👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Helhetsbedömning ht 17 - till höstlov

Skapad 2017-10-13 11:23 i Gullvivaskolan Grundskolor
Grundskola F – 9 Moderna språk - språkval
Innehållet vi arbetat med och kommer att arbeta med denna termin: Huvudsyftet denna termin är att träna förmågorna på tyska och utvecklas så mycket som möjligt i varje förmåga. - läsförståelse - hörförståelse - skriftlig förmåga - muntlig förmåga  

Innehåll

Vi fortsätter att jobba med Alles Deutsch. Till läromedlen finns digitala övningar kopplade som man hittar på hemsidan liber.se. Se länken på sites.

 

Vi tränar regelbundet följande förmågor:

  • läsförståelse - vi läser nya texter i boken eller andra texter och förbättrar ordförrådet och förståelsen av skriven text
  • hörförståelse - vi lyssnar på hörövningar i boken eller tittar på franska program/filmer/lyssnar på varandra/lyssnar på läraren/gör olika övningar i par/grupp
  • övar att skriva tyska - vi jobbar med övningar i övningsboken/digitala övningar och tränar på att stava och skriva franska - förbättra egna texter och att utveckla meningar på franska. - samt att använda autentiska material i egen produktion.
  • muntlig produktion - vi svarar på frågor gällande texter i boken, vi gör rollspel i par/grupp, vi läser texter högt enskilt och tillsammans för att träna och bli säkrare på uttalet - Strategier i samtal. 
  • kulturförståelse - vi jämförde kulturella företeelser från målspråksländerna med egna erfarenheter. Bedömningarna från förra terminen på dessa två kunskapskrav kommer att föras in i denna helhetsmatris.

     

Därutöver lär vi oss mer om hur det är att leva och bo i tysktalande länder.

Denna termin har vi börjat med ett läsprojekt, där vi tränat läsning och där vi använt oss av autentiska material och vi har skapat en egen produkt utifrån detta. Vi har även tränat skrivning och textutveckling /texträttning och meningsuppbyggnad och gjort förbättringar på egna texter.

De allra flesta examinationer meddelas i förväg antingen på Unikum/Sites. Ibland kan jag välja att ha en hörförståelse som ett oförberett prov. Under vårterminen kommer vi att göra några delar av de nationella proven för åk 9 i franska.

Under bedömningsmatriser finns de olika kriterierna för de olika betygen E, C och A för Moderna Språk.

 

 

 

 

Matriser

M2
Helhetsbedömning i Tyska ht 17

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
E
C
A
Förstå tal
HörförståelseFörstå och tolka innehållet i talat språk.
Tydligt talat språk och texter som är beskrivande. Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i talat språk i olika situationer.
Förstå talat språk på franska som handlar om välkända ämnen
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Visa hörförståelse
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Olika former av samtal, dialoger och intervjuer. Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
Berätta och kommentera innehåll och detaljer och att agera utifrån instruktioner på franska.
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategier för att förstå
Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
Använda sig av olika strategier för att förstå en text eller talat språk på franska.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du välja och använda dig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning.
Använda material i egen produktion
Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter, samt formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
Kunna göra en egen text eller presentation av ett autentiskt material på franska
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Formulera dig skriftligt
Formulera sig och kommunicera i skrift.
Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift
Formulera dig på franska utifrån de arbetsområden vi berör. Kunna skriva en sammanhängande text om något ämne i arbetsområdet
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta framställningar
Formulera sig och kommunicera i skrift, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen såsom stavning och interpunktion, samt grammatiska strukturer.
Omformulera sig, skriva mer avancerade meningar och rätta till egna skriftliga alster.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Uttrycka dig muntligt och skriftligt
Formulera sig och kommunicera i tal
Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Samtala om och interagera på franska i välkända ämnen
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategier i samtal
Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel ömformuleringar. Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
Kunna göra sig förstådd på franska när du samtalar med andra.
Dessutom kan du välja och använda dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen
Dessutom kan du välja och använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen..
Dessutom kan du välja och använda dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen
Kommentera företeelser där spanska används
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används
Realia. Visa dina kunskaper om de fransktalande länderna och jämföra det med egna erfarenheter,
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Förstå skrift
Läsförståelse Förstå och tolka innehållet i skrivet språk
Tydliga texter som är beskrivande. Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter i olika situationer.
Förstå text på franska som handlar om välkända ämnen
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer ii enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet ii enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.