👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mönster och samband, åk 8

Skapad 2017-10-11 13:18 i Tunabergsskolan Uppsala
Vi kommer att arbeta med - talföljder -koordinatsystem - Formler - funktioner
Grundskola 8 Matematik
Vi kommer att arbeta med - talföljder - koordinatsystem - formler - funktioner

Innehåll

Förmågor i fokus

Aktuella begrepp

 • Talföljd- vi har ett första tal som därefter förändras på samma sätt genom hela talföljden,(aritmetisk förändring addition, subtraktion, geometrisk förändring multiplikation och division).
 • Propartionalitet -(en funktion som ändras i proportion till varandra-i samma takt.)Ex. priset på godis som har ett hektopris. Priset är då proportionellt mot antalet hg godis som vi köper. Dubblar vi antalet hg så dubblar spriset.
 • Formel- ett samband uttryckt på ett matematiskt språk. En regel.
 • Funktion -(en sak som beror av en annan sak,) En regel som startar från ett tal och ger ett nytt tal.
 • Variabel-betäcknar ett okänt värde som kan variera.
 • Koordinatsystem- består av en x-axel och en y-axel. k-värde (lutningen på linjen), m-värde (där linjen skär y-axeln).
 • Kvadrant- en av delarna som bildas då x- och y-axeln skärs.
 • graf- är en bild oftast en kurva som visar sambandet mellan två variabler
 • origo- där x- och y-axel korsar varandra

Undervisningen kommer att innehålla

 • Genomgångar med frågeställningar, samtal i par eller helklass.
 • Praktiska moment 
 • Beräkningar som görs i boken, EP
 • Elevbedömning själv-kamrat-lärare
 • Provbedömning

När vi har avslutat arbetsområdet ska du kunna

 • Kommunicera/visa hur du löser uppgifterna
 • Använda dig av aktuella begrepp och se sambandet mellan dessa.
 • Resonera kring innehållet t ex kunna:
 1. förklara vad som händer i en funktion, hur ett värde förändras av ett annat.
 2. resonera kring olika grafer
 • Metoder för att:
 1. se talföljder
 2. skriva egna formler
 3. rita koordinatsystem och sätta ut punkter/ ange punkter, samt spegla dessa.
 4. beräkna olika funktioner
 5. rita grafen till en funktion
 6. teckna och beräkna formler (lösa ut formler).

Hur du får visa dina kunskaper

 • Hur du resonerar under lektionerna i skrift, par och helklass.
 • Hur du använder aktuella begrepp och hur du ser sambanden mellan olika begrepp.
 • Kvalitén i dina metoder
 • Hur du kommunicerar/visa dina lösningar.
 • Diagnos/prov

 

Matteboken på nätet; Koordinatsystem  

http://www.matteboken.se/lektioner/skolar-9/uttryck-ekvationer-och-funktioner/koordinatsystem-och-grafer

Matriser

Ma
Kunskapskrav matematik

Begrepp

E
C
A
Ha kunskaper om och använda matematiska begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Beskriva begrepp med matematiska uttrycksformer
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.

Metod

E
C
A
Välja och använda matematiska metoder, göra beräkningar och lösa uppgifter
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, samt samband och förändring med tillfredställande resultat
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, k samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, samt samband och förändring med mycket gott resultat.

Resonemang

E
C
A
Resonera om val av tillvägagångssätt och resultatets rimlighet samt ge förslag på alternativ
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt
Växla uttrycksformer och resonera kring deras relation
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Framföra och bemöta matematiska argument
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Kommunikation

E
C
A
Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt, använda matematiska uttrycksformer
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.