👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering v 42

Skapad 2017-10-11 15:57 i Hattstugans förskola Svedala
Förskola
Lektionsplanering

Innehåll

Vecka: 42

Lektionsplanering – Vargen Dag: Måndag

 

Huvudaktivitet:

 Språk/Matematik/Värdegrund

 

Syfte/mål:
Utveckla barnens talspråk, språkförståelse och språkmedvetenhet

Lektion 1:
Före Bornholmsmodellen:

Äldre barnen: Samling 2 lektions tillfälle 2 - Stugan är trång som en skokartong

Yngre barnen: Samling 2 lektions tillfälle 1 - Petter och hans 4 getter

Lektion 2:
Matematik: 

Äldre barnen: Antalsuppfattning 1 - 5

Yngre barnen: Vikt lätt och tung

 

Lektion 3:
Värdegrund:

Kompisboken - Säg förlåt

Läs boken och gör aktiviteterna på baksidan av det stora kortet.

 

Utvärdering:

 

 

 

 

 

 

 

Vecka: 42

Lektionsplanering – Vargen Dag: Onsdag

 

Huvudaktivitet:

 Tema/Språk/Värdegrund

Syfte/mål:

Lektion 1:

Äldre barnen: Samling 2 lektions tillfälle 3 - Stugan är trång som en skokartong

Yngre barnen: Samling 2 lektions tillfälle 2 - Petter och hans 4 getter

Lektion 2:
Tema arbetet:

Snick - forska tillsammans om ekorren. Låt barnen ställa frågor/funderingar/förkunskaper och dokumentera med en tankekarta.

Lektion 3:

Värdegrund:

Kompisboken - Säg förlåt

Läs boken och gör aktiviteterna på baksidan av det stora kortet.

Utvärdering:

 

 

 

 

 

 

 

Vecka: 42

Lektionsplanering – Vargen Dag: Torsdag

 

Huvudaktivitet:

 Hälsa/Språk/Värdegrund

Syfte/mål:

Lektion 1:

Äldre barnen: Samling 2 lektions tillfälle 3 - Stugan är trång som en skokartong

Yngre barnen: Samling 2 lektions tillfälle 2 - Petter och hans 4 getter

Lektion 2:
Äldre barnen: Rörelse/Miniröris

Yngre barnen: Miniröris

Lektion 3:

Värdegrund:

Kompisboken - Säg förlåt

Läs boken och gör aktiviteterna på baksidan av det stora kortet.

Utvärdering:

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • erbjuds en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm.
  Lpfö98 Rev. 2016