Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2017-10-10 13:50 i Alléskolan Lerum
Grundskola 8 – 9 Geografi Svenska Biologi Hem- och konsumentkunskap
Vi människor har EN planet att bo på - planeten JORDEN! Denna behöver vi ta hand om så att även kommande generationer ska få uppleva dess storhet. Men gör vi det? Ja, det gör vi på många sätt och vår kunskap blir bara större och större och når fler och fler, men det finns fortfarande många problem som vi har att brottas med. Vilket problem vill du studera närmare?

Innehåll

Grupparbete

 1. Välj ett område att studera (se förslag). Läs in er på fakta (texter, filmer, intervjuer) och skriv en källförteckning.
 2. Skriv gemensamt en faktatext  och/eller gör en film som belyser problemet och vad vi människor gör/kan göra för att förbättra. Referera och/eller citera från andra texter. Använd bilder som förstärker texten. (Tänk på att bilderna inte får vara skyddade för användning.)
 3. Skriv en insändare till Lerums tidning där ni framför era åsikter och ger förslag på förändring. Skriv enskilt eller i par.
 4. Förbered en utställning i biblioteket. Använd texter och bilder för att förklara.
 5. Förbered och genomför en muntlig presentation. 
 6. Vecka 45, på torsdagen, presenterar ni gruppernas arbeten för varandra i klassen och på måndagen, vecka 46, visar ni utställningen för 6d. 

 

Förslag på ämnen:

Matsvinn

Matproduktion – ekologiskt kontra konventionellt, köttproduktion, populära/trendiga grödor (t.ex. avokado, quinoa, mandel) – vilka konsekvenser det får för vattentillgång, markanvändning m.m.

Plast i haven

Klädindustrin – bomull

Vattenbrist

Skövlandet av regnskog (t ex för att producera palmolja)

Östersjön

Elektronik, t.ex. mobiltelefoner (tillverkningens påverkan på miljö och människors arbetsvillkor/hälsa, var och hur återvinning sker m.m.)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
  Hkk  7-9
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv Bi Hkk Ge
Skriva faktatext - Lärandematris

