👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva Novell och sammanfattning

Skapad 2017-10-08 20:33 i Domnarvets skola Borlänge
Arbete där man jobbar med skrivande i form av reflektioner i läslogg, planera en novell samt skriva en novell, skriva referat, ge respons. Eleverna kommer också att lyssna och läsa novell.
Grundskola 7 – 9 Svenska
I denna kurs kommer slutprodukten bli att ska skriva en novell på temat ”’Rättvisa eller orättvisa”. Du kommer att få välja mellan tre rubriker att skriva om. För att din novell skall bli så välplanerad som möjligt kommer du få börja med att skriva en novellplanering som din lärare och dina klasskamrater kommer få ta del av. Du har sedan fyra lektioner i svenska till ditt förfogande att skriva din novell. Du kommer att få träna på att bearbeta din novell efter mina råd och skriva rent din text på dator. Före detta kommer vi prata om noveller och läsa noveller samt träna på att skriva en sammanfattning.

Innehåll

Tidsplan:

v 43-48

v 43-45 genomgång av novell som text, vad är typiskt för en novell? Vi kommer läsa en novell tillsammans och diskutera dess innehåll. Vi kommer att skriva en läslogg där vi kommer att reflektera kring det vi läst och en klasskamrats reflektion. Du kommer få läsa en novell och skriva en kort referat över den novell som du skrivit.

v 45-46 Planera din novell och skriva respons på andras planeringar.

v 46-47 Skriva novell, få feedback, ev anpassa din novell efter andras respons samt ge respons.

Det här skall du ha gjort när vi är klara:

Det här ska du ha gjort efter detta arbetsområde.

Lyssnat på  en uppläst novell, och skrivit läslogg utifrån det du hört samt reflekterat på annans reflektion.

Läst novell och skrivit ett referat över den novell som du läst.

Planerat en novell och gett respons på en annan elevs planering.

Skrivit en novell på temat "rättvisa eller orättvisa"

Konkretiserade mål:

- reflektera i läslogg

- läsa novell och skriva en sammanfattning över innehållet.

- skriva en novell med röd tråd och följa anvisningarna till den rubrik du valt

-berätta målande (beskrivande) om huvudpersoner och viktiga platser

-inleda och avsluta din novell

-använda direkt anföring (prat i text)

-använda skiljetecken i en berättande text

-stava vanligt förekommande ord i en ungdomsnovell

-dela in novellen i lämpliga stycken

 

 

 

Uppgifter

  • novelluppgift med planering

Matriser

Sv
Svenska, Domnarvets skola grundmatris

F
På väg mot målet
E
C
A
Läsa med flyt
Skriva en sammanfattning utifrån en läst novell.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Läsa novell och svara på frågor
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka & resonera om budskap
Svar på frågorna till specifik novell
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skriva texter
Du visar att du kan skriva en sammanfattning, läslogg, och novell enligt genrens regler och hur ditt skriftspråk är.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande texter
Novellstrukturen och gestaltande beskrivningar
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Ge omdömen om & bearbeta text
Ge feedback på novellplaneringar och läsloggen
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.

Sv
Bedömningsmatris: Novell

>
>>
>>>
Skriva
UPPGIFT
Du har skrivit en text som till innehåll och form i huvudsak följer mönstret för en novell. Du har valt en passande rubrik till din text.
Du har skrivit en text som till innehåll och form relativt väl fungerar som en novell. Du har valt en passande rubrik till din text.
Du har skrivit en text som till innehåll och form väl fungerar som en novell. Du har valt en passande rubrik till din text.
Skriva
Innehåll
Din novell innehåller enkla gestaltande beskrivningar av t ex karaktärer, känslor eller miljöer. Textens berättarperspektiv är i huvudsak konsekvent (eventuella brister stör inte förståelsen).
Din novell innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar av t ex karaktärer, känslor eller miljöer. Textens berättarperspektiv är konsekvent.
Din novell innehåller välutvecklade och nyanserade gestaltande beskrivningar av t ex karaktärer, känslor eller miljöer.
Skriva
Struktur
Novellens dramaturgi är enkel. Du använder enkel textbindning. (Viss koppling mellan inledning, stycken, avslutning, samt meningar emellan).
Novellens dramaturgi är relativt komplex. Du följer den "dramaturgiska kurvan" relativt väl. Du använder utvecklad textbindning. (Relativt väl fungerande koppling mellan inledning, stycken, avslutning, samt meningar emellan)
Novellens dramaturgi är komplex. Du följer den "dramaturgiska kurvan" väl. Du använder välutvecklad textbindning. (Tydlig koppling mellan inledning, stycken, avslutning, samt meningar emellan. Både meningar och stycken binds samman på ett väl fungerande sätt).
Skriva
Språk och stil
Viss språklig variation. Ordvalet är enkelt. Upprepningar förekommer. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Du blandar tempus till viss del, men det påverkar inte förståelsen av novellen. Språket är i huvudsak anpassat till syfte, mottagare och sammanhang.
Relativt god språklig variation. Ordvalet är varierat och passar innehållet i novellen. Varierande längd på meningarna. Du använder korrekta tempusformer relativt väl. Språket är relativt väl anpassat till syfte, mottagare och sammanhang.
God språklig variation. Ordvalet är träffande, varierat och specifikt. Det passar innehållet i novellen väl. Meningarna har varierande längd och är komplexa. Du använder korrekta tempusformer väl. Språket är väl anpassat till syfte, mottagare och sammanhang.
Skriva
Skrivregler
Du följer i huvudsak skrivreglerna för skiljetecken och stavning.
Du följer skrivreglerna för skiljetecken och stavning relativt väl.
Du följer skrivreglerna för skiljetecken och stavning väl.