Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektbeskrivning Mårran VT-2018

Skapad 2017-10-13 10:47 i Mumindalen Svedala
Förskola
Lekfullt lärande naturligtvis.

Innehåll

 

 

 Gemensamt Tema

Lekfullt lärande Naturligtvis”

 

Barngruppens projekt:

Vi arbetar med projektet utifrån våra gemensamma ledord: Lek - Glädje – Omsorg – Kunskap. Knyttet utforskar lärandet genom leken. Vi tar tillvara på naturens tillgångar, möjligheter och resurser och använder oss av dessa i våra aktiviteter.

Bakgrund:

Vi vill använda temat ”Lekfullt lärande Naturligtvis” som en metod för att kunna erbjuda barnen alla delar i läroplanen. Vi väljer att fokusera lite extra på värdegrund eftersom vi ser att vår barngrupp är i behov av det. För att barnen ska kunna lära sig så mycket som möjligt genom leken behöver barnen kunna samspela och förstå lekens regler. Vi vill även försöka flytta ut leken, naturen är en stor inspirationskälla. Här finns plats för lekar, drömmar och fantasier, alltså en plats för alla. Naturen är vår bästa lekplats och gymnastiksal. Vi vill erbjuda barnen ett transdisciplinärt lärande, där vi pedagoger kan få syn på barnens lärande i nya perspektiv. Transdisciplinärt lärande innebär att sammanföra olika ämnen och skapa (nya överskridande ämnen) möjligheter till lärande på många olika sätt. Detta kommer vi att arbeta med på olika sätt i de tre barngrupperna, allt efter barnens förmågor.

 

Syfte :

Vi vill göra den pedagogiska vardagen lustfyllt för barnen och locka viljan att utforska och undersöka olika tankar, intressen och frågor som dyker upp. Vi kommer också att använda vårt övergripande tema som ett verktyg för att nå barnens olika språk. Alla barn ska känna sig trygga i förskolan så att de vågar

använda språket att ge uttryck för tankar, reflektioner, åsikter, känslor, teorier mm. Vi kommer även att arbeta med värdegrunden för att förstärka känslan av trygghet och allas lika värde.  Vi vill också undersöka hur och om leken skiljer sig från inomhus och utomhus. Får barnen olika roller beroende på var leken befinner sig? Hur påverkar miljön barnens lek? Tar de med sig leken från de olika miljöerna och fortsätter någon annanstans?

 

Förutsättningar, arbetssätt, organisation och struktur:

Under vårterminen 2018 kommer vi att ha projektet levande i hela verksamheten och kommer att arbetas med i alla miljöer, såväl inne som ute. Vi kommer i bland att arbeta i mindre konstellationer  för att kunna säkerställa kvalitén på undervisningen samt att kunna tillgodo se alla barnen behov och förutsättningar.

 

Mårran: 8 barn födda 2012 och 9 barn födda 2013. Ansvarig fsk Annie Swenje och bsk Daniel Ringström.

 

 Vi kommer att dokumentera vårt projekt genom att ta bilder, barnen kommer att få göra teckningar, filma, diktafon, anteckningar samt genom samtal med barnen där vi skriver ner deras bild av aktiviteten. Vi kommer sätta en del av dokumentationen på våra temavägg samt lägga ut en del på Unikum. Att gå ut och undersöka vårt närområde är ett gyllene tillfälle att samla naturmaterial. Detta material kommer vi att använda oss av genom att utforska, undersöka, skapa och leka.

 

Arbetslagets valda mål:

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.” (Lpfö 98/16 s.10)

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.” (Lpfö 98/16 s.10)

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.” (Lpfö 98/16 s.10)

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring. (Lpfö 98/16 s.10)

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.”

 

Förskolans prioriterade mål i SKA:

2.2 Utveckling och lärande

Förskolan ska sträva efter att varje barn

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

 

2.1 Normer och värden

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

 

Vår avsmalning:

Hur uttrycker/visar barnen medkänsla.

 

Valda kärnämnen:

Kommunikation- att förstå och göra sig förstådd

Även här kommer fördelarna med hur vi har planerat våra lärmiljöer och de mindre grupperna in. Tydligheten som finns i lärmiljöerna underlättar även kommunikationen barnen i mellan. T.ex. Fyra barn leker i bygghörnan. Ett femte barn kommer och ser då tydligt vad det är för lek barnen och miljön kommunicerar, just då. Vi vuxna har en gemensam strategi att utveckla och uppmana barnens förmåga till kommunikation på olika sätt.