Att utveckla
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Koppling till uppgiften
Skriva en faktatext
 • Bi  E 9
 • Ge  E 9
 • Sv  E 9
Jag skriver en faktatext där jag sammanfattar fakta genom att göra enkla beskrivningar och förklaringar. Jag använder ibland egna ord och uttryck.
Jag skriver en faktatext där jag sammanfattar fakta genom att göra utvecklade beskrivningar och förklaringar. Jag använder oftast egna ord och uttryck.
Jag skriver en faktatext där jag sammanfattar fakta genom att göra välutvecklade beskrivningar och förklaringar. Jag använder egna ord och uttryck för att göra texten lättläst för mina klasskamrater.
Innehåll
Problem och konsekvenser
 • Hkk  E 9
 • Bi  E 9
 • Ge  E 9
Jag tar upp ett exempel på problem och beskriver vad det leder till om vi fortsätter som vi gör nu. Jag beskriver en lösning.
Jag tar upp två exempel på problem och beskriver, i två led, vad det leder till om vi fortsätter som vi gör nu. Jag beskriver minst två lösningar och hur de hjälper på kort och lång sikt. Jag beskriver svårigheter med att genomföra lösningarna i verkligheten.
Jag tar upp minst två exempel på problem och beskriver, i minst tre led, vad det leder till om vi fortsätter som vi gör nu. Jag beskriver minst två lösningar och hur de hjälper på kort och lång sikt samt lokalt och globalt. Jag beskriver svårigheter med att genomföra lösningarna i verkligheten.
Begrepp
Använda ämnestypiska ord och begrepp.
 • Ge  E 9
Jag använder ett fåtal begrepp som hör till ämnesområdet på ett sådant sätt som visar att jag förstår vad de innebär.
Jag använder några begrepp som hör till ämnesområdet på ett sådant sätt som visar att jag förstår vad de innebär.
Jag använder ett flertal (mer genomgående i min text) begrepp som hör till ämnesområdet på ett sådant sätt som visar att jag förstår vad de innebär.
Struktur
Rubriker Inledning och avslutning
 • Sv  E 9
Jag har en huvudrubrik och någon underrubrik som passar in i texten. Jag har en kortfattad inledning och avslutning.
Jag har en huvudrubrik och några underrubriker som passar in i texten. Jag har en tydlig inledning och en tydlig avslutning.
Jag har en huvudrubrik och några underrubriker som passar in i texten. Jag har en inledning som skapar intresse för texten och en avslutning som sammanfattar.
Struktur
Textbindning, ordval och stavning
 • Sv  E 9
Jag använder styckeindelning, stor bokstav och skiljetecken korrekt. Meningsbyggnaden är i huvudsak rätt. Jag har några stavfel.
Jag använder styckeindelning, stor bokstav och skiljetecken korrekt. Jag utvecklar mina meningar genom att använda både huvudsatser och bisatser. Jag varierar hur jag inleder mina meningar och använder mig av något begrepp som hör till ämnet. Jag använder orden "de" och "dem" oftast på ett korrekt sätt. Jag stavar några ord fel men det stör inte förståelsen av texten.
Jag använder styckeindelning, stor bokstav och skiljetecken korrekt. Jag utvecklar mina meningar genom att använda både huvudsatser, bisatser och inskjutande bisatser. Jag varierar orden väl och använder mig av flera begrepp som hör till ämnet. Jag använder orden "de" och "dem" på ett korrekt sätt. Jag stavar orden rätt.
Källor
Söka information och sammanställa
 • Bi  E 9
 • Sv  E 9
 • Sv  E 9
Jag söker, väljer ut och sammanställer information från två källor. Jag citerar och/eller refererar från en källa.
Jag söker, väljer ut och sammanställer information från fler än två källor. Jag citerar och refererar från flera källor.
Jag söker, väljer ut och sammanställer information från flera olika typer av källor, t ex böcker, internet, filmer, intervjuer. Jag citerar på olika sätt och refererar från flera källor genom att använda olika referatmarkörer.
Källor
Resonera om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Bi  E 9
 • Sv  E 9
Jag skriver en källförteckning och beskriver varför källorna är trovärdiga och/eller användbara.
Jag skriver en källförteckning och beskriver varför källorna är trovärdiga. Jag beskriver varför just dessa källor är bra att använda för att ta reda på den information jag vill. Jag använder något källkritiskt argument, t ex när källan är ifrån eller källor som styrker varandra.
Jag skriver en källförteckning och beskriver varför källorna är trovärdiga eller inte. Jag beskriver varför just dessa källor är bra att använda för att ta reda på den information jag vill. Jag använder flera källkritiska argument, t ex när är källan ifrån? Styrker flera källor varandra? Vem står bakom den, kan det vara personligt färgat?

