👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utveckling och lärande Delfinen

Skapad 2017-10-13 11:45 i Arkens förskola Lunds för- och grundskolor
Lunds stads mall för pedagogiska planeringar (förskola)
Förskola
Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet Utveckling och lärande hänger samman med kunskap Enligt Läroplanen kommer kunskap till uttryck i olika former - Såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – Som förutsätter och samspelar med varandra. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera (Lpfö 98 rev 2016, 2016: 6-7). Därför planerar vi för en varierande lärmiljö, både fysiskt och socialt, som kan möta barns kunskapsökande oavsett var barnet befinner sig i sin lärprocess. Miljön och verksamheten är utformad för att uppmuntra till utforskande, innovativ och kreativt tänkande och leken står i centrum för lärprocesserna. Öppenhet är grunden för normer och värden Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar samt förmåga att ta hänsyn till och leva in sig i andra människors situation samt vilja att hjälpa varandra (Lpfö 98 rev 2016, 2016:8). Öppenhet och demokrati är centralt i vår vardag. Vi arbetar med att reflektera kring olika perspektiv, tankar och uttryckssätt för att på så sätt öka förståelse för vår omvärld. Till vår hjälp har vi verktygen Bygga broar och Grön Flagg. Genom ett välkomnande och ett inbjudande förhållningsätt hos pedagogerna, skapas en trygg, tillåtande och öppen atmosfär för barn att utvecklas i. Barn som har inflytande vågar vara innovativa ”Du har frihet att tänka, tycka och uttrycka dina åsikter” (13§ Barnkonventionen) Barns nyfikenhet, företagssamhet och intresse ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. Alla barn ska få uppleva hur det är att göra framsteg, övervinna svårigheter och få uppleva sig vara en tillgång i gruppen (Lpfö 98 rev 2016, 2016: 5,6,9). Att våga tycker vi är viktigt! Därför arbetar vi med barns självkänsla samt samarbete och demokrati i praktiken. Detta för att varje barn ska uppleva känslan av glada och utvecklande dagar i vår förskola.

Innehåll

 

 

 

Delfinen kommer aktivt att arbeta med barns utveckling och lärande på många olika sätt. Nedan följer en mer ingående beskrivning kring hur detta kommer att ta form i verksamheten.

 

 

                                  

Nyckelbegrepp

 • Trygghet
 • Delaktighet
 • Inflytande
 • Tillgänglighet

 

Planerade insatser

Vi kommer att arbeta aktivt med att presentera material och utbud för att synliggöra intressen och för att kunna förenkla aktiva val

Vi kommer att utgå från Förskolelådans material och böcker och ha detta tillgängligt

Vi kommer att skapa en "kompisdelfin" som barnen får vara med att utforma och där barnens åsikter och tankar ligger till grund

Vi kommer använda oss av medvetna bokval

Vi kommer att använda oss utav röstningsmoment i verksamheten där varje barn kommer till tals och får göra sin röst hörd samt vara med och påverka sin vardag

Vi pedagoger strävar efter att vara lyhörda för varje barns intressen och behov för att kunna utveckla dessa, vilket i sin tur kan leda till ett lärande

Valda målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att…

 • Våga stå för sin åsikt och känner trygghet i detta
 • Våga föra fram önskemål kring hur verksamheten ska bedrivas/utvecklas
 • Påverka den fysiska miljön, till exempel gällande materialet

 

Förväntade effekter

Att  barnen känner grundtrygghet i den nya gruppkonstellationen.

Att de aktivt vågar delta i våra gemensamma samlingar.

Visa sina känslor och uttrycka åsikter.

Att barnen respekterar sina kompisar och har ett bra förhållningssätt i leken.

Metodval

Vi kommer att använda oss av observationer för att få syn på intressen, utveckling och lärande samt dokumentation i form av bilder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016