Problemlösning
 • Ordningstal
 • Lägesord
 • Stapeldiagram
 • Tid - timme, minuter
 • Mätning längd - meter
 • Triangel, fyrhörning, cirkel
 • Mönster och symmetri
 • Programmering

 

Mitt i Prick årskurs 1

 • Taluppfattning 0–100
 • Äldre talsymboler
 • Addition och subtraktion utan tiotalsövergång 0–100
 • Addition och subtraktion med tiotalsövergång 0–20
 • Likhetstecknets betydelse
 • Räknehändelser
 • Problemlösning
 • Ordningstal
 • Lägesord
 • Stapeldiagram
 • Klockan hel och halv
 • Mätning längd, äldre måttenheter
 • Triangel, fyrhörning, cirkel
 • Mönster och symmetri
 • Miniräknaren
 • Programmering

Mitt i Prick årskurs 2

 • Taluppfattning 0–1000
 • Addition och subtraktion med tiotalsövergång 0–100
 • Addition och subtraktion med ental 0–1000
 • Addition och subtraktion med hela tiotal 0–1000
 • Addition och subtraktion med hela hundratal 0–1000
 • Multiplikation tabell 0–5 samt 10
 • Delningsdivision och innehållsdivision
 • Räknehändelser
 • Problemlösning
 • Prealgebra
 • Stapeldiagram, tabell
 • Månghörningar
 • Geometriska kroppar
 • Spegelsymmetri
 • Klockan minuter i och över
 • Mätning längd, vikt, volym
 • Miniräknaren
 • Programmering

Mitt i Prick årskurs 3

 • Taluppfattning 0-10 000
 • Överslagsräkning
 • Algoritm addition utan och med minnessiffra 0–1000
 • Algoritm subtraktion utan och med växling 0–1000
 • Multiplikation tabellerna 6–9
 • Uppställning multiplikation utan och med minnessiffra
 • Division tabellerna 1–10
 • Bråk
 • Räknehändelser
 • Problemlösning
 • Algebra
 • Sannolikhet
 • Sträcka, linje, punkt
 • Triangel, fyrhörning, femhörning
 • Förstora och förminska
 • Mäta omkrets
 • Klockan digital
 • Mätning längd, vikt, volym
 • Miniräknaren
 • Programmering

Hur du får visa vad du kan

 • Var delaktig i gemensamma genomgångar och laborationer
 • Arbeta flitigt i Mitt i Prick
 • Göra muntliga och skriftliga diagnoser.
 • För att kontinuerligt stämma av elevernas kunskaper finns ett test i slutet av varje avsnitt, med själv- värdering. Efter testet följer en kluring sida och ett spel, för utmaning och repetition.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Bedömningsmatris MUS för Mitt i Prick

Fas 1 (F-3)
Från lek till ord
Fas 2 (år 4-5)
Rutin, begrepp och problem-lösning
Fas 3 (år 6-9)
Rutiner för att lösa problem
Fas 4
Princip--tänkande
1.Ser matematik mest som lek
11.Kan använda matematik utanför skolan
17.Kunna hantera data i tabeller och diagram samt medelvärde
25.Använder relevant typvärde, förklarar några viktiga geometriska samband
2.Grupperar, delar och hittar rätt
12.Äger språk för att lösa problem i multiplikation och division
18.Kan tolka kartor/tabeller, fortsätta på talmönster, arbeta konkret med rationella tal
26.Söker mönster samt använder och upprättar enkla formler
3.Använder kardinalprincipen
13.Använder matematik som tankeverktyg, gissar och prövar, mätandets idé, enkla överslag
19.Förstår positions-systemet, använder de fyra räknesätten, löser flerstegs-problem
27.Kan använda begreppet sannolikhet i enkla slumpsitua-tioner
4.Använder siffror för att beskriva antal
14.Förstår sambandet addition/subtraktion, de fyra räknesätten vid problem-lösning
20.Förstår fördelen med ungefärliga svar och använder överslags-räkning, arbetar med tal i bråk - och procentform (med stöd av figurer)
28.Tolkar grafer, förstår begreppet funktion och kan upprätta formler
5.Löser problem genom konkret räknande
15.Avläser tider digitalt, enkla kartor, geometriska figurer, avbildar mönster
21.Förstår begreppet medelvärde samt inser hur diagram kan manipuleras
6.Jämför, förstår relationer i tid och rum, ser mönster, hanterar/tolkar data
16.Har begrepp för längd, area, volym, massa, tid och vinklar
22.Har en uppsättning metoder/ strategier för att lösa problem
7.Adderar och ordnar
23.Förstår begreppet ekvation, parallella problemlösningsmetoder, tolkar grafer, hastighet
8.Äger språk för att lösa problem i addition och subtraktion
24.Söker mönster, begynnande formel-tänkande samt förstår begreppet sannolikhet
9.Hanterar enkla tal, likhetstecknets innebörd, använder matteord i vardagen
10.Kan dubbla, halvera, tolka diagram och själv bygga vidare på enkla mönster