👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 3A

Skapad 2017-10-09 15:47 i Liljansskolan Falun
Lpp utifrån Favoritmatematik 3A. Ett prov med en kommentar ges efter varje avslutad kapitel.
Grundskola 3 Matematik
Arbete med läromedlet Favorit matematik 3A, samt arbete med andra läromedel såväl teoretiskt som praktiskt.

Innehåll

 

Konkretisering av kunskapskraven

Du ska kunna:

 • använda matteord
 • välja räknesätt
 • använda matematiska symboler
 • använda och förstå naturliga tal
 • lösa enkla problem
 • beskriva tillvägagångssätt
 • arbeta utifrån givna instruktioner
 • göra enkla mätningar
 • göra undersökningar
 • avläsa och skapa enkla tabeller och diagram
 • förstå och skapa egna talmönster 

Undervisning och bedömning

Vi kommer att:

 • ha genomgångar tillsammans med din lärare.
 • arbeta enskilt samt med mattekompis.
 • arbeta i matteboken.
 • arbeta med konkreta material.
 • träna matte med appar.
 

Du får visa vad du kan genom att:

 • jag kommer lyssna på dig när du samtalar.
 • du kommer få visa vad du kan med hjälp av mattetest.
 • jag kommer titta på hur du löser problem.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik åk 1-3

Åk 1
Åk 2
Åk 3
Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
Ramsräknar 0-100 Delar upp 1-10 Tallinjen 0-100 Talgrannar 0-20 Taluppfattning 0-20
Ramsräknar 0-1000 i sekvenser Delar upp 1-20 Tallinjen 0-1000 Talgrannar 0-100 Taluppfattning 0-200
Ramsräknar 0-10000 i sekvenser Delar upp 1-100 Tallinjen 0-10000 Talgrannar 0-1000 Taluppfattning 0-10000
 • Ma  1-3
Positioner för ental och tiotal Våra siffrors utveckling Formar siffror och skriver tal 0-100
Positioner för ental, tiotal och hundratal En annan än vår kulturs matematiska symboler
Positioner för ental, tiotal, hundratal och tusental Ytterligare en annan än vår kulturs symboler
 • Ma  1-3
Hälften och dubbelt
Teckna en halv och en fjärdedel i bråkform
Jämföra och namnge 1/2, 1/3, 1/4 och 1/5
 • Ma  1-3
Förankra matematiken i elevernas vardag.
Förankra matematiken i elevernas vardag.
Förankra matematiken i elevernas vardag.
 • Ma  1-3
Förstår vad addition och subtraktion står för samt sambandet mellan de två räknesätten
Användandet av addition och subtraktion i elevnära situationer
Förstår vad multiplikation och division står för samt sambandet mellan räknesätten Användande av multiplikation och division i elevnära situationer.
 • Ma  1-3
Huvudräkning 0-10 med addition och subtraktion Skriftliga räknemetoder 0-20 med addition och subtraktion utan tiotalsövergång
Huvudräkning 0-20 med addition och subtraktion med tiotalsövergång samt enklare tal 0-200 Skriftliga räknemetoder med addition och subtraktion med tiotalsövergång samt enklare tal 0-200
Huvudräkning 0-20 med multiplikation och division Multiplikation upp till 5*5 Skriftliga räknemetoder 0-1000 med addition och subtraktion med tiotalsövergång Använda miniräknare
 • Ma  1-3
Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar
Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar
Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar
Algebra
 • Ma  1-3
Lösa enkla ekvationer inom talområdet 0-10 för att förstå likhetstecknets betydelse inom addiion och subtraktion
Lösa enkla ekvationer inom talområdet 0-20 för att förstå likhetstecknets betydelse inom addition och subtraktion
Lösa enkla ekvationer inom talområdet 0-20 för att förstå likhetstecknets betydelse inom addition, subtraktion, multiplikation och division
 • Ma  1-3
Kunna fortsätta rita ett givet geometriskt mönster
Konstruera egan geometriska mönster Upptäcka mönster i talföljder inom talområdet 0-100 Skutträkna 2, 5 och 10
Upptäcka, konstruera och beskriva mönster i talföljder inom talområdet 0-100, samt enkla geometriska mönster Skutträkna 2, 3, 4, 5, 10 och 100
Geometri
 • Ma  1-3
Cirkel, kvadratr, rektangel och triangel
Punkte, linjer och sträckor
Klot, koner, cylinder och rätblock
 • Ma  1-3
Avbilda tvådimensionella geometriska objekt efter instruktion
Konstruera enkla geometriska objekt Förminska och förstora objekt i skala. T.ex. 1:2 och 2:1
 • Ma  1-3
Uppmärksamma symmetri i naturen
Avbilda symmetrin från en given bild
Konstruera egna symmetriska mönster
 • Ma  1-3
Laborera och uppskatta längd, vikt och volym i m, kg och liter Äldre måttenheter Hel- och halvtimmar Klockans delar
Jämför, uppskattar och mäter i kg, m, dm, cm och liter och dl Äldre måttenheter' Kvartar
Jämför, uppskattar och mäter kg, hg, g, m, dm, cm, mm, l och dl Äldre måttenheter Avläser klockan och gör enkla tidsberäkningar
Sannolikhet och statistik
 • Ma  1-3
Slumpmässiga händelser i experiment och spel
Slumpmässiga händelser i experiment och spel
Slumpmässiga händelser i experiment och spel
 • Ma  1-3
Avläsa ett värde i en enkel tabell eller ett enkelt diagram
Avläsa enkla tabeller och diagram
Avläsa olika slags enkla tabeller och diagram Konstruera egna diagram efter given information
Samband och förändringar
 • Ma  1-3
Hälften och dubbelt
Udda och jämna tal Proportionella samband, så som äldre och yngre, större och mindre...
Problemlösning
 • Ma  1-3
Lösa enkla problem muntligt eller ritande
Lösa enkla problem muntligt, ritande och/eller skriftligt Konstruera egna problem
Sortera och plocka ut viktig information i en problemformulering
 • Ma  1-3
Lösa ett problem med passande metod