👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leksak

Skapad 2017-10-09 19:40 i Svärdsjöskolan Falun
Grundskola 8 Slöjd
Du ska göra ett arbete i träslöjden som har en funktion, tex. en bil som rullar, ett flygplan med en snurrande propeller. Det kan vara ett enkelt arbete eller du kan välja att utveckla ditt arbete.

Innehåll

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:

 • Skolans mål är att alla elever respekterar andra människors lika värde.
 • Du kan lösa problem och omsätta idéer till handling på ett kreativt sätt
 • Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.
 • Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.
 • Du kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till Din egen förmåga.       

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
 • Två och tredimensionella skisser, modeller och och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.
 • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
 • Tolka slöjdföremålets estetiska uttryck.        

 

2A UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll):

 • Vi kommer under perioden för detta arbete att arbeta med följande arbetsområden: limmning , hyvling , olika typer av sammanfogningstekniker, montering av gångjärn/lås samt olika val av ytbehandling.

 • Se information kring respektive arbetsområde om t.ex. tekniker, material mm, i informationsblad, böcker och skrivna instruktioner.

 • Slöjdens trämaterial: trä som är lämpligt till uppgiften, deras kombinationsmöjligheter med andra material.

 • Redskap: Sågar, hyvlar, filar, mätinstrument, borrar, maskiner mm.

 • Hantverkstekniker: såga, fila, borra, olika mättekniker, bearbeta, behandling (måla, olja), valfria tekniker.

 • Du tränar olika slöjdtermer. Det vill säga vilken såg du använt, skjutmått, vinkelhake, borra, fiberriktning på materialet, maskinnamn och andra begrepp du samlar på dig under arbetets gång.

 • Slöjdens arbetsprocesser: Idé som du formger, överväger, framställer.

 • Analysera och ge omdömen om din arbetsprocess med hjälp av slöjdspecifika begrepp. Ex på hjälpfrågor att ställa till sig själv kan vara; Hur har det gått att arbeta? Vad har varit svårare/ lättare? Hur blev resultatet? Vilka erfarenheter har jag gjort?/ Vad har jag lärt mig under arbetet? Vad är jag nöjd över?

 • Du ska också visa på samband mellan form, funktion och kvalité. Ex på hjälpfrågor; Vilken form, stil eller känsla ville jag ha på mitt föremål? Blev det som jag hade tänkt mig.

 • Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer. Egen formgivning med hjälp av olika material. Du kan utveckla din idé utifrån tänkt funktion.

 • Du värderar din arbetsinsats och resultat i ord och bild och dokumenterar det i din loggbok.

 

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT 

 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, skissande, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.

Du kan välja ett arbete inom trä och metall utifrån dina mål. Om du väljer att göra tex. En bil , en bil kan vara enkel eller utvecklad, det finns valmöjligheter att jobba mot högre mål och utveckla ditt arbete. Det finns många sätt att ta sig vidare. Hur vill du att ditt arbete ska se ut?

Du börjar med att skissa hur du vill att ditt arbete ska se ut, därifrån väljer du storlek på ditt projekt samt vilken teknisk detalj du vill göra. Du kan utveckla ditt arbete genom att göra en traktor med en skopa som går att lyfta eller ett tipp bart släp. Du kan göra en dinosaurie dom vaggar fram eller ett djur som snurrar på öronen. .

 

3 BEDÖMNING

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 •   Bedömningen görs utifrån det du visar när du arbetar (arbetsprocessen) och det färdiga resultatet, hur du skriver om ditt pågående arbete i din loggbok och utvärderar hur det gått.
 • Att du kan göra två och tredimensionella skisser.
 • Att du kan arbeta utifrån en arbetsbeskrivning.
 • Att du kan hantera verktyg och maskiner på ett säkert och riktigt sätt.
 •  
 •  

Vi kommer bedöma din förmåga genom:

Beskriv..

 

 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material.
 • I arbete med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. 

 

 

Matriser

Sl
Slöjd: trä och metall år 7-8

Slöjd bedömning 7-9

F
Eleven har ej uppnått kunskapskravet
E
D
C
B
A
Eleven kan formge och framställa slöjdföre­mål i olika material utifrån instruktioner...
på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt.
på ett utvecklat och relativt väl fungerande sätt och på delvis egna initiativ.
på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt och på egna initiativ.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverk­tyg, redskap och maskiner på ett säkert och ...
i huvudsak fungerande sätt.
ändamålsenligt sätt.
ändamålsenligt sätt med precision.
Eleven kan i slöjdarbetet ...
bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Dessutom kan eleven ...
pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Under arbetsprocessen ...
bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan ge ... / av slöjd- specifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. /
enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning /.../
utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning /.../
välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning /.../