Genom att vi visar barnen fördelarna med en dialog, att ge och ta av varandra, menar vi att detta kan leda till en ökad kommunikation i mellan barnen

Vilka effekter vill vi uppnå?

Vi vill få en trygg, lugn, harmonisk och väl kommunicerande barngrupp. Vi vill att alla ska våga och ha förmågan att kommunicera. Vi vill att barngruppen ska få ökad förståelse för sina medmänniskor, naturen och sin omgivning. Vi vill att barnen ska känna sig trygga och vågar vara sig själva oavsett vilken omgivning/miljö de befinner sig i.

Vilka kännetecken förväntar vi oss att se?

Att barnen visar empati och förståelse för varandra. Att barnen visar medkänsla. Att barnen vågar och har förmågan att ställa olika hypoteser. Att barnen vågar markera och säga ifrån när dem eller att dem ser att någon blir orättvist behandlad. Att barnen vågar stå upp för sig själva och sina värderingar oavsett vilken miljö de befinner sig. Att våra gemensamma värderingar speglas på barnen och i vår verksamhet, samt att barnen vågar stå för sin personliga integritet.

 

Metoder:

Vi på Mårran ha valt projektets ingång utifrån barnens ålder, förmågor och framför allt intresse. Utifrån barnens intresse så valde vi att utforska den ”nya” lekplatsen nedanför Sniff. Vi inledde projektet genom att göra en Mindmap och ställde frågan: ”Vad tror ni att man kan lära sig och utforska på lekplatsen?” För att sedan utifrån deras tankar och funderingar arbeta med detta och utforska de olika lekredskapen. I vårt utforskande av lekplatsens olika lekredskap kommer vi att använda oss av skapande och olika experiment. I det undersökande arbetet kommer barnen få använda sin kropp som ett undersökande verktyg.

 

Iscensättning av lärmiljön:

Vi strävar efter att ha en inspirerande lärmiljö där det finns utrymme för lek och utveckling. Där lärmaterialet finns tillgängligt i deras nivå och lockar till utforskning. Vi ser ständigt över vår lärmiljö och anpassar den efter projektet, barnens intressen och behov. Lärmiljön är ständigt under förändring. Vi har projektet synligt för barnen där de kan ta del av sina egna dokumentationer. Vi vill även att dokumentationen som vi sätter upp på våra Tema väggar ska leda till samtal och reflektion kring de gjorda aktiviteterna bland barnen.

 

 

Föräldrarnas delaktighet:

Vi gör föräldrarna delaktiga genom UNIKUM, Tema väggarna, veckoschemana samt genom samtal vid hämtning och lämning. Vår förhoppning är att projektet lever vidare i hemmet genom samtal och reflektion. När vi har kommit längre i projektet kommer vi med största sannolikhet behöva hjälp från föräldrarna för att samla in olika material.

 

Uppdatering 23/2 -18

Vi har nu utforskat och undersökt de flesta av lekredskapen på lekplatsen i vårt lekplatsprojekt. Vi har nu endast klätternätet, snurran, och fjädergungan kvar att utforska. Vi upplever att barnen tycker att projektet är roligt, de visar stor glädje och entusiasm när vi ska gå och utforska. Barnen både vill och vågar ställa egna hypoteser om vad de tror kommer att ske när vi undersöker och utforskar de olika lekredskapen. Efter att vi varit på lekplatsen tittar vi gemensamt på de filmer och bilder vi tagit. Tillsammans samtalar vi och diskuterar vi om vad som hänt och varför de tror att just det hände. Här kan vi se att barnen nu är tryggare med att diskutera och med att våga framföra sina åsikter. När vi samtalar, diskutera och tittar på vårt insamlade material försöker vi arbeta i olika gruppkonstellationer. Ibland i små grupper på 2–5 barn, ibland lite större grupper på 5–10 barn och i bland i hela gruppen. Vi tanke är att arbeta med lekplatsprojektet fram till påsklovet. För att sen lägga extra fokus på värdegrundsarbete under resterande del av terminen.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: