👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 3

Skapad 2017-10-10 16:10 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
En planering för undervisningen i svenska. Där vi arbetar med att integrera svenskan i alla ämnen samt boken "Språkskrinet".
Grundskola 3 Svenska

"Läsning är som film i huvudet" var det någon som sa. I år skall vi se till att bli "stjärnläsare" i vår klass. I ditt huvud bor mycket fantasi och många kloka ord. Hur kan du fånga detta på papper? Du ska få träna på läsandets och skrivandets konst på många olika sätt.

Innehåll

Mål

Målet är att du i slutet av det här läsåret skall ha förbättrat din förmåga att:
- läsa texter med flyt.
- återge vad du har läst.
- diskutera texters budskap/syfte och koppla till egna erfarenheter.
- vid boksamtal ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
- skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
- använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava vanliga ord rätt.
- skriva olika typer av texter 
- kombinera text och bild för att förstärka budskapet
- ge och ta respons, och bearbeta dina texter.
-Känna till olika lässtrategier.

 

 

Detta kommer vi att arbeta med

 • Läsa enskilt och tillsammans med andra
 • Samtala om texter
 • Skriva olika typer av texter med stöd av tankekarta
 • Arbeta med språklära
 • Träna på att redovisa muntligt
 • Träna på att bearbeta samt ge respons på texter

Bedömning

Du kommer att bli bedömd utifrån hur du utvecklar din förmåga att läsa, skriva och samtala, samt hur du visar att du arbetar med de skoluppgifter som du får av din lärare.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3