Sv Bi Hkk Ge
Skriva insändare - Lärandematris

Att utveckla
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Helhetsbedömning
Syfte och begriplighet
 • Sv  E 9
Jag skriver en insändare där jag uttrycker min åsikt om något.
Jag skriver en insändare där jag uttrycker min åsikt om något och anpassar mig på ett tydligt sätt till mottagaren.
Jag skriver en insändare där jag uttrycker min åsikt om något och anpassar mig på ett tydligt sätt till mottagaren. Mitt språk är personligt och väcker tankar.
Innehåll
En tes och argument
 • Sv  E 9
Jag presenterar min tes och något argument.
Jag presenterar min tes och flera argument.
Jag presenterar en tydlig tes, den underbyggs med argument och eventuella motargument.
Struktur
Uppbyggnad, styckeindelning och styckemarkering.
 • Sv  E 9
Min text har en kortare inledning, huvuddel och avslutning. Jag försöker dela in texten i stycken.
Min text har en tydlig inledning, huvuddel och avslutning. Jag använder för det mesta fungerande styckeindelning. Jag markerar styckena med blankrad eller indrag
Min text har inledning som skapar intresse för texten och en avslutning som sammanfattar. Jag använder styckeindelning på ett fungerande sätt. Jag markerar styckena med blankrad eller indrag.
Språk
Ordval
 • Sv  E 9
Jag varierar mina ord till viss del. Jag startar oftast meningar på samma sätt.
Jag varierar mina ord. Jag försöker starta meningar på olika sätt.
Jag varierar mina ord och ordvalet är passande och höjer kvaliteten. Jag startar meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnad
 • Sv  E 9
Jag använder enkel textbindning genom sambandsord t.ex. och, så, men, när, för. Meningsbyggnaden är oftast rätt.
Jag använder utvecklad textbindning genom mer varierade sambandsord t.ex. eftersom, därför att och antingen eller. Meningsbyggnaden är varierad med korta och långa meningar, huvudsatser och bisatser, för att skapa ett bra flyt.
Jag använder välutvecklad textbindning genom varierade sambandsord. Meningsbyggnaden är medvetet varierad med korta och långa meningar för att skapa tempo och ett bra flyt. Meningarna består av flera satser och bisatserna används både i början, i slutet och som en inskjutande del i meningarna.
Skrivregler
 • Sv  E 9
Jag använder stor bokstav på ett säkert sätt. Jag använder punkt, frågetecken, utropstecken på ett ganska säkert sätt. Jag gör några stavfel.
Jag använder punkt, frågetecken, utropstecken och stor bokstav på ett säkert sätt, Jag är säker på stavning. Jag är ganska säker på kommatering.
Jag använder punkt, frågetecken, utropstecken, stor bokstav på ett säkert sätt. Jag är säker på stavning. Jag är säker på kommatering.

Sv Bi Hkk Ge
Muntlig presentation - Lärandematris

Att utveckla
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Struktur
 • Sv  E 9
Jag har en kortfattad inledning, innehåll och avslutning.
Jag har en tydlig inledning, innehåll och en tydlig avslutning
Jag har en inledning som skapar intresse för presentationen, ett fylligt innehåll och en avslutning som sammanfattar.
Anpassning av språk
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • Sv  E 9
Jag presenterar mitt arbete så att åhörarna förstår ganska bra.
Jag presenterar mitt arbete så att åhörarna förstår bra.
Jag presenterar mitt arbete på ett intresseväckande sätt så att åhörarna förstår mycket bra.
Förstärka och levandegöra
 • Sv  E 9
Jag visar t ex bild, film eller musik som ganska bra hör ihop med min presentation.
Jag visar t ex bild, film eller musik som väl hör ihop med min presentation.
Jag visar t ex bild, film eller musik som väl hör ihop med min presentation och som gör att åhörarnas intresse för innehållet stärks.
Röst
 • Sv  E 9
Jag talar oftast starkt, tydligt och långsamt under presentationen.
Jag talar starkt, tydligt och långsamt under hela presentationen
Jag talar riktigt starkt, tydligt och långsamt under presentationen. Jag ändrar ibland tonhöjd och tempo när jag pratar.
Blick
 • Sv  E 9
Jag tittar ibland upp på klassen.
Jag tittar ofta upp på klassen.
Jag tittar ofta upp på klassen och flyttar blicken mellan olika personer.
Kroppsspråk
 • Sv  E 9
Jag använder mitt kroppsspråk och har oftast kontroll över mina kroppsrörelser.
Jag använder mitt kroppsspråk och har kontroll över mina kroppsrörelser. Jag använder ibland händer och kropp för att förklara.
Jag använder mitt kroppsspråk och har hela tiden kontroll över mina kroppsrörelser. Jag använder händer och kropp för att visa och förklara.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: