Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetet med planen mot diskriminering och kränkande behandling på Myrängens förskola

Skapad 2017-10-16 10:06 i Pysslingen Förskolor Myrängens Förskola Pysslingen
Varje pedagogs förhållningssätt styrs av vilka värden man bär på och vilken barnsyn, kunskapssyn och syn på lärande man bär med sig. Denna PP upprättas för att skapa ett gemensamt normkritiskt förhållningssätt i vårt arbete med planen mot diskriminering och kränkande behandling.
Förskola
Varje pedagogs förhållningssätt styrs av vilka värden man bär på och vilken barnsyn, kunskapssyn och syn på lärande man bär med sig. Denna PP upprättas för att skapa ett gemensamt normkritiskt förhållningssätt i vårt arbete med planen mot diskriminering och kränkande behandling.

Innehåll

Strävansmål:

Att varje pedagog med ett gemensamt förhållningssätt:

  • Gör främjande insatser som utgår från diskrimineringsgrunderna
  • Skapar ett gott socialt klimat fritt från kränkningar
  • Förmedlar och förankrar respekten för de mänskliga rättigheterna och för grundläggande demokratiska värderingar
  • Förstärker respekten för allas lika värde
  • Använder ett normkritiskt perspektiv i sin undervisning
  • Synliggör ett aktivt arbete för likabehandling och mot diskriminering i förskolans lokaler och material

VAD ska undervisningen utmana.

Förmågorna (hos pedagogerna) som utmanas i denna aktivitet är:

Främja, kartlägga, förebygga, ifrågasätta, åtgärda, utvärdera, upptäcka risker, handleda, följa upp och dokumentera, urskilja, vara formativ, ta ansvar, vilja och engagemang

Objekten som pedagogerna använder sig av i denna aktivitet är:

Tillämpandet av ett normkritiskt perspektiv, det pedagogiska uppdraget inom likabehandling i förskolan, läroplanen, värdegrund, planen mot diskriminering och kränkande behandling, kartläggning, varje enskilt barns upplevelser och behov, handledningen för lika rättigheter i förskolan, barnkonventionen

Genomförande/HUR:

Likabehandlingsarbetet är inte ett separat projekt som kan avhandlas vid vissa avgränsade aktiviteter. Likabehandlingsarbetet ska genomsyra hela verksamheten – pedagogiken, didaktiken, pedagogernas förhållningssätt, regler och rutiner, planeringen och genomförandet av aktiviteter såsom föräldramöten med mera. Naturligtvis är det även en del av förskolans ordinarie värdegrundsarbete. Det handlar om att förskolan skapar bästa möjliga förutsättningar för att bedriva sin verksamhet

Vem/vilka:

Samtliga pedagoger på Myrängens förskola

Förberedelser:

Kartlägga verksamheten och upptäcka risker

Läsa igenom handledningen för "Lika rättigheter i förskolan" samt skaffa sig en förståelse för ett normkritiskt perspektiv och förhållningssätt

Förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling genom att utgå ifrån konkreta problem som har upptäckts vid kartläggningen av situationen i förskolan samt formulera mål för verksamheten och vem som är ansvarig för att detta genomförs

Läsa och lyfta planen mot kränkande behandling på våra arbetsplatsträffar och synliggöra hur kränkningar inom de olika diskrimineringsgrunderna kan yttra sig

Se över förskolans utrustning, leksaker och annat material så att det speglar människor med olika etniskt ursprung och religion, olika fysiska förmågor, olika kön och människor som lever i olika familjekonstellationer samt visar på interkulturalitet

OBS! Enligt konventionens artikel 12 har barn rätt att uttrycka sina åsikter i alla frågor som berör dem – och bli lyssnade till

Aktiviteter:

Att utifrån läroplanen och planen mot diskriminering och kränkande behandling aktivt främja allas lika värde och rättigheter. Detta ska genomsyra hela verksamhetens arbetssätt, rutiner och regler

Att utifrån handledningen "Lika rättigheter i förskolan" systematiskt kartlägga, förebygga och åtgärda risker för diskriminering och kränkande behandling samt kontinuerligt utvärdera hur detta arbete slår an på barnen

Använda planen mot diskriminering och kränkande behandling som ett levande verktyg i den dagliga verksamheten samt kontinuerligt utvärdera arbetet med denna på våra Checkpoints

Att utifrån ett normkritiskt perspektiv identifiera normer i verksamheten samt synliggöra och ifrågasätta dessa, synliggöra privilegier, granska sin egen position och arbeta för att förändra begränsade normer

 

Efterarbete:

Revidering av årliga planen för kränkande behandling där samtliga pedagoger är delaktiga och utvärderar hur deras arbete med denna slagit an på barnen

Utvärdering av arbetet med handledningen "Lika rättigheter i förskolan" och det normkritiska perspektivet. Vad har vi nått för resultat? Utifrån utvärderingen sätter vi sedan upp nya mål och åtgärder

Varje ALL ansvarar för att den pedagogiska planeringen för arbetet med planen mot diskriminering och kränkande behandling lyfts systematiskt under arbetslagens Checkpoints samt utvärderar hur detta arbete slår an på barnen

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: