👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tidningstext

Skapad 2017-10-13 13:14 i Campus Futura Gy Tanum
Detta är Tanums kommuns planeringsmall som används av alla i åk 1-9.
Grundskola F – 9 Svenska som andraspråk
Vi läser, samtalar om och skriver tidningstext.

Innehåll

Mål: Nå steg 3 i bygga svenska inom denna texttyp

Undervisning: oktober

Bedömning:

Lektionsuppgifter som lämnas in i Classroom

Prov i läsförståelse av tidningstext och prov i att skriva notis

Matriser

SvA
Bygga Svenska - Lyssna & Tala, Läsa, Skriva - åk 7-9 - STEG 3

Observationspunkter för Lyssna och tala, Läsa, Skriva - STEG 3

LYSSNA
Eleven urskiljer med stöttning explicit och viss implicit uttryckt information i normal talhastighet, till exempel i samtal, lärargenomgångar och uppläsningar
Eleven visar en övergripande förståelse av sammanhållet tal, till exempel genom att kortfattat kunna återge huvudinnehållet i en genomgång eller ett tv-program
Eleven visar prov på en fördjupad förståelse genom att dra egna slutsatser, till exempel utifrån en berättad historia eller ett tv-program, och svarar som: Varför tror du att ...?

TALA
Eleven presenterar med hjälp av nyckelord korta förberedda uppgifter inför mindre och större grupper och svarar på följdfrågor från klasskamrater och lärare
Eleven deltar i samtal genom att återge, berätta och beskriva något som eleven har hört, läst eller upplevt, så att innehållet tydligt framgår. Eleven använder då sambandsord, till exempel för tid och orsak
Eleven förhandlar i samtal om betydelsen av ord, fraser och innehåll
Eleven jämför förhållanden och erfarenheter samt uttrycker åsikter och värderingar och kan motivera dessa
Eleven uttrycker sig med en viss precision och variation både grammatiskt och lexikalt, till exempel genom att ofta skilja på presens och preteritum, göra skillnad på bruket av preteritum och perfekt, uttrycka framtid på olika sätt, tillämpa inversionsregeln (det vill säga omvänd ordföljd) då huvudsatser inleds med en annan satsdel än subjektet, börja kongruensböja adjektivet när det står attributivt (hårt arbete, trasiga kläder), börja använda partikel- verb där betydelsen inte är genomskinlig (kommer ihåg, läser om)
Eleven uttrycker sig med ett visst flyt, har ett begripligt uttal och börjar även i spontant tal använda en fungerade prosodi, det vill säga förlänger det långa ljudet i betonade stavelser

LÄSA
Eleven återger texters huvudinnehåll självständigt eller med stöttning beroende på textens längd och svårighetsgrad
Eleven kan förklara och omformulera ord, meningar och avsnitt i en text även när det kräver en viss förståelse av nyanser och preciseringar. Eleven kan i relation till en text svara på frågor som: Vad hände här? Vad betyder det? Hur kan man säga det med andra ord? Vad tyckte de om det nya stället? Vad i texten/vilka ord visar det?
Eleven lokaliserar och sammanför explicit information från olika delar av en text, till exempel genom att svara på frågor som: På vilka olika sätt förändrades Sverige på 1800-talet? eller Varför valde hon att stanna?
Eleven kan med stöttning dra slutsatser om orsaker, samband och konsekvenser i olika ämnestexter, till exempel genom att svara på frågor om sambanden mellan vaccinet, potatisen, befolkningsökningen och emigrationen under 1800-talet
Eleven reflekterar över texters funktion och svarar på frågor som: Vad är syftet med texten? I vilka sammanhang kan man hitta den här typen av text?
Eleven använder sig av sammanhanget eller delar av ord för att ringa in betydelsen av okända ord i texter samt uppfattar lexikala referenser, det vill säga referenser inom själva texten
Eleven använder information från bilder, kartor, diagram och tabeller som en del i sitt meningsskapande

SKRIVA
Eleven skriver med en variation och bredd i sin textbindning och använder fler olika konjunktioner och adverb än på tidigare steg (däremot)
Eleven skriver med en mer varierad meningsbyggnad och använder en större bredd och variation i olika typer av bisatser och anföring, till exempel: "för att han vet inte deras språk; jag och min bror pratade lite om hur dagen var; en man som jobbade på tidningen berättade hur jag tänkte om det som X bestämde"
Eleven placerar bisatser i temaposition, till exempel: "när vi var hemma hon sa till mig min finaste tjej"
Eleven kan variera sitt ordförråd mellan vardaglighet, specialisering och skriftspråklighet beroende på genren
Eleven använder nominaliseringar (svårighet, rädsla, fattigdom) sammansättningar (racingvagnar, solglasögon) metaforer och flerordsuttryck (kanske känner man sig kvävd, vi håller alltid sams, helt åt hållet) skriftspråkstypiska och ämnesrelaterade ord (jordbruk, medelålders, utspelar sig)
Eleven skriver med en större säkerhet i stavning, interpunktion och styckeindelning, men det kvarstår fortfarande brister