👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Illustration

Skapad 2017-10-11 10:32 i Grundsärskolan Västervång 5-10 Trelleborg
Illustrations uppgift med text och bilder
Grundskola 7 – 9 Bild
Att illustrera något betyder att återge information. Det kan man göra genom att till exempel omsätta en dikt eller en text till en bild.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår. I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Förmågor som tränas:

* värdeperspektiv

* materialanvändning

* detaljrikedom

* hur du använder/utnyttjar ytan på ditt papper

* vad ska prioriteras? Vad i din text är centralt, vad ska du illustrera? 

Bedömning - vad och hur

1. En skiss där du visar i bild de delar som är centrala i din text
2. En färdig bild som tydligt illustrerar texten du valt
3. Din bild är "bärande". Det vill säga att genom att titta på din bild, utan att ha läst din text kan man förstå vad det är det handlar om. Du ska alltså "skriva med bilder".


Bildundervisningen är inriktat på processen i arbetet, där eleven bedöms utefter delaktighet, visa egna förmågor på lektionen, engagemang och vilja till att testa olika vägar till målet och en vilja till att ta eget ansvar för sitt lärande.

Undervisning och arbetsformer

I detta område kommer vi arbeta med illustrationer. Du skall få använda olika material och tekniker för att framställa egna bilder som skall illustrera en given text.

Området delas in i två delar. Första delen är en gruppuppgift där ni arbetar i era givna Harry Potter-elevhem. Tillsammans i gruppen ska ni bestämma hur ni ska illustrera kapitel 8 i första Harry Potter-boken. Ni samarbetar och målar tillsammans en gemensam bild där ni visar med hjälp av värdeperspektiv vad ni i gruppen anser viktigast för kapitlet. När delen med gruppbilden är klar går vi igenom bilderna tillsammans och använder oss av "two stars and a wish" för att driva arbetet framåt i nästa del som är en individuell uppgift.

I del två av illustrationsdelen ska ni jobba med en individuell bild. Ni ska illustrera er novell som ni skriver på svenskan. Ni använder er av de tips ni fått under gruppresponsen i del ett. 

Du skall:
1. göra en skiss på de olika delarna som ingår i din novell
2. skapa en bild där det tydligt framgår i bilden vad som står i din text.
3. Din bild ska alltså vara "bärande" och ge en klar bild av vad din novell handlar om.

Du kommer arbeta självständigt för att skapa din bild men kommer under arbetets gång ta hjälp av och inspireras av dina klasskamrater via så kallad kamratrespons.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
    Bl
  • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
    Bl

Matriser

Bl
Matris illustration

Ännu inte uppnått grundläggande nivå
Uppvisar rundläggande förmågor
Uppvisar goda förmågor
Uppvisar mycket god förmågor
Framställa olika typer av berättande och informativa bilder
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl ge nomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Använda olika tekniker för att skapa uttryck
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Kombinera bildelement
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Utveckla idéer
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Formulera och välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Presentera bilder med anpassning till syfte och sammanhang
Eleven kan presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beskriva bilder och verk
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.

Ännu inte uppnått grundläggande nivå
Uppvisar rundläggande förmågor
Uppvisar goda förmågor
Uppvisar mycket god förmågor
Om du ej uppnått grundläggande nivå
Denna kolumn är ej kunskapsbaserad utan är till för att eleven och vårdnadshavare ska få en fingervisning i vilket skede eleven befinner sig i (alltså ingen E-A bedömning).
Du har fått genomgång och information om arbetsmoments innehåll, förutsättningar och mål. Du vet hur du ska fortsätta med ditt arbete men du befinner dig fortfarande i "skisstadiet" så du bör komma vidare till ditt tänkta redovisningsarbete.
Du har fått genomgång och information om arbetsmoments innehåll, förutsättningar och mål. Du behöver ta ett beslut över ditt arbete så att du kan komma vidare i processen. Alt. skulle du behöva finna mer tid utöver den ordinarie lektionstiden så du inte kommer efter i planeringen, t ex komma på studietorgstid eller planera och jobba hemma (om vi kommit överens om detta) så du är bättre förberedd till nästa lektion.
Du har fått genomgång och information om arbetsmoments innehåll, förutsättningar och mål. Du vet vad och hur du vill utföra ditt arbete och du har även visat din planering och berättat hur arbetsprocessen kommer att se ut, du har även kommit igång praktisk/teoretiskt.