Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snäckan PPF 17/18

Skapad 2017-10-09 10:04 i Laxöns förskola Halmstad
Mall för pedagogisk planering förskola, Laxöns förskola Halmstad
Förskola
" Syftet med utvärderingen är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs varsamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande" Lpfö kap 2:6 ( sid 14 )

Innehåll

 

Snäckans resursavdelning består av 14 barn i åldrarna 1-6 år, varav tre barn med funktionsnedsättning. Gruppen består av 9 pojkar och 5 flickor. Fem pedagoger delar på 4,15 tjänster. Tjänsterna är fördelade, tre på 100%, en på 90% och en på 25%.

Vi har valt att arbeta med sång, musik och rörelse utifrån ett inkluderande perspektiv eftersom vi sett ett stort intresse hos hela barngruppen. Alla barn kan delta utifrån sina egna förutsättningar.

Syfte

Via undervisning i estetiska uttrycksformer som sång, musik och rörelse vill vi utmana och utveckla barnens fantasi, kreativitet och skapande förmåga på ett lustfyllt sätt.

Aktionsfråga

Hur har pedagogernas medvetna sätt att utmana/skapa förutsättningar genom att strukturera upp musikstunderna påverkat barnen?

 

Vad blir vår aktionsfråga ? 

Läroplanens mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Konkretisering av målen

Barnen utvecklar sin kreativitet och skapande förmåga.

Genom sång och musik kan vi stärka gruppkänslan och på ett naturligt sätt träna språket.

Barnen utvecklar sina motoriska färdigheter och tränar samspel på ett lustfylltsätt.

 

 

Lpfö 2:1 Differentiering (vad behöver göras olika)

Vi har tre barn med funktionsnedsättning. Vi arbetar med tecken som alternativ kompletterande kommunikation (TAKK) och alternativ kompletterande kommunikation (AKK). Barnen inkluderas i all verksamhet utifrån sina egna förutsättningar. 

Vi reviderar likabehandlingsplanen varje år, vi använder oss av rumsobservationer.

Genus genomsyrar vår verksamhet i alla situationer. Det är något som vi hela tiden ska hålla levande i samspel med barnen.

 

 

Lpfö 2:6 Genomförande/ Process Aktioner

Vi gör en tankekarta/intervju med barnen: -Vad är musik? Hur gör man musik?

Skapa till musik: måla, dansa, dramatisera etc.

Skapa musik: sång, instrument, digitalt etc

 

Vi dokumenterar med loggbok, lärplatta och unikum. Använder oss av reflektionsprotokoll som tas upp vid gemensam reflektion.

Delutvärdering görs vid vårterminens början.

 

Vilka förutsättningar ger vi för att barnen ska få utforska/ förstå/uppleva/lära? (ex litteratur, lärmiljön, material etc.)

Vilka förmågor, färdigheter& begrepp vill vi de ska få förutsättningar för att kunna utvecklas i sitt lärande? (lärandeobjekt)

Vilka verktyg ska ni använda? (loggbok, film, reflektionsprotokoll, lärplatta etc.)

Vad ska dokumenteras?

Hur ska dokumentationen genomföras?

När ska dokumentationen göras (regelbundet, inte bara i slutet?

 

Lpfö 2:6 Resultat Analys Lärdom/ reflektion

Vilka resultat kan ni utläsa från den insamlade dokumentationen och reflektions protokoll?

Analysera resultatet. (Vad ser vi pedagoger utifrån den insamlade dokumentationen och reflektions protokoll, varför blev det som det blev?)

Kan vi se barnets förändrade kunnande och i så fall hur?

Fick vi svar på vår fråga?

Vad kan vi förändra ?

Var blir vår nya utmaning?

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: