👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering svenska, med matris; lässtrategier samt analys av text och film år 9

Skapad 2017-10-13 11:02 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Träna på läsförståelse genom att gå igenom kunskapskravet om lässtrategier, samt analysera text inklusive träning av bedömning.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi läser gemensam bok, Ondskan; och tränar läsförståelsen samt analys av innehållet. Vi jämför även bok med film.

Innehåll

Visa lärande

För att eleven ska få möjlighet att visa vad de lärt sig under arbetets gång ska de:

1. Vara aktiva i muntliga samtal och diskussioner i helklass och i grupper.

2. Skriva ett läsförståelsetest med frågor kring innehållet i boken, samt till viss del analys av texten.

3. Analys av text och film genom jämförelse av dem båda.

  

MÅL OCH BEDÖMNING

Mål:
Genom detta arbete får du möjlighet att träna på att skriva om och analysera en gemensam text. Du får träna på att formulera dig skriftligt och anpassa språket efter vilken typ av text du ska skriva. Vi ska även samtala om bokens innehåll vilket ger dig möjlighet att träna på att diskutera och förmedla dina tankar och idéer om vad den handlar om. 

Bedömning:
När vi har läst boken och svarat på frågor om innehållet ska vi bedöma hur du på ett varierat sätt kan uttrycka dina åsikter och tankar kring innehållet i texten. Vi tittar även på din förmåga att kunna tolka handlingen och föra resonemang om tydligt framträdande budskap i texten. Vidare ska du visa din språkliga variation och säkerhet samt beskriva och formulera dig med i sammanhanget passande ord och begrepp. 

 

 OMRÅDESBESKRIVNING

Du kommer att arbeta med en gemensam text som vi utgår ifrån. Du kommer att få möjlighet att läsa boken och se filmen och sen svara på frågor om bokens innehåll samt analysera innehållet. 
Du ska träna på att bli bättre på att uttrycka tankar och åsikter med hjälp av gemensam litteratur. Du kommer att träna på att skriva och svara på frågor samt analysera text och film. Du ska förhoppningsvis bli inspirerad att läsa böcker och få ett vidare perspektiv på saker som händer runt omkring dig, både i din närhet och i världen. Du ska träna på att förstå och tolka vad andra har skrivit. Du ska kunna diskutera och arbeta under demokratiska former. Du ska utveckla ett större ansvar för dina studier.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Läsförståelse och analys år 9

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Läsförmåga
 • Sv
 • Sv  7-9
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. FORMATIV RESPONS: För att nå till nästa nivå är det bra om nu läser mer litteratur för att bli en van läsare och samtidigt lära dig att använda olika lässtategier för olika typer av texter.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. FORMATIV RESPONS: För att nå till nästa nivå är det bra att du läser litteratur från olika genre och olika typer av texter t ex artiklar, texter på datorn, faktatexter osv
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Tolka, analysera
 • Sv
 • Sv
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. FORMATIV RESPONS: Använd dig av egna erfarenheter eller andra kunskaper som t ex filmer eller andra böcker när du tolkar och gör jämförelse. Då visar du att du förstår budskapet och analyserar innehållet.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. FORMATIV RESPONS: Använd dig av egna erfarenheter eller andra kunskaper som t ex filmer eller andra böcker när du tolkar och gör jämförelse. Då visar du att du förstår budskapet och analyserar innehållet. Här gäller det också hur du formulerar dig och använder dina språkkunskaper och andra kunskaper, för att få bra flyt i din text så att alla delar hänger ihop i en röd tråd.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skrivteknik
 • Gr lgr11
 • Sv
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. FORMATIV RESPONS: För att nå till nästa nivå måste du vara noga med skrivreglerna t ex stor bokstav, punkt, Stavning, styckeindelning, undvika talspråk, veta hur man skriver en dialog, kommatering mm. Du bör vara säker på tempus och jobba med meningsbyggnad. Bland långa och korta meningar. Tänk på den röda tråden och att du är säker på reglerna för den texttyp du skriver.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. FORMATIV RESPONS: För att nå till nästa nivå bör du bli säkrare i dina formuleringar. Variera dina ord, använd ett mer avancerat språk. Var säker på form och regler för den texttyp du skriver samt hitta din personliga stil när du skriver. Ta ut svängarna lite.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Läsförståelse
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse. FORMATIV RESPONS: För att utveckla till nästa nivå behöver du skriva mer om till exempel koppling till tidsperioden, av vilka orsaker personerna i boken gör som de gör och vad det kan leda till osv.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse. FORMATIV RESPONS: För att utveckla till nästa nivå behöver du fördjupa kopplingen med innehållet i boken och tidsaspekten, ge exempel från boken och jämför med verkligheten, eller andra texter. Fördjupa orsakssamband med olika exempel från boken och vad de leder till och varför. Språket och skrivteknik ska vara utvecklat, varierat och nyanserat.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.