👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I fantasins värld

Skapad 2017-10-08 17:58 i Pysslingen Förskolor Långholmen Pysslingen
En mall för att tydliggöra de olika komponenterna i arbetet för att nå målen i verksamheten, t.ex. Matematik, inskolning, annat valt ämne
Förskola

Innehåll

Vilka gäller planen?

Avdelning

Långholmens förskola - Bojen

När?

Ht 2017/Vt 2018

Vad ska utvecklas?

Barnens förmåga att lyssna, berätta och fantisera.

Samsynen på Långholmens förskola.

Långholmens HBTQ-arbete som är vårt fördjupade värdegrundsarbete.

Varför?

För att väcka lust och intresse för sagor/litteratur, fantasi och drama.

För att skapa en gemensam plattform för alla barn på förskolan. Genom att pedagogerna arbetar medvetet med temat får varje barn förutsättningar att lära och utvecklas. 

Genom att pedagogerna delar med sig av erfarenheter utifrån temat skapas en samsyn på förskolan. Vi strävar mot samma mål.

För att vår värdegrund ska genomsyra hela vår verksamhet. 

Vad har vi för mål?

Utgår ifrån:

Lpfö98/rev10

Lärandeindex

Funktionell kvalitet

Unikum

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning,

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

Målkriterier?

När barnen fantiserar och tar initiativ till bokläsning, dramatisering och sagor.

När temat är känt för varje barn på förskolan.

När pedagogerna tar del av varandras arbete och använder det som inspiration. 

När vår värdegrund synliggörs av pedagoger och barn på hela förskolan.

 

Nuläge:

 Barnen på Bojen visar stort intresse för sagor, vi läser böcker, lyssnar på ljudböcker och berättar sagor med hjälp av flano och bordsteater.Vi samtalar och ställer frågor om innehållet i böckerna. Det kan vara värdegrundsfrågor såsom; Får en säga/göra så mot varandra? Varför är trollet i bockarna Bruse så arg? m.m.

Vi vill utveckla detta intresse och fördjupa oss i innehållet i litteraturen, genom samtal, drama och skapande i olika former.

 

Hur?

Vi har samtalat med barnen om att bygga upp en fantasivärd. Utifrån en bok skapa en lekmiljö i en låda där bokfigurerna kan bo. 

Tillverka material som främjar leken t.ex trollspön, masker m.m. 

Använda oss av olika musikgenrer för att sätta igång fantasin.

Använda projektorn för att skapa miljöer som sätter igång fantasin.

Skapa egna sagor...

 

Vem ansvarar för vad?

Bojens pedagoger ansvarar för att planeringen följs 

Tidssatt

Vi avslutar temat under vårterminen. 

När och vilka gör Uppföljning, utvärdering, resultat och analys?

Uppföljning sker regelbundet, vilka är med?

Utvärdering:

Följde vi vår plan?

Fanns det styrkor/svagheter med vår plan?

Resultat:

Nådde vi våra mål?

Vilket förändrat lärande har vi kunnat se? (hos gruppen och hos varje barn)

Analys:

Om pedagogerna nådde målen, vilka var framgångsfaktorerna?

Om pedagogerna INTE nådde målen, vad kan vi de/ana att det berodde på?

Vad blir de NYA målen/målet att föra in i nästa arbetsplan, utifrån den analys vi nu har gjort?

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016